Moitteita kouluille ET-opetuksesta (AVI:t ja oikeusasiamies)

  • Asia: Kaupunki Y:n koulukeskus, ET:n opetuksen järjestämisestä, luokka 3

Elämänkatsomustietoa opiskelevilla oppilailla on oikeus saada elämänkatsomustiedon opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. ”Aluehallintovirasto katsoo, että oppilaan oikeus saada opetusta opetussuunnitelman mukaisesti elämänkatsomustiedossa ei voi toteutua, kun opetus on yhdistetty kolmannella vuosiluokalla täysin uskonnon opetukseen ilman, että opetusta on eriytetty miltään osin. Lisäksi oppimateriaalina käytetään uskonnon oppikirjaa sekä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä pohditaan esimerkiksi Vanhan Testamentin kertomusten avulla. Saatujen selvitysten perusteella opetuksen sisältö on vastannut nimenomaan uskonnon opetukselle opetussuunnitelmassa määrättyjä sisältöjä, minkä vuoksi elämänkatsomustietoa opiskelleet oppilaat ovat käytännössä osallistuneet uskonnon opetukseen. Aluehallintovirasto katsoo, että kaupungin koulukeskus on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää elämänkatsomustietoa opiskeleville oppilaille opetussuunnitelman mukaista opetusta. AVI:n moitteet (23.11.2020) koskevat epäsuorasti koko Etelä-Pohjanmaan aluetta, jonka mallia kaupunki on sitoutunut noudattamaan.

Lähde: Vapaa-Ajattelija 4/2020

  • Asia: Uskonnon opetussuunnitelman toteutuminen koulussa X, 2017-2018, luokka 7
  • Lähtökohta: Koulun kaikki 7-luokkalaiset opiskelivat yhteisryhmässä sekä uskontoa että elämänkatsomustietoa. Opetusta antava evankelis-luterilaisen uskonnon opettaja eriytti opetusta omalla materiaalillaan. Oppilaat eivät tunnistaneet eriytystä oman uskonnon oppiaineeksi. Huoltajan näkemystä ei kuultu.
  • Päätös: AVI edellyttää, että eriyttävän aineksen opettajalla on opetettavan aineen kelpoisuus. Yhdenvertaisuuslain säädöksien näkökulmasta huoltajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa oppilas oman uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen valitusta ilmoitustavasta riippumatta.”
 Lähde: Uskot-Foorumin opas 2020
  • Asia: Hallintokantelu ortodoksisen uskonnon opetuksen järjestämisestä kunnassa X
  • Lähtökohta: Ruotsinkielinen ortodoksisen uskonnon opetus järjestetään yhteisopetuksena, jota antaa evankelis-luterilainen luokanopettaja. Kunnan opetustoimen mukaan 70% opetuksesta on yhteistä. Opetushallituksen mukaan vain pieni osa on yhteistä oppiainesta. Opetuksessa vältellään uskonnollista sanastoa eikä opetus ole kantelun tekijän mukaan enää oman uskonnon opetusta.
  • Päätös: Yhteistä oppiainesta voidaan opettaa vain kun ne ovat kaikille uskonnoille yhteisiä. Merkittävä osa ei ole sitä. Uskonnonvapauden mukaan opetusta ei voi oman aineksen osalta opettaa yhteinen opettaja. Vähemmistöoppilas on lisäksi muita haavoittuvammassa asemassa. Kunnan opetussuunnitelmaan on selkeästi merkittävä yhteiset ja erilliset osuudet (kunnassa eivät erotu).

Edellä olevien seikkojen perusteella EAO toteaa, ettei uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus kunnan ruotsinkielisessä opetustoimessa ole voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaista.

Lähde: Uskot-Foorumin opas 2020

  • Asia: Kaupungin X menettely uskonnon opetuksen järjestelyssä
  • Lähtökohta: Kaupungin sivistyslautakunnan päätöksen mukaan kaupungin 4. luokkien uskonnon ja elämänkatsomustiedon toinen oppitunti annetaan kaikille yhteisenä oppiaineena.
  • Päätös: Opetushallituksen arvioon nojaten, etenkään elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma ei toteudu. Oppilaalla on oikeus saada opetusta pätevän opettajan johdolla. Kelpoisuussäädökset ovat sitovia. Kelpoisuussäädökset sisältyvät ortodoksisen uskonnon kohdalta sekä yhdessä että erikseen annettavaan opetukseen.
 Lähde: Uskot-Foorumin opas 2020