Mieli

Mieli ymmärretään yksilön sisäisenä, henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus ilmenevät. Filosofisena käsitteenä mielellä viitataan useimmiten ajattelun käsitteellisiin toimintoihin, joista muodostuu tietoisuus. Mielen ja ruumiin ongelmassa pohditaan ihmisen toiminnan ja tämän tietoisuuden yhteyttä.

Vihapuhe

Vihapuhe on Kielitoimiston sanakirjan mukaan varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta. Sitä ei kuitenkaan ole määritelty Suomen lainsäädännössä, eikä rikoslaki tunne sitä. Termi on yleiskielessä ja julkisessa keskustelussa pyritty … Lue lisää

Vakaumus

Vakaumus on käsitys jostakin perusluonteisesta ja vaikeasti yleispäteväksi todistettavasta asiasta. Vakaumus esiintyy muun muassa käsitteessä vakaumuksen vapaus (vertaa ajatuksenvapaus, mielipiteenvapaus, omantunnon vapaus, uskonnonvapaus).

Uskontotiede

Uskontotiede on humanistis–yhteiskuntatieteellistä uskontojen tutkimusta. Uskontotieteen valtavirraksi on nyt noussut kognitiivinen uskontotiede. Evolutiivinen uskonnontutkimus sijoittuu kognitiivisen sen alle. Uskontotiede tutkii ihmisten uskonnollista käyttäytymistä ja sen perimmäisiin kysymyksiin kuuluu kysymys uskontojen luonteesta ja synnystä. … Lue lisää

Uskonnonvapaus

Uskonnonvapaus on oikeus tunnustaa ja harjoittaa haluamaansa uskontoa tai olla tunnustamatta mitään uskontoa. Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden ilmaisevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoikeuksien julistus ja Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. Ajatuksen, uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus koskee sekä uskonnollisia että ateistisia käsityksiä. Nykyisessä perustuslaissa asiasta säädetään näin: … Lue lisää

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja suhteiden empiiristä tutkimista ja siten saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä, järkiperäistä ja kumuloituvaa uuden tiedon hankintaa sekä selitysten ja ennustusten todentamista. Tiede … Lue lisää

Sielu

Sielu on uskovaisten mielestä ihmisen ja joskus muunkin (elollisen) olennon tajuinen, henkiseen ulottuvuuteen kuuluva aineeton olio, jonka monissa uskonnoissa ajatellaan irtautuvan kuolemassa ruumiistaja jatkavan jollakin tavoin olemassaoloaan. Tätä näkemystä, jonka mukaan … Lue lisää

Reformaatio

Reformaatio (myös uskonpuhdistus) on 1500-luvulla Länsi-Euroopassa alkanut liike, joka pyrki oikaisemaan katolisen kirkon opissa näkemiään epäkohtia. Liikkeen taustalla oli jo kauan jatkunut paaviuden alennustila sekä levinnyt turmeltuneisuus kirkon piirissä.

Populismi

Populismi (latinan sanasta populus, ’kansa’) on politiikan tyyli tai löyhä poliittinen ideologia, jonka mukaan politiikan pitäisi olla ”kansan tahdon” ilmausta. Populistit korostavat yhteiskunnan jakoa tavalliseen kansaan ja eliittiin. Populistit tavoittelevat kansansuosiota usein kansankiihotuksellisin keinoin. Populismilla on monia … Lue lisää