Tietoa yhdistyksestä

Turun vapaa-ajattelijat ry

on valtakunnallisen uskonnottomien oikeusjärjestön, Vapaa-ajattelijain liiton, paikallisjärjestö. Toimimme ajatuksen vapauden puolesta ja valvomme uskonnottomien ihmisten oikeuksia yhteistyössä mm. Turun Humanistiyhdistyksen ja muiden sopivien tahojen kanssa. Vastustamme uskontojen käyttämistä vallan välineenä, uskontojen harjoittajien erioikeuksia ja perustuslaillista uskonnonvapautta loukkaavaa valtiokirkkojärjestelmää. Lisää meistä kertovat:

Hallitus (valittu syyskokouksessa 30.11.2023) :

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet, järjestys:

  1. Michele Alppi
  2. Matti Helelä, sihteeri

Turun vapaa-ajattelijat, syyskokouksen päätös 30.11.2023

Turun Vapaa-ajattelijat ry pyrkii toimimaan Turun seudun uskonnottoman väestön tärkeimpänä yhdyssiteenä. Kehitämme kontakteja erityisesti uskonnottomiin maahanmuuttajiin.

Toiminta-alueenamme on koko Varsinais-Suomi, ja lisäksemme Raisiossa on oma vapaaajattelijayhdistys. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut vajaat sata henkeä. Jäseninämme on vain joitakin promilleja Turun ja lähialueiden uskonnottomista, joten kasvuun on potentiaalia ja tarvetta.

Viemme vapaa-ajattelua Turun seudulla eteenpäin vuonna 2024 seuraavin keinoin.

Uskonnottomien oikeuksien edistäminen

Pääpaino toiminnassamme on uskonnottomien oikeuksien edistäminen erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Etsimme kaikille sopivia vaihtoehtoja uskonnollisen toiminnan tilalle tai rinnalle ja huolehdimme uskonnottomien valinnanvapaudesta. Pyrimme siihen, että kouluopetus säilyy tiedepohjaisena, ja paheksumme uskonnollista käännytystyötä kouluissa. Uskonnolliset tilaisuudet eivät kuulu kouluun, ja ne pitää siirtää kouluajan ulkopuolelle.

Elämänkatsomustiedon tukeminen

Tuemme elämänkatsomustieto-oppiaineen (ET) asemaa kouluissa keskusteluin ja kannanotoin. Tavoitteena on myös läheisempi yhteistyö koulujen kanssa vierailemalla ET ja uskontotunneilla ja päivänavauksissa sekä kannustamalla kouluja kehittämään ETopetuksen puitteita. Olemme perustaneet työryhmän tälle toiminnalle ja kehitämme sitä yhteistyöllä kiinnostuneiden ET-opettajien ja Vapaa-ajattelijain liiton kanssa. ET-työryhmä tekee yhteistyötä myös lasten vanhempien kanssa tavoitteena oppiaineen tunnetuksi
tekeminen ja epäkohtien korjaaminen. Kannatamme ET-opetuksen sallimista kaikkiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville oppilaille.

Myönnämme noin neljä stipendiä menestyksekkäästä elämänkatsomustiedon opiskelusta peruskoulun ja lukion opiskelijoille. Turun koulujen jälkeen olemme siirtyneet jakamaan stipendejä myös Turun lähikuntiin.

Turun seudun saattohoitotyö

Pyrimme tekemään uskonnottomien tarpeet näkyviksi toimimalla Lounais-Suomen saattohoitosäätiössä. 

Kannatamme erillistä eutanasialakia potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistajana.  

Siviiliseremoniat eli uskonnottomat juhlat
 

Tietopankkia uskonnottomista juhlista aloitettiin kokoamaan vuonna 2018, ja ensimmäinen osa ”Uskonnottomat hautajaiset” liitettiin vuonna 2019 verkkosivuillemme. Sivuja päivitetään tarvittaessa hyvässä yhteistyössä mm. muutaman hautaustoimiston kanssa. Vuonna 2020 valmistui osa ”Siviilivihkimisestä”. Seuraavaksi on tarkoitus jatkaa osioilla ”Nimiäiset” ja ”Aikuistumisjuhlat”.

Tietopankissa on myös ruotsinkieliset sivut. Tietopankkia kehitetään ottamalla paremmin huomioon myös lähikuntien asukkaiden palvelu.

Yhdistys pyrkii jatkamaan yhteistyötä Prometheus-leirien tuki ry:n Turun alueen toimijoiden kanssa. Ensi kesän leireihin tulee ilmoittautua tammikuussa.

Etsimme lisää juhlapuhujia ja muusikoita uskonnottomien juhlien tarpeisiin ja pyrimme tarjoamaan heille koulutusta Prometeus-Seremoniat-palvelukeskuksen avulla.

Neutraali sirotteluhautausmaa Turkuun

Turun vapaa-ajattelijat tiedottaa aloitteestaan neutraalin, kaikille avoimen sirotteluhautausmaan saamiseksi Turkuun. Ratkaisu olisi luontoystävällinen ja nykyisiä laajoja hautausmaita huomattavasti edullisempi. Muistolaattojen käyttömahdollisuus tulisi selvittää. Aloite edellyttää Turun vapareilta yhteistoimintaa Turun kaupungin ympäristötoimialan ja eri puolueiden edustajien kanssa. Kohtuullista olisi, että valtio osallistuu myös uskonnottomien hautauskuluihin.

 Yleisötilaisuudet

Viime vuosina yhdistyksemme on järjestänyt yhden tai kaksi kertaa vuodessa yleisötilaisuuden, jossa keskusteluaiheita on alustettu luennoin tai paneelikeskustelun avulla. Tilaisuuksia on pidetty onnistuneina ja mielenkiintoisina. Jatkamme toimintaa
vuonna 2024 laadukkaalla yleisötilaisuudella asiantuntevin luennoitsijoin ja ajankohtaisin aihein.

Järjestämme myös pienimuotoisia keskustelutilaisuuksia esim. pubeissa tai kahviloissa.

Muut tilaisuudet

Järjestämme jäsentilaisuuksia tiedon kartuttamisen ja mukavan yhdessäolon hengessä. Esittelemme toimintaamme muiden järjestämissä tapahtumissa, messuilla ja erilaisissa
yleisötilaisuuksissa. Haemme tarvittaessa rakentavaa yhteistyötä tasapuolisesti mm. eri poliittisten puolueiden ja lähikuntien kanssa. Yhteistyön ydin on uskonnottomien oikeuksien ja tarpeiden edistämisessä.
Kehitämme tilaisuuksiamme yhteistyössä lähialueiden vapaa-ajattelijayhdistysten kanssa. 

Toteutamme sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.

Medianäkyvyys

Verkkosivujen tarkoitus on toimia tietovarastona ja -kanavana sekä jäsenille että muille uskonnottomille sekä tiedottaa toiminnastamme muille kiinnostuneille. Kehitämme verkkosivujamme vastaamaan laajemmin Turun alueen uskonnottomien tarpeita ja
otamme huomioon myös uskonnottomat maahanmuuttajat. Tekninen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä liittomme kanssa.

Yhdistyksellämme on keväästä 2011 lähtien ollut verkkosivustolla blogipalsta. Innostamme jäsenistöä tuomaan omia mielipiteitään esille blogin kautta. Tähän asti blogi on jäänyt melkein pelkästään yhden aktiivin kirjoitteluksi, johon toiset lisäävät kommentteja.

Pyrimme nopeaan tiedottamiseen sähköpostin ja Facebook-sivujemme kautta.

Lisäämme yhdistyksen kantaaottavuutta myös perinteisen median puolella lehdistötiedotteilla, yleisönosastokirjoituksilla ja kolumneilla.

Tuotamme materiaalia nyt perustettavan yhdistyksemme lehden ja Vapaa Ajattelija -lehden käyttöön. 

Historiikki
 

Vuonna 2014 aloitettu yhdistyksen historiikki elää arkistotyön vaiheessa. Täydennämme arkistoamme kokoamalla uudempaa materiaalia yhdistyksemme toimijoilta. Historiikin painaminen kirjaksi ei ole vielä ajankohtaista, mutta se on pitkän aikavälin tavoite.

Toiminta-avustukset

Haemme toiminta-avustuksia sopivilta organisaatioilta mm. yleisötilaisuuksia varten.

(hyväksytty syyskokouksessa 2014)

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Vapaa-ajattelijat ry. ja sen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua lainsäädännössä ja yhteiskunnassa riippumatta heidän maailmankatsomuksestaan niin, että heidän uskonnon- ja omantunnonvapautensa toteutuu. Yhdistys ajaa tunnustuksetonta julkista valtaa ja sekulaaria eli maallista yhteiskuntaa. Yhdistys haluaa edistää ihmisten yksilön ja ajatuksen vapautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta muista ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä. Yhdistys tavoittelee uskontoihin sitoutumattoman etiikan muotoutumista ja omaksumista maailmanlaajuisesti. Yhdistyksen aatteellisena tavoitteena on myös kriittisyyden lisääminen uskontoja kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii alueensa uskonnottomien ihmisten yhdyssiteenä;

– neuvoo, opastaa ja tukee jäseniään ja muita henkilöitä tilanteissa, joissa heitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti tai joissa heidän omantunnonvapauttaan on loukattu;

– järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia;

– harjoittaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa julkaisutoimintaa;

– neuvoo uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä avioliiton solmimisessa, nimenantotilaisuuksien järjestämisessä, hautausmenojen suorittamisessa, hautapaikkojen hankkimisessa sekä muissa yhteiskunnan maallistumiseen liittyvissä kulttuurisissa kysymyksissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteätä sekä irtainta omaisuutta. Yhdistys voi omistaa hautausmaan saatuaan siihen asianmukaisen luvan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä, joihin se tarvittaessa hankkii asianmukaiset luvat. Yhdistys on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua muihinkin tarkoitustaan edistäviin ja toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

3 § Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta;

b) jos hän ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan; tai

c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle merkittävää vahinkoa käyttäytymällä asiattomasti tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana. Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Hallitus on oikeutettu vapauttamaan jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta tai alentamaan jäsenmaksua kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä seuraavilla sosiaalisilla perusteilla: työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys, opiskelu tai muu vastaavasta syystä johtuva väliaikainen ansiotason lasku.

6 § Hallitus

Kokoonpano, toimikausi, toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) tai enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä varajäseniä enintään puolet varsinaisten jäsenten lukumäärästä. Valittaessa useampi kuin yksi varajäsen heille määritellään sijaluku, jonka mukaisessa järjestyksessä he toimivat hallituksen kokouksessa estyneiden varsinaisten jäsenten tilalla. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se alkaa valinnan tekevästä yhdistyksen kokouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Kokoontuminen, päätösvaltaisuus, päätöksenteko Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

a) valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja esitellä asiat kokoukselle;

b) pitää jäsenluetteloa ja tehdä liitolle jäsenselvitys vuosittain viimeistään liittomaksun maksamisen yhteydessä;

c) valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden ja mahdollisesti hallitukselle kuuluvien tehtävien toteuttamista varten asettamiensa toimikuntien toimintaa;

d) huolehtia yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimintakertomuksista ja -suunnitelmista;

e) toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hoitaa muutkin toiminnan ja sääntöjen edellyttämät asiat.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis–toukokuussa ja syyskokous syys–marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ei voi käyttää äänestysvaltakirjaa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat antaneet siihen luvan ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnan- tai tilintarkastajien lausunnot.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

3. Liittokokousvuonna valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

3. Päätetään luottamus- ja toimihenkilöiden palkkioista.

4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa, ja heille varahenkilöt.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Rekisteriseloste / Turun Vapaa-ajattelijat ry

Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 (”GDPR”) mukainen seloste Turun Vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämistä henkilörekistereistä.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisterinpitäjä
Rekisteriä pitää Turun Vapaa-ajattelijat ry. Rekisterinpitäjää edustaa Anu Salminen, sähköposti: jasenasiat.turku@vapaa-ajattelijat.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja ylläpidetään yhdistyksen ja jäsenten yhteydenpitoa varten, yhdistyksen toimintaa varten sekä yhdistyksen toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi tärkeiden tilastojen tekoa varten. Osa tiedoista on tallennettava myös yhdistyslain vaatimuksesta.

Rekisterin sisältö
Rekisteriin on tallennettu ainoastaan yhdistyksen jäsenten tietoja.
Jäsenestä tallennetaan yhdistyslain 10 § mukaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhteydenpitoa varten tallennetaan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita samankaltaisia yhteystietoja. Jäsenmaksujen seurantaa varten tallennetaan tieto jäsenmaksuista korkeintaan viiden edeltävän vuoden ajalta. Yhdistyksen toimintaa varten tallennetaan jäsenen ilmoittamia tietoja erityisistä taidoista ja kiinnostuksen kohteista. Tilastointia varten tallennetaan liittymisaika, sukupuoli ja syntymäaika. Erityisesti rekisteriin ei tallenneta henkilötunnusta.

Tietojen käyttäjät
Rekisterin tietoja käyttävät säännöllisesti yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä, mikäli yhdistyksellä sellainen on, toimistonhoitaja tai muu vastaava toimihenkilö.

Tietojen säännönmukainen luovutus ulkopuolisille
Nimi ja osoite, mutta ei muita tietoja, luovutetaan säännönmukaisesti Vapaa-ajattelijain liitolle liiton lehden postittamista varten sekä liiton erillisestä pyynnöstä liittokokousedustajien määrän päättämiseksi.

Jokaisella jäsenellä on Yhdistyslain yhdennentoista pykälän toisen momentin mukainen oikeus nähdä omat tietonsa.

Jotkin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset myöntävät vapaajäsenyyden niille jäsenille, jotka ovat kuuluneet määräajan yhtäjaksoisesti johonkin liiton jäsenyhdistyksistä. Tämän vuoksi voidaan toiselle liiton jäsenyhdistykselle luovuttaa tieto liittymisajasta jos jäsen erotessaan Turun Vapaa-ajattelijoista siirtyy välittömästä toiseen liiton jäsenyhdistykseen.

Muutoin ei jäsenrekisterin tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tietojen poisto
Kuukauden kuluessa päätöksestä rekisteristä poistetaan eronneet ja erotetut jäsenet. Kolmen kuukauden kuluessa tiedon saamisesta rekisteristä poistetaan kuolleet jäsenet.

Rekisterin suojaus
Jäsenrekisterin pääkopio pidetään lukitussa tilassa olevassa tietokoneessa. Jäsenrekisteriä ei siirretä julkisessa tietoverkossa salaamattomana.