Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Elämänkatsomustiedon avaamiseen. Nyt.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 7.4.2019
Uudistus ei vaadi opetussuunnitelmien eikä oppikirjojen muuttamista. Se voidaan ottaa käyttöön heti.

Elämänkatsomustieto voidaan ja on syytä avata kaikille mahdolliseksi katsomusaineeksi peruskoulussa ja lukiossa nopealla erillisratkaisulla. Uudistus ei vaadi opetussuunnitelmien eikä oppikirjojen muuttamista. Se voidaan ottaa käyttöön heti.

Tämä tarkoittaa, että eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus ottaa asian ohjelmaansa niin, että uudistus voidaan saada ripeästi voimaan elokuussa 2020.

Perusteet ja laaja tuki ET:n avaamiselle tulivat esiin viimeksi lukiolain käsittelyn yhteydessä, muun muassa Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sekä Kuntaliiton lausunnoissa. Kunnathan ovat ylivoimaisesti suurin koulutuksen järjestäjä.

Lapsiasiavaltuutettu totesi kertomuksessaan eduskunnalle helmikuussa 2018, että nykyinen sääntely on ”yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen”. Erityisvaltuutettujen näin vahvat kannanotot pitää ottaa todesta. Perusoikeuksien toteutumisen epäkohtaan tarttumista ei pidä lykätä.

Eduskunnassa kesäkuussa 2018 ET:n avaamista koskeva ponsi sai SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien sekä kahden RKP:n kansanedustajan tuen. Käydyssä keskustelussa ET:n avaaminen sai tukea myös hallituspuolueiden kansanedustajien taholta, vaikka oppositiopuolueiden yhteiseen ponteen ei äänestyksessä yhdyttykään.

Tällä perusteella voidaan katsoa olevan realistiset mahdollisuudet ET:n avaamiselle nopealla erillisratkaisulla vaalien jälkeen. Mielipidetiedustelun mukaan 75 % kansalaisista pitää ET:n avaamista oikeana. Myös kansanedustajaehdokkaista suuri osa näyttää kannattavan ET:n avaamista.

ET:n nopeaa avaamista ei pidä jarruttaa asettamalla se vastakkain muiden, pidempää keskustelua ja valmistelua vaativien katsomusopetusta koskevien ideoiden kanssa. Koska perusopetuksen nykyinen oppiaine- ja tuntijako sekä uudet opetussuunnitelmat ja oppikirjat on juuri otettu käytäntöön, on selvää, että oppiaineita ja tuntijakoa ei voida muuttaa nopealla aikataululla. Lukion opetussuunnitelman perusteitakin vielä valmistellaan uuden lukiolain pohjalta.

Muista, pidemmälle menevistä uudistuksista luonnollisesti voidaan vaaleihin liittyen keskustella. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot eivät välttämättä ole edes pöydässä. Siihen keskusteluun voidaan nostaa myös esimerkiksi katsomusaineiden tuntimäärän vähentäminen.

Jos katsomusopetukseen annettavaa tuntimäärää (10 vuosiviikkotuntia peruskoulun 9 vuoden aikana) vähennettäisiin ja opetus alkaisi vasta myöhemmin kuin heti ensimmäisellä luokalla, se antaisi mahdollisuuden muiden aineiden tuntimäärän lisäämiseen.

Tuntijakomuutokset samoin kuin kysymys nykyisten katsomusaineiden lakkauttamisesta kokonaan tai mahdollisesta uudesta oppiaineesta vaatisi perusteellista keskustelua ja valmistelua sekä myös opetussuunnitelma- ja oppikirjatyötä. ET:n avaaminen vaalien jälkeen kiireellisellä erillisuudistuksella ei estä katsomusopetuksen edelleen kehittämistä koskevan keskustelun jatkumista.

ET:n avaaminen nyt lisää valinnan vapautta ja yhdenvertaisuutta sekä siten lapsen oikeuksia, lasten pääsyä oikeuksiinsa. Koska ET on yhä monin paikoin vajaakäytössä, sen avaaminen vahvistaa uskonnottomien ja ei-uskonnollisten perheiden lasten katsomusvapautta ja yhdenvertaisuutta.

Tulevaa lukuvuotta 2019-20 ajatellen vapaa-ajattelijat toimivat elämänkatsomustiedon oppilasmäärän lisäämiseksi sekä aineen opetusjärjestelyjen edelleen kehittämiseksi. Kaikille ekaluokkalaisille tulee opetustarjonnassa taata mahdollisuudet ET:n opiskelun aloittamiseen. Kaikilla luokka-asteilla on mahdollista vaihtaa uskonnonopetuksesta elämänkatsomustietoon lukuvuoden vaihtuessa. Yhä useammat ei-uskonnolliset vanhemmat korjaavat lapsen muodollista uskonnollista asemaa erottamalla lapsen kirkosta siten mahdollistaen ET:n valinnan katsomusaineeksi.

Ilmenee pyrkimyksiä ET:n likvidoimiseen. Useissa paikallisissa katsomusaineiden yhteisopetusjärjestelyissä ET:n opetussuunnitelma ei toteudu. AVI:n ja OPH:n linjaukset ohitetaan härskisti. On monenlaista häärijää kaalimaalla. Vapaa-ajattelijain liitto tukee vanhempia, jotka haluavat turvata lapsensa oikeuden ET:n opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Esa Ylikoski

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry