Ajankohtaista
kimmo / 9.4.2016

 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO – HYVÄN ELÄMÄN OPPIAINE

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle on alkanut. Jos perheesi on uskonnoton, lapsesi pitäisi päästä automaattisesti opiskelemaan elämänkatsomustietoa, joka on oppilaslähtöinen ja moderni katsomusaine antaen eväitä hyvän elämän etsintään.

Saamme silti vuosittain kuulla tapauksista, joissa oppiaineeseen ohjaaminen takertelee, mahdollisesti taustalla on koulun taloudelliset resurssit tai ajatus uskontojen opetuksen tärkeydestä. Tällöin oppilasryhmä saattaa jäädä perustamisen minimikokoa pienemmäksi. Nykyisin jo lähes mistä tahansa kunnasta löytyy riittävä määrä lapsia ryhmän perustamiseen, kyse on enemmän siitä kuinka koulu asiassa tiedottaa. Tässä odotammekin rehtoreilta aktiivista otetta, jotta uskonnottomien lapset voivat aloittaa heille tarkoitetun aineen opiskelun.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry lainaa sivuillaan opetussuunnitelmaa

”Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista.” Katso tarkemmin www.feto.fi.

Katsomusainetta voi myös vaihtaa kesken peruskoulun, perheen tarpeiden mukaan. Elämänkatsomustieto on tällöinkin sisällöllisesti kestävä valinta. Pidä sitkeästi kiinni lapsesi oikeudesta parhaaseen mahdolliseen katsomusaineeseen!

Katso tarkemmin:

www.feto.fi              (Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat r.y.)
www.et-opetus.fi    (VATA r.y. ja vapaa-ajattelijoiden liitto r.y.)

 

 

 VAPAA-AJATTELIJOIDEN TAVOITTEET JA VISIOT 2017

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous pidettiin kesäkuussa Oulussa ja se hyväksyi seuraavan kolmivuotiskauden linjaukset. Kokouksessa yhdistystämme edustivat Katariina Lappi ja Ritva Ahonen.

Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Liiton toiminta-ajatuksena on toimiminen uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä niin että se edistää ihmisten syrjimätöntä kohtelua uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta, tukee tiedepohjaista maailmankuvaa ja kehittää myös uskonnotonta tapakulttuuria.Tavoitteena on julkisen vallan uskonnollinen ja katsomuksellinen sitoutumattomuus ja kasvatuksen ja koulutuksen perustaminen tiedepohjaisuuteen, rationaalisuuteen, kestävään kehitykseen ja sekulaareihin humanistisiin arvoihin. Erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten oikeudet sekä heidän oman identiteettinsä rakentamisen kunnioittaminen.Toiminta pohjaa sekulaarin humanismin perusarvoihin: yksilön ja ajatuksen vapauteen, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon sekä vastuuseen lähimmäisistä ja ympäristöstä. Liiton ja yhdistysten omassa toiminnassa painotetaan erilaisuuden hyväksymistä ja keskinäistä kunnioitusta.

Tavoitteet

Liiton tavoitteena on edelleen valtiokirkkojemme julkisoikeudellisen erityisaseman purkaminen: Kirkkojen tulee toimia tavanomaisten yhteisöjen tapaan ilman lakiin kirjattua erityishuomiota (kirkkolaki ja perustuslaki §76) Valtion ja kuntien on oltava neutraaleja toimijoita ilman minkään uskonnon tai katsomuksen suosimista.Uskonnon opetus kouluissa tulee lopettaa ja siirtää yleissivistykseen kuuluva tieto muiden oppiaineiden sisään. Uskontojen ja katsomuksellisten näkökulmien huomioiminen mm. historian, yhteiskuntaopin ja filosofian oppiaineissa riittää. Etiikan ja filosofian opetus tulisi aloittaa jo peruskoulussa. Nykyisessä tilanteessa elämänkatsomustiedon asemaa on vahvistettava ja nostettava se vapaasti valittavaksi uskonnon kanssa. Uskontoihin ja katsomuksiin sitoutumatonta lähestymistapaa tulee laajentaa elämänkatsomustiedosta muihin oppiaineisiin. Yleisesti opetuksen tulee olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta ja tunnustuksetonta.

Liitto laajentaa tukeaan uskonnottoman kulttuurin edistämiseen ja painottaa erityisesti uskonnottomien huomioimista hautaustoimessa. Hautaustoimi, krematoriot ja tunnustuksettomat kappelit tulee sisällyttää SOTE-alueiden toimintaan.Opetus ja opiskelu eri oppilaitoksissa tulee olla tiedeperustaista ja rationaalista eikä julkisen vallan tukemia uskonnollisia kouluja tarvita. Tunnustukselliset osuudet koulujen työskentelyssä pitää lopettaa.Uskomushoitojen opetusta ja markkinointia ei pidä tukea antamalla niille kritiikitöntä huomiota työväenopistoissa ja mediassa. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulee voimakkaammin esitellä tiedepohjaisuutta ja kriittistä ajatustapaa oman toimintansa pohjana.Liitto tulee edelleen toimimaan kansainvälisesti ihmisoikeuksien, yleisinhimillisten arvojen ja humanismin puolesta yhteistyössä Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin (IHEU) sekä Euroopan humanistifederaation (EHF) kanssa. Yhteistyötä pohjoismaisten ja suomalaisten järjestöjen kuten Humanistiliiton kanssa tiivistetään.