Vapaa-ajattelijain liiton kolmivuotiskertomus 2020-23

Liitto toimii

Kauden alkupuoliskon koronarajoituksista huolimatta varsin paljon tehtiin ja tapahtui. Painopisteinä olivat edelleen lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Toiseksi painopisteeksi nostettiin uskonnottomien syrjintä hautaustoimessa; laadimme esityksen hautaustoimen yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Viestintää, Vapaa Ajattelija -lehteä, nettisivua ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa kehitettiin. Olimme mukana Educa-messuilla, kirjamessuilla, Pride-tapahtumissa sekä Maailma kylässä ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa. Yhteiskunnan maallistumiskehitys jatkui.

Liittohallituksen kertomus liittokokoukselle liiton toiminnasta liittokokouskaudelta

1. Yleistä

Syyskuussa 2020 pidetyn Jyväskylän liittokokouksen jälkeen ja vuonna 2021 koronapandemian (covid-19) rajoitustoimet vaikeuttivat edelleen Vapaa-ajattelijain liiton ja yhdistysten toimintaa. Vuoden 2022 aikana koronapandemian aiheuttamia rajoitustoimia alettiin purkaa. Vuonna 2023 toiminta normalisoitui, vapaa-ajattelijat olivat mukana mm. Educa-messuille, Maailma kylässä ja mahdollisuuksien tori sekä Pride-tapahtumissa.

Yhteiskuntavaikuttamisen painopisteinä uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisessä olivat edelleen lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Vuonna 2022 painopisteeksi nostettiin uskonnottomien kohtaama syrjintä hautaustoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Liitto laati esityksen hautaustoimen yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Toimikauden aikana liiton tiedotuksessa nostettiin esille sekulaaria, uskonnotonta tapakulttuuria vauvojen nimenantoon, avioliiton solmimiseen ja hautajaisiin. Siviilivihkimisten ja nimiäisten osuudet ovat nousseet ja kirkollisten vauvakasteiden ja häiden osuudet laskeneet. Hautauksissa kirkollisten siunaustilaisuuksien osuus oli yhä suuri myös muiden kuin kirkon jäsenten kohdalla.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus väestössä on kasvanut ja oli vuoden 2022 lopussa yli 31 prosenttia samalla kun ev.-lut. kirkon jäsenosuus laski 65,1 prosenttiin. Toimikauden lopulla Digi- ja väestötietoviraston DVV:n osuus kaikista eroista nousi noin puoleen eroakirkosta.fi -palvelun rinnalla.

Toimimme elämänkatsomustiedon aseman vahvistamiseksi ja sen avaamiseksi kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Liitto antoi vahvaa tukea Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille -kansalaisaloitetta tunnetuksi tekevään viestintään elokuusta 2021- helmikuulle 2022. Aloite sai hieman yli 30 000 allekirjoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys katsomusaineista valmistui vuonna 2022 eikä sisältänyt selvää tukea ET:n avaamiselle. Opetushallitus asetti kuitenkin vuosille 2023-24 katsomusainetyöryhmän, jossa on myös vapaa-ajattelijain edustus. Vapaa Ajattelija -lehti kartoitti syksyn 2022 oppiainevalintoja, joista kävi ilmi elämänkatsomustiedon osuuden huomattava nousu viimeksi julkaistuihin virallisiin tilastoihin vuodelta 2018.

Liitto ja yhdistykset toimivat edelleen uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten siirtämiseksi päiväkoti- ja peruskoulupäivien ulkopuolelle viitaten varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelman perusteiden linjauksiin ”uskonnollista ja katsomuksellisesta sitouttamattomuudesta” sekä Opetushallituksen ohjeiden esittämään mahdollisuuteen, ”ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana tai varhaiskasvatuksen toiminta-aikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia”.

Liiton koulutyöryhmä toteutti keväällä 2021 avoimen nettikyselyn vanhemmille ja opettajille. Kyselyyn tuli 400 vastausta, joissa tuli esille monia uskonnon ja katsomuksen vapauden sekä yhdenvertaisuuden ongelmia kouluissa. Kyselyn tuloksia julkaistiin Vapaa Ajattelijassa.
Myös uskontokuntiin kuulumattomien vanhempien fb-ryhmässä on tullut esille laajasti uskonnottomia perheitä syrjivien käytäntöjen jatkuminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tämä vanhempien omaehtoinen vuorovaikutteinen yhteistoiminta ja vertaistuki syrjivien käytäntöjen johdosta jatkui ja kehittyi edelleen aktiivisena toimikauden aikana.

Eduskunnan puhemiesneuvosto päätti syksyllä 2020, että valtiopäivien avajaisten tunnustukseton tilaisuus voidaan alkaa järjestää sitä haluavien kansanedustajien toiveesta eduskunnan tiloissa. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen pidettiin ensimmäinen tunnustukseton Demokratian ja sivistyksen juhla eduskunnan tiloissa samaan aikaan avajaisjumalanpalveluksen kanssa. Kutsuvieraina olivat Vapaa-ajattelijain ja Humanistiliiton edustajat, jotka olivat vuonna 2017-20 järjestäneet tunnustuksettomia tilaisuuksia valtiopäivien avajaispäivään.

Eduskuntavaalien jälkeen muodostetun Petteri Orpon hallituksen ohjelma ei sisältänyt Vapaa-ajattelijain ja Humanistiliiton puolueille esittämien hallitusohjelmatavoitteiden mukaisia uudistuksia. Valtioneuvosto antoi 31.8.2023 tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä; Vapaa-ajattelijain liittoa ei kutsuttu valmistelussa suullisiin eikä kirjallisiin kuulemisiin.

Liitto antoi tehtävänsä mukaisesti lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joiden tavoitteena oli ihmisten yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistäminen erityisesti julkisen vallan, valtion ja kuntien toiminnassa. Liiton ja yhdistysten nettisivujen ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin, samoin projektien ja toimintaryhmien nettisivuja.

Tiedotustoiminnassa Vapaa Ajattelija -lehdellä oli tärkeä rooli; liitto panosti lehden julkaisemiseen merkittävästi. Lehteä julkaistiin vuosittain neljä numeroa, joista yksi ilmestyi noin 65 000 kappaleen painoksena myös Voima-lehden liitteenä (3/2021, 2/2022 ja 3/2023). Netissä lehdestä julkaistiin myös juttuja erikseen.

Liitto toimi jäsenenä Humanist International -järjestössä ja oli järjestämässä muiden pohjoismaisten järjestöjen kanssa Wolrd Humanist Congress -tapahtumaa Kööpenhaminassa 4.-6.8.2023

Liitto jatkoi yhteistyötä Pro-Seremoniat Oy:n ja muiden sekulaarijärjestöjen, kuten Prometheus-leirin Tuen, Suomen Humanistiliiton ja kanssa. Toimikaudella pidettiin myös yhteistyötapaaminen, jossa oli mukana myös Skepsis. Järjestöjen yhteinen englanninkielinen posteri oli esillä kansainvälisessä humanistikongressissa elokuussa 2023.

Väinö Voipio -palkinto myönnettiin professori (emeritus) Timo Airaksiselle vuoden 2020 lopulla ja Uskontojen uhrien tuki UUT ry:lle vuoden 2022 lopulla.

2. Toiminnan johto

2.1 Liittovaltuusto

Kari Pasanen, puheenjohtaja, Robert Brotherus, varapuheenjohtaja, Jani Hinkka, Arttu Häyrynen, Soile Itäluoma (23.8. asti), Kerttu Loukola, Pertti Periniva, Tauno Perkiö, Tapio Pilli, Reijo Raappana, Aki Räisänen sekä varajäsenet Mikko Hangelmaa (varsinainen jäsen 5.11.2022 alkaen), Thomas Mangs, Raimo Rintamäki, Tanja Laine ja Martti Vaattovaara.

Liittovaltuusto on kokoontunut 2021-23 viisi kertaa.

2.2. Liittohallitus
Jape Lovén, puheenjohtaja, Antti Värri, varapuheenjohtaja, Ritva Ahonen, Timo Karjalainen, pääsihteeri, Yki Räikkälä, Riku Salminen, Marjatta Syväterä, Liisa Taskinen, Esa Ylikoski sekä varajäsenet Harry Anttila (27.12.2022 asti), Eero Suorsa, Timo Mykrä ja Olli Palokangas.

Liittohallitus on kokoontunut pääosin nettikokouksiin, osin läsnäolokokouksiin ja osin sähköpostikokouksiin liittokokouksen jälkeen 28 kertaa (4.10. mennessä).
2.2.3 Toimihenkilöt
Puheenjohtajan lisäksi liiton johtoon kuuluivat vapaaehtoistyöpohjalta varapuheenjohtajana Antti Värri ja pääsihteeri Timo Karjalainen. Päätöksiä valmistelivat ja panivat toimeen myös muut hallituksen jäsenet.

Liiton taloudenhoitoon ja kirjanpitoon tuotti ostopalveluja Vihantopalvelut. Vapaa Ajattelijan taittoon hankittiin ostopalveluja, ja toimitussihteereille maksettiin numerokohtainen palkkio. Syksyllä 2020 ja tammikuuhun 2021 liitossa työskenteli tukityöllistetty toimistosihteeri. Kesällä 2023 Marja Vinni aloitti palkallisena taloudenhoitajana ja järjestösihteerinä.

3. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

Jäsenenä ovat olleet Jape Lovén, Timo Karjalainen ja Antti Värri.

3.2. Vapaa Ajattelija -lehden toimitus
Päätoimittajana toimi Esa Ylikoski ja toimituskunnan muina jäseninä vapaaehtoistyöpohjalta toimikaudella olivat seuraavat henkilöt: Maria Enebäck, Kukka Kumpulainen Käpy Luotonen-Huhta, Jori Mäntysalo, Risto Puumalainen, Yki Räikkälä ja Riku Salminen. Uskomaton Vapaa Ajattelijan toimituksessa oli myös Binar Mustafa.

Palkkioperusteisena toimitussihteerinä oli Eero Suorsa vuoden 2021 loppuun ja Risto K. Järvinen vuoden 2022 alusta. Taittopalvelut hankittiin vuoden 2021 loppuun asti Dorian Films Ky:ltä, osaksi Pieni Suuri Idealta, ja numerosta 1/2022 alkaen Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:ltä.

3.3. Nettityöryhmä
Liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja hoitivat Marko Koivuniemi, Jori Mäntysalo, Riku Salminen, Esa Ylikoski ja vuonna 2023 Markku Järvenpää.

3.4. Hautausmaatyöryhmä
Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana toimii Pertti Periniva ja jäseninä Jukka Kim, Risto Puumalainen ja Aki Räisänen. Työryhmä piti laajennetun kokouksen 6.11. Hämeenlinnan toimintaseminaarin yhteydessä. Elokuussa 2023 liittohallitus perusti laajemman hautausmaaverkoston, johon kuuluvat kaikkien liiton yhdistysten hautausmaiden edustajat. Sen puheenjohtajaksi valittiin Risto Puumalainen Keski-Suomesta.

3.5. Asuntotyöryhmä

Asuntotyöryhmän puheenjohtajana toimi Antti Värri ja jäsenenä Ritva Ahonen. Työryhmä on jatkanut sijoitusasuntojen korjaustarpeiden seurantaa ja huolehtinut tarvittavista uusinnoista.

3.6. Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmä

Liittokokouksen jälkeen asetettiin uusi, koulutyöryhmä, jonka puheenjohtajaksi tuli Olli Palokangas ja muiksi jäseniksi Tapio Pilli, Riku Salminen ja Esa Ylikoski. Kouluvierailujen esitysmateriaalien kehittämistä jatkettiin.

Ryhmä valmisteli ja toteutti maaliskuussa 2021 kouluasioista avoimen nettikyselyn, jonka aiheina olivat uskonnollisten ja niille vaihtoehtoisten tilaisuuksien ongelmat sekä elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyihin liittyvät ongelmat. Kyselyyn tuli 400 vastausta, joissa kumpaankin kysymykseen oli noin sata sanallista kertomusta. Kyselyn tulosten yhteenvedot julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehden kahdessa numerossa: numerossa 2/2021, aiheena uskonnolliset ja niille vaihtoehtoiset tilaisuudet ja numerossa 3/2021, aiheena elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyt.

Koulutyöryhmä ja sen jäsenet osallistuivat Elämänkatsomustiedon opetus sallittava kaikille -kansalaisaloitteen valmisteluun. Kolme työryhmän jäsentä oli kansalaisaloitteen vastuuhenkilöinä. Aloite käynnistyi elokuussa 2021 ja jatkui helmikuulle 2022.

Työryhmä osallistui myös liiton yleisesitteen valmisteluun. Esite saatiin mukaan oppilaitoksille materiaaleja välittävän SubjectAid-palvelun katalogiin ja tiedotteisiin. Sitä painettiin 500 kpl toimiston kopiokoneella, jonka jälkeen kirjapainossa tehtiin 20 000 kpl painos. SubjektiAidin kautta on jaettu yli 5000 esitettä oppilaitoksiin.

Kouluvierailut oppilaitoksiin vähentyivät koronan vuoksi, mutta nettivierailuja oppitunneille kuitenkin pyydettiin ja toteutettiin. Ylikoski on lisäksi pitänyt etäluennot Oulun yliopiston ja kaksi kertaa Turun yliopistojen elämänkatsomustiedon opetuksen peruskurssille.

3.7 Kannanottotyöryhmä

Työryhmässä toimivat Jape Lovén, Timo Karjalainen, Esa Ylikoski ja Jori Mäntysalo.
Työryhmä on työstänyt useita kannanottoja ja lausuntoja julkiselle vallalle sekä tiedoksi medialle ja sosiaaliseen mediaan.

4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1 Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenyhdistyksiä on 20. Jäsenyhdistykset tilittämät liittomaksuja vuosilta 2020-2022 ilmenevät alla olevasta taulukosta. Yhdistyksissä on lisäksi voinut olla jäseniä, joilla on jäsenmaksu rästissä. Vapaajäsenoikeuksia yhdistyksissä ei enää ole myönnetty.

Yhdistyksen nimi 2022 2021 2020
• Etelä-Karjalan VA 4 – 9
• Forssan VA 26 29 32
• Helsingin VA 401 393 387
• Joensuun VA 24 32 31
• Kainuun VA 50 49 48
• Kemin VA 81 81 88
• Keski-Suomen VA 57 58 62
• Keski-Uudenmaan VA 35 26 33
• Kotkan VA 104 109 112
• Kouvolan VA 20 21 –
• Lahden VA 56 64 66
• Luoteis-Lapin VA 15 16 21
• Nokian VA 11 – 16
• Oulun seudun VA 45 45 39
• Raision VA 10 11 13
• Rovaniemen VA 1 – –
• Satakunnan VA 46 44 41
• Seinäjoen VA 3 – –
• Tampereen VA 191 204 206
• Turun VA 77 80 89

4.2 Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistysten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Tukea myönnettiin Kemin, Kouvolan ja Kotkan yhdistyksille. Niiden lisäksi hautausmaata ylläpitävät Forssan, Kainuun, Keski-Suomen, Luoteis-Lapin ja Satakunnan jäsenyhdistykset.

Liitto antoi tukea paikallistoimintaan ja sen lisäksi antoi hakemusten perusteella tukea yhdistysten toimintaan sekä puhujatoimintaan. Liitto teki yhteistyötä Helsingin seudun yhdistyksen kanssa Uskomaton-lehden ja Vapaa Ajattelija -lehden numeron 3/2020, 3/2021, 2/2022 ja 3/2023 yhteisjulkaisun toteuttamisessa.

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin on pidetty sähköpostissa yhdistykset-listan kautta sekä puhelimitse. Liiton edustajien vierailut yhdistysten tilaisuuksissa ja kokouksissa vähentyivät olennaisesti koronarajoitusten vuoksi. Puheenjohtaja vieraili Kemin yhdistyksessä. Liisa Taskinen tuki Kouvolan yhdistyksen uudelleenorganisoitumista. Ylikoski vieraili kauden lopulla Nokialla ja Kuopiossa.

Yhdistysten jäseniin on pidetty yhteyttä liiton tiedotus- sekä keskustelu-sähköpostilistoilla sekä osin myös Facebook-ryhmässä Vapaa-ajattelijain Liitto ry Official.

Varsinkin Tampereen ja Helsingin yhdistyksissä on kokoustoiminnan lisäksi pidetty kuukausittain avoimia keskustelutilaisuuksia sen jälkeen, kun se on ollut rajoitustoimien vuoksi mahdollista.

Yhdistysten ja liiton aktiiveille järjestettiin 5.-6.11. 2022 toimintaseminaari Hämeenlinnassa. Siihen osallistui 35 vapaaehtoistoimijaa eri puolilta maata. Liitto myös tuki toimintaryhmän elokuussa 2022 järjestämiä uskomattomia kesäpäiviä Tampereen Ensilässä Näsijärven rannalla.

5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto

Liiton toimisto- ja kokoustila sekä alakerran varastotila olivat edelleen osoitteessa Neljäs linja 1. Kirjastosta voi lainata kirjoja sopimuksen mukaan ja kun liiton toimihenkilö on paikalla.

Kellarivaraston siivouksen sekä tavaroiden ja kirjaston luetteloinnin toteuttivat Ritva Ahonen, Liisa Taskinen ja Eero Suorsa. Kirjoista on osa vielä luetteloimatta.

Toimitilassa kävi talvella 2023 ilmi suuri vesivahinko, joka ei aiheutunut liiton toiminnasta, vaan kahdeksankerroksisen rakennuksen asuntojen poistovesien reitistä toimiston seinän ja lattian kautta. Kun lattialaatan alta laajemminkin löytyi kosteutta, kunnostustöiden käynnistyttyä toimitilan käyttö piti keskeyttää vuoden lopulla toistaiseksi. Remontti on valmistui syyskuussa 2023 ja sen jälkeen toimitilan sisustusta on järjestetty uudelleen.

6. Talous

6.1. Yleistä

Liittomaksujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen ohella toiminnan rahoituksessa merkittävä osuus oli liiton omistamien asuntojen vuokratuotolla. Asuntojen kunnossapitoa jatkettiin.

Liiton tulos oli vuosina 2020-2022 selvästi ylijäämäinen, mikä johtui suurelta osin palkkakustannusten, palvelujen oston ja matkakustannusten vähäisyydestä sekä vapaaehtoistyön roolin lisääntymisestä toimikaudella. Koronapandemian vuoksi suunniteltuja tapahtumia ja esimerkiksi Educa- ja kirjamessujen osallistumisia jäi toteutumatta. Samoin yhdistyksillä jäi toteuttamatta liiton tukemia osallistumisia esim. Maailma kylässä ja mahdollisuuksien tori sekä Pride-tapahtumiin.

Varsinaisen toiminnan suurin taloudellinen panostus toimikaudella oli Vapaa Ajattelija -lehden julkaisu. Myös Elämänkatsomustiedon opetus sallittava kaikille -kansalaisaloitteen tunnetuksi tekemiseen käytettiin syksyllä 2021 ja alkuvuodesta 2022 tuntuva summa. Liiton yleisesite uusittiin ja sen jakelu oppilaitoksiin tehostui.

Liittomaksuja eli jäsenyhdistysten keräämistä jäsenmaksuista liitolle maksamia osuuksia liitto sai vuosittain 15 000 – 16 000 euroa.

Liitto sai vuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta vuosina 2020 ja 2021 uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen 30 000 euroa sekä vuosina 2022 ja 2023 samaan tarkoitukseen 50 000 euroa. Nämä avustukset perustuivat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston ns. joululahjarahoihin. Vuonna 2021 liitto sai Taiteen edistämiskeskus TAIKE:lta kulttuurilehtitukea 5000 euroa.

6.2. Jäsenmaksut ja jäsenyydet

Liitto on Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) yhteisöjäsen ja myös perustajajäsen. Protu-leirit pystyttiin koronatilanteesta huolimatta pitämään joka kesä, ja osallistujia vuosina 2021-2023 oli lähes tuhat. Leirit täyttyivät nettivarauksilla nopeasti. Leirien lukumäärä voisi kasvaa osallistujien ja leiripaikkojen puolesta, mutta pullonkaulana on ollut uusien aikuisohjaajien saaminen.

Liitto on osakkaana Prometheus-seremoniat Oy:ssä eli Pro-Seremonioissa, joka tarjoaa uskonnottomia seremoniapalveluja, puhujia hautajaisiin, häihin ja nimiäisiin varsinkin etelä- ja väli- Suomessa sekä todistuksia ja neuvontaa. Palvelukeskuksen toiminta selvisi yli koronarajoitusten ja kehittyi kauden loppupuolella.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenenä Humanists International -järjestössä (HI), jonka aiempi nimi oli International Humanist and Ethical Union (IHEU). Liitto myös oli jäsenenä European Humanist Federation (EHF) -järjestössä, jonka toiminta päätettiin integroida Humanists Internationalin yhteyteen; EHF lakkautettiin 18.12.2022.

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntojen tilanne ja hallinnointi
Toimikaudella Vuokraturva Oy huolehti edelleen, että asunnoissa on jatkuvasti maksavia vuokralaisia. Hallinnointiturva Oy huolehtii liiton omistamien asuntojen isännöinnistä.
Liiton asunnot Rasinrinne 3-5:ssä Vantaalla ja Angervotiellä Helsingissä remontoitiin.

6.4. Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset

Paikallistoiminnan kuluihin suunnattiin liiton suoraa rahoitusta, ja sen lisäksi hakemuksesta myönnetyistä avustuksista pääosa suuntautui yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Liitto maksoi liiton jäsenyhdistysten jäsenille hakemuksesta enintään 100 euron avustuksen Pro-Seremonioiden palvelujen käytöstä, jos tilaisuuden järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen oli liiton jäsenyhdistysten jäsen. Hakemuksia tuli erittäin vähän.

Myös eräillä jäsenyhdistyksillä on tarjota uskonnottomia puhujia siviiliseremonioihin, ja liitto tuki myös niiden puhujatoimintaa Pohjois-Suomessa.

Yhdistysten jäsenhakemuksista suurin osa on tehty liiton nettisivun lomakkeella. Kaikki netin kautta yhdistyksiin välittyneet jäsenhakemukset eivät kuitenkaan johtaneet ensimmäisen jäsenmaksun maksamiseen ja jäsenyyden syntyyn.

6.5. Talouden ja toiminnan tarkastaminen

Tilintarkastajana on toiminut HT Timo Vilén ja varatilintarkastajana HTM Simo Dückstein.
Sääntömuutoksessa 2020 toiminnantarkastuksesta ja tositetarkastuksesta luovuttiin.

7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen

7.1. Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot sekä muu yhteiskuntavaikuttaminen

Liitto laati toimikaudella aiempaan tapaan sekä pyydettäessä että omaehtoisesti 15 lausuntoa ja kannanottoa, jotka on julkaistu nettisivuilla (vapaa-ajattelijat.fi/ ja vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot). Nettisivuilla on julkaistu myös uskonnonvapaus.fi -sivuston uutisia. Lausuntojen lisäksi liitto on antanut ennakoivia ehdotuksia säädösvalmisteluun. Usein annetusta lausunnosta tai aloitteesta tehtiin myös lehdistötiedote.

Kannanottoja on lähetetty lausuntopalveluun, suomalaisille puolueille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) Suomen neljänteen määräaikaistarkasteluun sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (EESC) perusoikeus- ja laillisuusryhmän kuulemisessa. Liitto on myös esittänyt valtionavustuksen palauttamista opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesitykseen.

Valtioneuvoston asettamassa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa oli kaudella 2020-2023 jäsenenä (31.3.2023 asti) Esa Ylikoski. Opetushallitus nimitti marraskuussa 2022 Esa Ylikosken katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämistyöryhmään, jonka toimikausi ulottuu vuoteen 2024.

Liitto alkoi syksyllä 2022 myöntää 80 euron elämänkatsomustiedon stipendejä sekä kevään että syksyn ylioppilaskirjoituksissa valtakunnallisesti parhaiten kirjoittaneille uusille ylioppilaille. Yhdistykset ovat perinteisesti myöntäneet ylioppilaiden ja peruskoulun oppilaiden stipendejä keväisin.

Vapaa Ajattelija -lehden toimitus hankki talvella 2021 ja toisen kerran loppusyksyllä 2022 suoraan kunnista kysymällä tietoja elämänkatsomustiedon osuuksista peruskoulun katsomusainevalinnoissa ensin lukuvuodelle 2021-22 ja sitten lukuvuodelle 2022-23. Koska viimeiset viralliset tilastot ovat vuodelta 2018, tämä oli hyvin olennaista tietoa. Julkaisimme näistä tiedoista uutisen Vapaa Ajattelijan numeroissa 2/2022 ja 1/2023. Tiedot kertoivat ET:n nopeasta kasvusta vuoden 2018 jälkeen.

7.2. Mediaseuranta ja mediayhteydet
Mediaseurantaa on tehty omatoimisesti netistä sekä yhdistystoimijoiden aluemedioista antamien tietojen avulla. Tiedotteidemme sisältöjen saaminen julkisuuteen isojen medioiden uutisoinnissa ei ole enimmäkseen onnistunut, mutta aiheet ovat joskus nousseet juttujen aiheeksi pienellä viiveellä.

Julkaistiin Facebookissa mainoksia, joissa tehtiin tunnetuksi liiton tavoitteita, kuten elämänkatsomustiedon avaamista esittävää kansalaisaloitetta sekä Vapaa Ajattelija -lehteä. On myös tuettu paikallisten yleisötilaisuuksien lehtimainontaa.

7.3. Julkiset esiintymiset

Mediatiedotteiden kommenttiosuuksissa sekä niiden pohjalta tulleissa yhteydenotoissa esiintyivät liiton edustajina liiton puheenjohtaja Jape Lovén ja liittohallituksen kannanottotyöryhmän jäsen, Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikoski. Liiton edustajat ovat tuoneet liiton asioita esille myös Vapaa-ajattelijat official -Facebook-ryhmässä, ja liiton Facebook-sivuilla on julkaistu liiton tiedotteita. Liiton uusituilla nettisivuilla julkaistiin edelleen blogeja.

Perinteisiä messuja ja festivaaleja, joihin liitto tai yhdistykset ovat osallistuneet, alettiin koronarajoitusten jälkeen järjestää vasta kevätkesällä 2022, Educa-messut pidettiin tammikuussa 2023.

Mediaesiintymisiä on ollut vähän. Hautaustoimen epäkohdista haastateltiin Ylen Uudenmaan tv-uutisiin Esa Ylikoskea, ja hän oli keskustelijana myös Marja Sannikka -tv-ohjelmassa, jonka aiheena oli kirkon ja valtion ero, Yle Kioskissa uskonnosta koulussa, Ylen Radio 1:n Kalle Haatanen -ohjelmassa uskonnottomista ja vapaa-ajattelusta uskonnonvapaus 100 vuotta -teemassa.

Nettiin on suorana streamattu ja myös yhä Youtubessa tarjolla lähinnä Tampereen ja Helsingin seudun yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia.

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus
Liitto on julkaissut Vapaa Ajattelija -lehteä neljä kertaa vuodessa. Vuosittain yksi numero, Uskomaton Vapaa Ajattelija, julkaistiin yhteistyössä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain kanssa, ja sen noin 65 000 kappaleen painos jaettiin pääosin Voima-lehden liitteenä. Vapaa Ajattelija tuo esiin uskonnotonta sekulaaria ajattelua ja kulttuuria myös laajemman yleisön tietoon. Normaalipainos oli 2300 kappaletta. Tilaajina on myös liiton ulkopuolisia yksityishenkilöitä sekä useita kirjastoja. Lisäksi lehteä on postitettu näytenumeroina joihinkin oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Vapaa Ajattelija -lehti on luettavissa myös netissä näköislehtenä ja numeroiden juttuja julkaistaan liiton nettisivuilla myös erikseen.

Toimikaudella tehtiin uusi liiton yleisesite, jota painettiin 20 000 kpl kirjapainossa. Esitettä on toimitettu oppilaitoksille materiaaleja välittävälle SubjectAid-palvelulle useita tuhansia. Esitteen englanninkielinen versio painettiin liiton toimiston kopiokoneella, jolla on voitu painaa myös muita esitteitä, mainoksia tai jopa lehti myös yhdistyksille. Esimerkiksi Satavapari on ilmestynyt vuosittain 16-sivuisena lehtenä.

Kaikkiin liiton ja yhdistysten tapahtumiin oli käytettävissä banderolli Yhdenvertaisuuden puolesta sekä liiton rollup ja viirit sekä teltta. Niitä on käytetty ainakin Oulussa, Vaasassa, Seinäjoella, Joensuussa, Turussa, Lahdessa ja Helsingissä.

Liiton pääsivustona netissä toimi edelleen vapaa-ajattelijat.fi. Sivuston ulkoasua uudistettiin ja sisältöä päivitettiin aktiivisesti vuonna 2022. Liiton Facebook-sivun käyttö on ollut aikaisempaa aktiivisempaa. Myös Vapaa-ajattelijain liitto ry official -Facebook-ryhmässä on tiedotettu ja keskusteltu aktiivisesti, ja tässä moderoidussa ryhmässä on yli 3000 jäsentä, joista vain osa on liiton jäsenyhdistysten jäseniä. Riku Salminen on hoitanut liiton Twitter-/X-tiliä. Vuonna 2023 Venla Parantaja alkoi julkaista päivityksiä liiton Instagram-tilillä.
Laajin suomenkielinen uskonnon ja vakaumuksen vapautta käsittelevä sivu on uskonnonvapaus.fi.
Sitä on edelleen pitänyt yllä ja kehittänyt Jori Mäntysalo. Sivulla on reilut sata kiinteää artikkelia, ja toimikaudella julkaistiin yli 50 uutista. Jori Mäntysalo teki jälleen vaalikoneen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin sivujen yhteyteen.

7.5 Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

Tunnetuimmat liiton tavoitteita edistävät nettisivustot olivat edelleen eroakirkosta.fi -palvelu, sekä tietoa elämänkatsomustiedosta tarjoavaa et-opetus.fi -sivusto, joita pitää Vakaumusten tasa-arvo VATA ry. Se tekee yhteistyötä Vapaa-ajattelijain liiton kanssa.

Eroakirkosta.fi-palvelun kautta vuosina 2020-2022 kirkosta erosi yli 137 000 henkilöä.
Toimikauden lopulla kuitenkin eroajista jo yli puolet käytti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkosivua eroakirkosta.fi-palvelun sijaan. Syyskuussa 2023 eroakirkosta.fi etusivulla luki, että ”ensisijainen tapa erota kirkosta” on DVV.

Vuonna 2015 perustettu kantelupukki.fi jatkoi toimintaansa, jonka kautta lasten vanhemmat ovat saaneet neuvoja ja voineet kannella koulujen katsomusaineiden opetuksen ja päiväkotien katsomuskasvatuksen tai niiden toimintaan liitetyn ev.-lut. kirkon seurakuntien uskonnonharjoituksen ja niille vaihtoehtoisen ohjelman ongelmista. Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu. Näistä kaksi ensin mainittua ovat liiton jäsenyhdistyksiä.

Monet kanteluista ovat saaneet laillisuusvalvojilta kantelijan kannalta myönteisiä ratkaisuja, mutta niiden linjausten leviämisessä koulujen ja päiväkotien käytäntöön on edelleen suuria haasteita. Tämä on tullut esille myös uskontokuntaan kuulumattomien vanhempien Facebook-ryhmässä, joka tarpeellisen vertaistuen ohella on kerännyt tietoon tulleita syrjintätapauksia. Ryhmän toiminta jatkui aktiivisena koko toimikauden ajan. Kahden rinnakkaisen, uskonnollisen ja sille vaihtoehtoisen tilaisuuden järjestäminen on osoittautunut jatkuvasti syrjivien käytäntöjen suoksi; liitto on korostanut syrjinnän poistuvan vain kun ev.-lut. kirkon uskonnolliset tilaisuudet siirretään koulupäivien ja päiväkotipäivien ulkopuolelle.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen Humanistiliiton vuosina 2017-2020 järjestämiin tunnustuksettomiin tilaisuuksiin tuli koronarajoituksista johtuva tauko. Kansanedustajien esittämän virallistamisaloitteen johdosta puhemiesneuvosto päätti syksyllä 2020, että tunnustuksettomia juhlatilaisuuksia haluavien kansanedustajien kerho voi valtiopäivien avajaisiin liittyen järjestää eduskunnan tiloissa tunnustuksettoman juhlan niin että puhemiesneuvosto myöntää avustusta järjestämisen kuluihin. Tältä pohjalta 2023 eduskuntavaalien jälkeen, uuden eduskunnan valtiopäivien avajaisiin liittyen pidettiin ensimmäinen uskonnollisesti tunnustukseton Demokratian ja sivistyksen juhla eduskunnan tiloissa samaan aikaan avajaisjumalanpalveluksen kanssa. Vapaa-ajattelijain Esa Ylikoski ja Humanistiliiton Irma Peiponen olivat tilaisuudessa kutsuvieraina.

Väinö Voipio -palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori (emeritus) Timo Airaksiselle syksyllä 2020 ja Uskontojen uhrien tuki UUT ry:lle syksyllä 2022.

Liitto jatkoi yhteistyötä muiden sekulaarijärjestöjen kanssa. Vuoden 2022 lopulla pidettiin yhteistyötapaaminen, johon kansamme osallistuivat Prometheus-leirin Tuen eli Protun, Pro-Seremoniat Oy:n, Skepsiksen, Suomen Humanistiliiton ja Uskontojen uhrien tuen UUT:n edustajat, ja mukaan oli ilmoittautunut myös Helsingin nuorten filosofien Hennan (Nufit-tapahtuman järjestäjä) edusaja.

8. Kansainvälinen toiminta

Toimikaudella liitto on ollut Humanists International (HI) -järjestön jäsen, ja oli jäsen myös European Humanist Federation (EHF) -järjestössä sen lopettamiseen 18.12.2022 asti. Varapuheenjohtaja Antti Värri edusti liittoa Euroopan humanistisen federaation EHF:n etäkokouksina pidetyissä vuosikokouksessa ja EHF:n toiminnan muodollisesti lopettaneessa ylimääräisessä kokouksessa, ja Kansainvälisen humanistiliiton, Humanists Internationalin, vuosikokouksessa Glasgow’ssa sekä sen 70-vuotisjuhlassa Amsterdamissa. Eurooppa-tason vaikuttamista jatketaan nyt HI:n puitteissa.

Toiminnassa jaoimme tietoa Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä uskonnottomien kulttuuristen palvelujen tilanteesta ja saimme vastaavasti tietoa muista maista. HI on edelleen julkaissut systemaattisesti koottua tietoa eri maiden tilanteesta Ajatuksen vapaus -raportissa (http://fot.humanists.international/). Myös kampanjasivusto jumalanpilkkalakeja vastaan on merkittävä ja tukee myös toimintaa Suomessa (http://end-blasphemy-laws.org).

Pohjoismaisten liittojen yhteistyö jatkui toimikaudella netin välityksellä ja myöhemmin myös kokouksien avulla määrätietoisesti, kun liitot saivat HI:ltä vuonna 2020 myönteisen päätöksen järjestää maailman humanistikongressin. World Humanist Congress pidettiin 3.-6.8.2023 Kööpenhaminassa, ja se keräsi useita satoja osallistujia yli 40 maasta. Valmistelevassa työryhmässä liittoa edusti Antti Värri, joka osallistui kokouksiin 2021-22 ja vuonna 2023 myös Esa Ylikoski. Kongressissa he muun muassa esittelivät osallistujille uusien posteriemme avulla liiton ja sekulaarien järjestöjen toimintaa Suomessa.

Vuonna 2023 liitto alkoi osallista Eurooppa-tason kaksivuotiseen kapasiteetin kasvattamisen ja verkostoitumisen projektiin (Capacity Building and Networking), jolla kehitetään mm. seremoniapalveluja ja koulutustoimintaa. Toinen Eurooppa-tason projekti HI:n yhteydessä on European Policy Forum, joka koordinoi ja kehittää vaikuttamistoimintaa Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa.

Toimikaudella on Vapaa Ajattelija -lehdessä ja liiton nettisivuilla sekä Facebook-ryhmässä pidetty esillä näiden järjestöjen ja projektien toimintaa ja niiden kampanjasivuja sekä käsitelty muita kansainvälisiä aiheita ja uutisia. Lehti on julkaisut useita uutisia ja käännöstekstejä, joissa on tuotu esiin islamilaiseen valtakulttuuriin liittyviä ihmisoikeusongelmia.