Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt (hyväksytty syyskokouksessa 2014)

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Vapaa-ajattelijat ry. ja sen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua lainsäädännössä ja yhteiskunnassa riippumatta heidän maailmankatsomuksestaan niin, että heidän uskonnon- ja omantunnonvapautensa toteutuu. Yhdistys ajaa tunnustuksetonta julkista valtaa ja sekulaaria eli maallista yhteiskuntaa. Yhdistys haluaa edistää ihmisten yksilön ja ajatuksen vapautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta muista ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä. Yhdistys tavoittelee uskontoihin sitoutumattoman etiikan muotoutumista ja omaksumista maailmanlaajuisesti. Yhdistyksen aatteellisena tavoitteena on myös kriittisyyden lisääminen uskontoja kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii alueensa uskonnottomien ihmisten yhdyssiteenä;

– neuvoo, opastaa ja tukee jäseniään ja muita henkilöitä tilanteissa, joissa heitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti tai joissa heidän omantunnonvapauttaan on loukattu;

– järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia;

– harjoittaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa julkaisutoimintaa;

– neuvoo uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä avioliiton solmimisessa, nimenantotilaisuuksien järjestämisessä, hautausmenojen suorittamisessa, hautapaikkojen hankkimisessa sekä muissa yhteiskunnan maallistumiseen liittyvissä kulttuurisissa kysymyksissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteätä sekä irtainta omaisuutta. Yhdistys voi omistaa hautausmaan saatuaan siihen asianmukaisen luvan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä, joihin se tarvittaessa hankkii asianmukaiset luvat. Yhdistys on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua muihinkin tarkoitustaan edistäviin ja toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

3 § Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta;

b) jos hän ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan; tai

c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle merkittävää vahinkoa käyttäytymällä asiattomasti tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana. Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Hallitus on oikeutettu vapauttamaan jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta tai alentamaan jäsenmaksua kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä seuraavilla sosiaalisilla perusteilla: työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys, opiskelu tai muu vastaavasta syystä johtuva väliaikainen ansiotason lasku.

6 § Hallitus

Kokoonpano, toimikausi, toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) tai enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä varajäseniä enintään puolet varsinaisten jäsenten lukumäärästä. Valittaessa useampi kuin yksi varajäsen heille määritellään sijaluku, jonka mukaisessa järjestyksessä he toimivat hallituksen kokouksessa estyneiden varsinaisten jäsenten tilalla. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se alkaa valinnan tekevästä yhdistyksen kokouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Kokoontuminen, päätösvaltaisuus, päätöksenteko Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

a) valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja esitellä asiat kokoukselle;

b) pitää jäsenluetteloa ja tehdä liitolle jäsenselvitys vuosittain viimeistään liittomaksun maksamisen yhteydessä;

c) valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden ja mahdollisesti hallitukselle kuuluvien tehtävien toteuttamista varten asettamiensa toimikuntien toimintaa;

d) huolehtia yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimintakertomuksista ja -suunnitelmista;

e) toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hoitaa muutkin toiminnan ja sääntöjen edellyttämät asiat.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis–toukokuussa ja syyskokous syys–marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ei voi käyttää äänestysvaltakirjaa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat antaneet siihen luvan ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnan- tai tilintarkastajien lausunnot.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

3. Liittokokousvuonna valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

3. Päätetään luottamus- ja toimihenkilöiden palkkioista.

4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa, ja heille varahenkilöt.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.