Säännöt

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Tampere.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena ja tavoitteena on

a) edistää kaikkien lain ja hyvien tapojen mukaisten katsomusten ja vakaumusten tasa-arvoa, jossa valtio ei ota mitään virallista kantaa katsomuksiin eikä anna millekään katsomusryhmälle tai aatteelle erityisoikeuksia

b) edistää valtion ja kirkon erottamista sekä lainsäädännössä että käytännön toiminnassa

c) ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa

d) edistää uskonnoista vapaata tapakulttuuria

e) kannattaa tieteellistä maailmankatsomusta.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivustoja, sosiaalisen median tilejä ja muita sähköisiä toimintamuotoja, sekä järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia, sekä levittää lehtiä ja muita julkaisuja. Yhdistys tekee valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille uskonnottomien oikeudellisia ongelmia sekä puolustaa uskonnottomia heihin kohdistuvia katsomusvapauden loukkauksia vastaan. Yhdistys tekee aloitteita eri viranomaisille ja poliittisille päättäjille.

Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintahuoneistoja ja kiinteistöjä, harjoittaa yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös hankkia, omistaa ja hoitaa hautausmaan.

Yhdistys voi kuulua toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä uskonnollisiin järjestöihin kuulumattoman ja mitään uskontoa tunnustamattoman viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön.

5 § Jäsenmaksut

Jäseniksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous.

Jäsenmaksu jakaantuu kahteen luokkaan, A- ja B-jäsenmaksuun. B- eli perhejäsenmaksuun ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joiden taloudessa on vähintään yksi A-jäsen. A- ja B-jäsenmaksuluokkaan kuuluvien oikeudet ja velvollisuudet ovat yhtenevät, poikkeuksena yhdistyksen julkaisut, jotka lähetetään ainoastaan A-jäsenmaksuluokkaan kuuluville.

Hallitus on oikeutettu hakemuksesta myöntämään vapautuksen kyseisen vuoden jäsenmaksusta, joko pienituloiselle jäsenelle tai jostain muusta perustellusta syystä.

Yhdistys ei myönnä vapaajäsenyyksiä, eli pysyviä vapautuksia jäsenmaksusta.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on aina oikeus erota jäsenyydestä yhdistyslain mukaisesti.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, eikä maksa maksumuistutuksen jälkeenkään eräpäivään mennessä

b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen tai muun vastaavan päättävän elimen antamia sääntöihin ja päätöksiin perustuvia ohjeita, tai ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, tai toimii muuten yhdistyksen tarkoitusta vastaan

c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle vahinkoa käyttäytymällä asiattomasti, tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana.

Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

7 § Hallitus

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) tai enintään kahdeksan (8) varsinaista, sekä vähintään ei yhtään (0) tai enintään neljä (4) varajäsentä. Myös varajäsenille on aina lähetettävä kokouskutsu ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan hallituksen päätöksellä hoitamaan tiettyä tehtävää. Toimihenkilöt toimivat hallituksen alaisena ja valvonnassa. Tarpeen mukaan hallitus on oikeutettu vaihtamaan henkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetetyissä jäsenkirjeissä, jotka lähetetään heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

Sekä varsinaisista että ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Vuosikokoukset

Toukokuun loppuun mennessä pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hallituksen toimintakertomus kuluneelta kalenterivuodelta

b) esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

d) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen yhdistyslain määräykset.

Loka-marras-joulukuussa pidettävässä, tulevan vuoden toimintaa valmistavassa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi

b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi

c) päätetään toimihenkilöiden palkkioista

d) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali

e) toimitetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

f) toimitetaan kahden (2) varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

g) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen yhdistyslain määräykset.

12 § Sääntöjen muutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä puoltaa.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa.

Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus jollekin sen tarkoitusperiä toteuttavalle vastaavalle rekisteröidylle järjestölle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa (2) §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi. Päätöksen mainitunlaisesta yhdistyksestä tekee purkamispäätöksen tekevä kokous.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi joutuu sen omaisuus samaan tarkoitukseen kuin yhdistyksen purkamisessa.

[ Säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 2020 ja yhdistysrekisteri hyväksyi ne 19.3.2021. ]