Toimintasuunnitelma

FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Kevään ja syksyn vuosikokoukset järjestetään sääntöjen määräämällä tavalla.

Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Suoritetaan muut yhdistyksen sääntöjen edellyttämät tehtävät.

Yhdistyksen arkistojen ja valokuvien järjestestelyä jatketaan edelleen.

Hautausmaan karttaa ja hautapaikkaluetteloa pidetään ajan tasalla myös sähköisenä.

Hautausmaasta ja sen hinnastosta tiedottamista aktivoidaan huomioiden erityisesti Muistolehto.

Siivous- ja kunnostustalkoita jatketaan hautausmaalla entiseen tapaan ja pyritään aktivoimaan niihin lisää osanottajia. Hautausmaan kuusiaidan uudistamista jatketaan. Välinevaraston ja saniteettitilojen rakentamista valmistellaan edelleen.

Muistolehdon sirottelualueen rajat merkitään sopivalla tavalla.

Vapaa Ajattelija- lehden näytenumeroita ja muuta Liitolta mahdollisesti saatavaa valistusmateriaalia jaetaan.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Vapaa-ajattelijain Liiton sekä muiden uskonnottomien tahojen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Järjestetään paikallisia vapaa-ajatteluun ja uskonnottomuuteen liittyviä tapahtumia tarvittaessa yhteistoiminnassa Liiton ja sen yhdistysten kanssa.

Haetaan liitolta avustusta hautausmaalle ja muuhun yhdistyksen toimintaan.

Forssan kaupungilta haetaan toiminta-avustusta yhdistykselle ja hautausmaalle sekä aletaan tunnustella mahdollisuuksia hautausmaan hoidon siirtämiseksi osittain tai kokonaan kaupungin vastuulle.

Uusien jäsenten hankintaan, varsinkin nuorten, kiinnitetään erityistä huomiota.

Kehitetään ja otetaan käyttöön yhdistyksen kotisivut internetissä yhteistyössä Liiton kanssa. Niitä ylläpitävät ja valvovat hallituksen nimeämät vastuuhenkilöt.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY 

Liittovaltuusto 20.11.2021 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Vuoden 2022 osalta toiminta saattaa edelleenkin muuttaa muotoaan tai siirtyä toiseen ajankohtaan johtuen covid19-pandemiasta. 

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä Vapaa-ajattelijain liitto jatkaa yhteiskuntapoliittista vaikuttamista ja vuorovaikutusta eduskunnan, hallituksen ja ministeriöiden sekä puolueiden kanssa. Kunnissa ja maakunnissa jäsenyhdistykset jatkavat vaikuttamista ja vuorovaikutusta paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuunnitelmien päivittämisen kautta. 

Painopisteenä vuonna 2022 ovat edelleen lasten ja nuorten oikeudet päivähoidossa ja koulussa. Toimimme elämänkatsomustiedon vahvistamiseksi ja avaamiseksi kaikille uskonnonopetuksen sijaan valittavissa olevaksi oppiaineeksi. Toimimme nuorten ja ikäihmisten osallisuuden ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi. Kiinnitämme huomiota kriisityön ja henkisen tuen ammatillisten palvelujen saatavuuteen ja tiedottamiseen. 

Valtion ja kuntien toiminta katsomuksellisesti neutraaliksi 

Julkisen vallan toiminnan neutraalisuusperiaate kuuluu eurooppalaisiin arvoihin. Nostamme keskusteluun kirkkojen julkisoikeudellisen erityisaseman lopettamisen. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenosuus laskee pian alle 2/3:n, mikä vauhdittaa kirkon ja valtion erottamisvaatimusta. 

Jatketaan aloitteilla, kannanotoilla ja lausunnoilla yhteiskuntavaikuttamista ja viestintää perus- ja osatavoitteidemme puolesta. Liitto voi tukea tavoitteidemme kanssa yhdensuuntaisia kansalaisaloitteita muun muassa tiedottamalla niistä. Erityinen huomio kiinnitetään lasten ja nuorten oikeuksiin varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja puolustusvoimissa. Kampanjoimme elämänkatsomustiedon vahvistamiseksi ja sen avaamiseksi lakimuutoksella kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. 

Toimimme julkisten palvelujen toimintaansa sisällyttämien uskonnonharjoitustilaisuuksien lopettamiseksi erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa. Jatketaan tunnustuksettomien tilaisuuksien järjestämistä ennen valtiopäivien avajaisia. Maistraattien toiminta vastasyntyneiden lasten nimenannossa tulee saada katsomusten suhteen neutraaliksi. 

Nostetaan esiin hautaustoimilain epäkohdat ja evankelis-luterilaisten seurakuntien hautaustoimessa harjoittama uskonnottomiin kohdistava syrjintä. Esitämme uskonnollisesti tunnustuksettomien seremoniatilojen ja krematorioiden rakentamista kunnissa. Esitämme myös hautaustoimen siirtämistä kirkollisasioista julkiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksi osaksi hyvinvointialueiden toimintaa.

Liitto voi tukea suomalaisille oikeuselimille sekä Euroopan Neuvoston, EU:n ja YK:n ihmisoikeustoimielimelle mahdollisesti tehtäviä valituksia ja jatkovalituksia muun muassa lapsen oikeuksien edistämiseksi ja kaiken ikäisten syrjinnän poistamiseksi. 

Aktiivisen toiminnan tukeminen vapaa-ajattelijain koko yhdistyskentässä 

Jatketaan alueellisen ja paikallisen yhdistystoiminnan kehittämistä ja laajentamista kokemusten vaihdolla ja koulutuksella. Liittohallitus valmistelee etäyhteys- ja työryhmämallia jäsenyhdistysten toiminnan nykyaikaistamisen työkaluiksi. 

Liitto tukee edelleen paikallisten ja alueellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä sekä yhdistysten keskinäistä lähialueyhteistyötä. Lisätään esilläoloa tapahtumissa ja messuilla. Kokeillaan kiertuetoimintaa käyttäen muunneltavaa tilaisuusmallia. 

Järjestetään koulutusta liiton ja yhdistysten oppilaitosyhteistyöhön ja kouluvierailutoimintaan. Tiedotetaan kutsu- ja vierailumahdollisuudesta koulujen oppitunneille, teematapahtumiin sekä päivänavauksiin. Kehitetään vierailuja tukevia esittelyaineistoja eri ikäryhmille sopiviksi. 

Jäsenyyden merkitystä uskonnottomien oikeuksien edistämisessä painotetaan erityisesti alkuvuoden viestinnässä. Tuetaan yhdistysten jäsenhankintatyötä, -tapahtumia ja -tiedotteita. Tehdään englannin- ja venäjänkielisiä esitteitä uskonnottomien ihmisoikeuksista. 

Projekteissa toimiminen 

Kehitetään liiton valtakunnallisten työryhmien ja projektien roolia asioiden valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa sekä tuetaan työryhmien teematapaamisia. Koulujen opetusta ja oppimateriaaleja sekä kouluvierailuja kehittävä työryhmä jatkaa toimintaansa. 

Valmistellaan uskonnottomien ihmisoikeuksia sekä uskonnotonta elämää ja kulttuuria tukevien projektien rahoitushakemuksia. Haetaan rahoitusta muun muassa nuorten ja ikäihmisten osallisuutta, palveluja ja ihmisoikeuksia edistävään projektiin. Suunnitellaan ja kehitetään hanketta sosiaalisesta tukipalvelusta ja neuvonnasta uskonnottomille uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Rahoituksen mahdollisuuksien mukaan edistetään myös uskontojen ja katsomusten vuoropuhelua tilaisuussarjalla useissa maakunnissa. 

Viestintä 

Liiton aloitteita, kannanottoja ja tiedotteita tuodaan edelleen julki netissä ja medialle. Kehitetään monikanavaviestintää, jossa tuotettua sisältöä hyödynnetään useissa eri viestimissä sovittaen kunkin edellyttämään muotoon. 

Jatketaan Vapaa Ajattelija -lehden julkaisutoimintaa ja kehittämistä. Vuonna 2022 julkaistaan neljä numeroa. Yhdestä numerosta voidaan ottaa tavanomaista suurempi painos. Lehti ja sen juttuja julkaistaan myös liiton nettisivuilla. Lisätään lehden tunnetuksi tekoa tapahtumissa, oppilaitoksille ja kirjastoille.

Uudistetaan esitteitä ja aloitetaan kokeiluluontoisesti pienimuotoinen julkaisutoiminta netissä tai mahdollisesti myös painettuna kysynnän mukaan. Liitto kehittää esitteiden ja tiedotteiden käännöstoimintaa vuonna 2022. 

Osallistutaan edelleen tapahtumiin ja messuille sekä tuetaan jäsenyhdistysten osallistumista niihin. 

Tarjotaan edelleen yhdistyksille mahdollisuutta omiin nettisivuihin. Toteutetaan valmisteilla ollut liiton nettisivujen uudistaminen. 

Liitto ylläpitää uskonnonvapaus.fi-sivustoa, joka on laajin suomenkielinen sivusto uskonnon ja katsomuksen vapaudesta. Liitto tukee et-opetus.fi-sivustoa. Liitto suhtautuu myönteisesti eroakirkosta.fi-palveluun ja tuo esiin sitä toiminnassaan. 

Liiton toimiston kirjasto on yhdistysten jäsenistön ja ystävien käytössä. 

Puhujatoiminta ja sekulaarin tapakulttuurin edistäminen 

Edistetään uskonnotonta tapakulttuuria tukemalla Pro-Seremonioiden toimintaa ja muuta uskonnotonta puhujatoimintaa nimiäisiin, häihin ja hautajaisiin. Yhdistystemme jäsenet ja perheenjäsenet voivat saada alennusta palvelujen hintaan sekä hakea tukea seremoniapalvelujen ostosta. 

Tuodaan esiin tiedotuksessa, tapahtumissa ja messuilla maallista tapakulttuuria, uskonnottomia perhejuhlia ja Pro-Seremonioiden palveluja. Yhdenvertaisen kohtelun nojalla esitämme, että myös sekulaarien seremoniapalvelujen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tuetaan julkisen vallan toimesta. 

Kansainvälinen toiminta 

Liitto on Euroopan humanistisen federaation EHF:n ja Kansainvälisen humanistiliiton HI:n (Humanists International) jäsen sekä osallistuu niiden jäsenjärjestöjen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Toimintavuonna 2022 Liitto osallistuu HI:n ja EHF:n yleiskokouksiin jotka molemmat pidetään Glasgow:ssa. Osallistumme myös pohjoismaiseen tapaamiseen. Maailman humanistikonferenssiin osallistumme valmistelun osalta. Kehitetään yhteyksiä Baltian maihin. Koordinoidaan kansainvälistä toimintaa Suomen Humanistiliiton kanssa. Hyödynnetään ja autetaan kansainvälisiä kampanjoita, kuten Stop Blasphemy Laws sekä The Freedom of Thought Report. 

Kotimainen yhteiskuntavaikuttaminen 

Kehitetään vuoropuhelua viranomaisten, ministeriöiden, poliittisten päättäjien ja kotimaisten yhteistyötahojen kanssa. Tehdään myös yhteisiä aloitteita muiden järjestöjen, muun muassa Suomen Humanistiliiton kanssa. 

Järjestetään tunnustukseton juhlatilaisuus ennen vuoden 2022 valtiopäivien avajaisia yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa yhteistyössä asianomaisen kansanedustajaryhmän kanssa. 

Tehdään tunnetuksi tavoitteitamme puolueille ja kansanedustajille. Erillisten osatavoitteidemme lisäksi nostetaan tapetille kirkon julkisoikeudellisen erityisaseman purkamisen aloittaminen.

Liitto on edelleen Prometheus-leirin Tuki ry:n yhteisöjäsen ja Prometheus-seremoniat Oy:n osakas. Tuetaan edelleen laajapohjaista sekulaarijärjestöjen yhteistyötä. Tuetaan ideaa Suomen sekulaarihumanistisen neuvoston perustamiseksi.  

Tehostetaan toimintaa maahanmuuttajien keskuudessa ihmisoikeuksien, uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden puolesta sekä ehdotetaan myös jäseneksi liittymistä.  

Seuranta ja tutkimus 

Seurataan tutkimus- ja julkaisutoimintaa, uutisoidaan ja kommentoidaan sitä tiedotuskanavillamme. 

Laaditaan oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille ehdotuksia opinnäytetöiden sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden aiheiksi. 

Valmistellaan stipendirahaston perustamista. 

Hallinto ja koulutus 

Hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteutumisesta, aikataulutuksesta sekä nimeää vastuuhenkilöt. Tuetaan yhdistysten koulutustoimintaa ja avoimia valistustilaisuuksia. 

Taloudenhoito, varainhankinta ja projektirahoitus 

Uskonnottomien määrän ja neuvontapalvelujen tarpeen lisääntyminen sekä ihmisoikeus- ja kulttuuritoiminnan laajentuminen perustelevat liiton valtiolta saaman toimintatuen ja kulttuurilehtituen lisäämistä. 

Kehitetään ja laajennetaan toimintaa hankkeiden ja hankerahoituksen kautta. Hoidetaan suunnitelmallisesti liiton omaisuutta. 

Kehitetään varainhankintaa 1.3.2020 voimaan tulleen uuden rahankeräyslain pohjalta. Tiedotetaan vapaa-ajattelun ystäville liitolle ja yhdistyksille suunnattujen lahjoitusten ja testamenttien tekemisen mahdollisuuksista ja muodoista.