Vapaa-ajattelijat yhdenvertaisuuden asialla

Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on yksi keskeisistä sivistyneen yhteiskunnan tukipilareista. Kuitenkin yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta on Suomessa toteutunut huonosti. Evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittäviä etuoikeuksia ja uskonnottomia syrjitään lapsuudesta hautaustoimeen.

 

 

 

Valtion tulisi arvostaa kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta, myös uskonnottomia. Siksi evankelis-luterilaisen kirkon julkisoikeudellisesta, valtionkirkollisesta asemasta tulisi vihdoin luopua.

Julkisoikeudellinen asema tarkoittaa mm. sitä, että evankelis-luterilaisen kirkon katsotaan olevan osa julkista valtaa ja sen säännöistä päätetään lailla. Kirkkolain erityisyys mainitaan perustuslaissa (76 §); eduskunta ei voi muuttaa kirkolliskokouksen esityksiä kirkkolakiin, vaan se voi vain hyväksyä tai hylätä ne. Kirkon työntekijät ovat virkamiehiä samalla tavalla kuin kunnan ja valtion työntekijät. Valtionkirkon etuoikeuksien lista on pitkä.

Vapaa-ajattelijat – liitto ja yhdistykset – toimivat uskonnottomien oikeuksien puolesta, uskonnon ja katsomuksen vapauden puolesta, yhdenvertaisuuden puolesta, syrjinnän poistamiseksi.

Pyrimme kansalaismielipiteen muuttamiseen. Kansalaisten tulee tietää, mistä on kyse, kun puhutaan valtionkirkon erityisoikeuksista. Nostamme esille asiaan liittyviä ongelmia, kuten koulujen pakollinen uskonnon opetus ja elämänkatsomustiedon kielto kirkkoon liitetyille sekä tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen liittäminen koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Evankelis-luterilainen kirkko perustelee valtionkirkollista asemaansa suurella jäsenmäärällä. Eroakirkosta.fi-palvelu on tehokas väline kirkon jäsenmäärän alentamiseen. Mitä alemmaksi jäsenmäärä putoaa, sitä vähemmän on perusteita evankelis-luterilaisen kirkon erityisoikeuksille.

Pyrimme myös vaikuttamaan päättäjiin ja virkakoneistoon. Vapaa-ajattelijat lähettävät ennakoivia aloitteita ja kannanottoja sekä lausuntoja eri lakiesityksiin pyrkien vaikuttamaan sisältöihin. Eduskunta vastaa ja päättää onko Suomessa valtionkirkko ja ovatko ihmiset yhdenvertaisia riippumatta uskonnollisista tai uskonnottomista vakaumuksista.

Lapset ja nuoret, koulut ja päiväkodit ovat monella tavalla vapaa-ajattelijoiden toiminnan painopistenä.

Liitto edistää maallista yhteiskuntakehitystä, sekulaaria kulttuuria ja uskonnottomiin siviiliseremonioihin liittyviä palveluja. Siinä auttaa Pro-Seremoniat, jossa olemme mukana muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä.

Liitto myös edistää tiedepohjaista maailmankuvaa, kriittistä ja rationaalista ajattelua sekä humanistista etiikkaa ja elämänkatsomusta.

Tervetuloa mukaan toimimaan paremmann Suomen puolesta!

Lisätietoa Vapaa-ajattelijain Liiton toiminnasta saat näiltä nettisivuilta sekä liiton strategia- ja tavoiteasiakirjasta: Vapaa-ajattelijain tavoitteet ja strategia 2023 – 2026