Säännöt

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n
SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Tampere.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
a) edistää katsomusvapautta ja katsomusten tasa-arvoa
b) edistää tieteellistä maailmankatsomusta
c) edistää uskonnoista vapaata tapakulttuuria.
3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia sekä
levittää lehtiä ja muita julkaisuja. Yhdistys tekee valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille
uskonnottomien oikeudellisia ongelmia sekä puolustaa uskonnottomia heihin kohdistuvia
katsomusvapauden loukkauksia vastaan.
Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintahuoneistoja ja kiinteistöjä, harjoittaa yhdistyslain
5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös hankkia, omistaa ja
hoitaa hautausmaan.
Yhdistys voi kuulua toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä
eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
4 § Jäseneksi pääseminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä uskonnollisiin järjestöihin kuulumattoman
ja mitään uskontoa tunnustamattoman viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön.
5 § Jäsenmaksut
Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
vahvistaa yhdistyksen marras-joulukuussa pidettävä syyskokous. Hallitus on oikeutettu
hakemuksesta myöntämään vähävaraiselle jäsenelle vapautuksen kyseisen vuoden
jäsenmaksusta.
Jäsenmaksu jakaantuu kahteen luokkaan, A- ja B-jäsenmaksuun. B-jäsenmaksuun ovat
oikeutettuja vain ne henkilöt, joiden taloudessa on vähintään yksi A-jäsen. A- ja B-
jäsenmaksuluokkaan kuuluvien oikeudet ja velvollisuudet ovat yhtenevät, poikkeuksena
yhdistyksen julkaisut, jotka lähetetään ainoastaan A-jäsenmaksuluokkaan kuuluville.6 § Vapaajäsenyys
Vapaajäsen on pysyvästi vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Hänellä on kuitenkin
velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa hallitukselle.
Yhdistys ei enää myönnä uusia vapaajäsenyyksiä. Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet jäävät
ennalleen.
7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä
a) jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, eikä maksa maksumuistutuksen
jälkeenkään eräpäivään mennessä
b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen
hallituksen tai muun vastaavan päättävän elimen antamia sääntöihin ja päätöksiin perustuvia
ohjeita, tai ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, tai toimii muuten yhdistyksen
tarkoitusta vastaan
c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle merkittävää vahinkoa käyttäytymällä
asiattomasti, tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana.
Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella.
Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen
kokous hallituksen ehdotuksesta.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.
8 § Hallitus
Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema
hallitus. Hallitus käsittelee ja hoitaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa koskevia asioita, sekä
vastaa päätösten toimeenpanosta ja toiminnan johtamisesta.
Seuraavan vuoden hallitukseen pyrkivät voivat ilmoittaa halukkuudestaan tehtävään hallitukselle.
Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) tai enintään kahdeksan (8)
varsinaista, sekä vähintään kaksi (2) tai enintään neljä (4) varajäsentä. Myös varajäsenille on aina
lähetettävä kokouskutsu ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valitsee hallitus keskuudestaan.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa
kuitenkin arpa.Hallituksen tehtävänä on:
a) valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat, sekä
kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja esitellä asiat kokoukselle
b) pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenien hyväksymisestä yhdistykseen ja erottaa jäsenet,
jos erottamisperuste on jäsenmaksujen laiminlyönti
c) valvoa yhdistyksen edustajien, toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa
d) huolehtia yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimintakertomuksista
e) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille on säädetty laissa tai määrätty yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
9 § Tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen
kevätkokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit
tarkastuslausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajilla on koska hyvänsä ja ilman edeltävää ilmoitusta oikeus toimittaa yhdistyksen tilien
tarkastus.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin
kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä.
Kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetetyissä jäsenkirjeissä, jotka lähetetään heidän
ilmoittamaansa osoitteeseen. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostina niille
jäsenille, jotka ovat antaneet siihen luvan ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle.
Sekä varsinaisista että ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.
Marras-joulukuussa pidettävässä, tulevan vuoden toimintaa valmistavassa syyskokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi
b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi
c) päätetään toimihenkilöiden palkkioista
d) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
e) toimitetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali
f) toimitetaan kahden (2) varsinaisen ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali
g) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen
yhdistyslain määräykset.Toukokuun loppuun mennessä pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) hallituksen toimintakertomus kuluneelta kalenterivuodelta
b) esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
d) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen
yhdistyslain määräykset.
11 § Toimikunnat
Hallitus voi yhdistyksen toiminnan edistämiseksi tarpeen mukaan asettaa joko pysyviä tai tilapäisiä
toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa. Tarvittaessa hallitus vahvistaa
toimikunnille ohjesäännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.
12 § Sääntöjen muutokset
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä sitä puoltaa.
13 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on asia
käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan
silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa kummassakin
kokouksessa.
Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus
Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle vastaavalle
rekisteröidylle järjestölle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa (2) §:ssä mainitun tarkoituksen
edistämiseksi. Päätöksen mainitunlaisesta yhdistyksestä tekee purkamispäätöksen tekevä kokous.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi joutuu sen omaisuus samaan tarkoitukseen kuin yhdistyksen
purkamisessa.
————————————————————————————————————————
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 27.5.2008 ja merkitty yhdistysrekisteriin 15.7.2009.


Allaolevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 2021 ja odottavat Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntää.

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Tampere.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena ja tavoitteena on

a) edistää kaikkien lain ja hyvien tapojen mukaisten katsomusten ja vakaumusten tasa-arvoa, jossa valtio ei ota mitään virallista kantaa katsomuksiin eikä anna millekään katsomusryhmälle tai aatteelle erityisoikeuksia

b) edistää valtion ja kirkon erottamista sekä lainsäädännössä että käytännön toiminnassa

c) ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa

d) edistää uskonnoista vapaata tapakulttuuria

e) kannattaa tieteellistä maailmankatsomusta.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivustoja, sosiaalisen median tilejä ja muita sähköisiä toimintamuotoja, sekä järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia, sekä levittää lehtiä ja muita julkaisuja. Yhdistys tekee valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille uskonnottomien oikeudellisia ongelmia sekä puolustaa uskonnottomia heihin kohdistuvia katsomusvapauden loukkauksia vastaan. Yhdistys tekee aloitteita eri viranomaisille ja poliittisille päättäjille.

Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintahuoneistoja ja kiinteistöjä, harjoittaa yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös hankkia, omistaa ja hoitaa hautausmaan.

Yhdistys voi kuulua toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä uskonnollisiin järjestöihin kuulumattoman ja mitään uskontoa tunnustamattoman viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön.

5 § Jäsenmaksut

Jäseniksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous.

Jäsenmaksu jakaantuu kahteen luokkaan, A- ja B-jäsenmaksuun. B- eli perhejäsenmaksuun ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joiden taloudessa on vähintään yksi A-jäsen. A- ja B-jäsenmaksuluokkaan kuuluvien oikeudet ja velvollisuudet ovat yhtenevät, poikkeuksena yhdistyksen julkaisut, jotka lähetetään ainoastaan A-jäsenmaksuluokkaan kuuluville.

Hallitus on oikeutettu hakemuksesta myöntämään vapautuksen kyseisen vuoden jäsenmaksusta, joko pienituloiselle jäsenelle tai jostain muusta perustellusta syystä.

Yhdistys ei myönnä vapaajäsenyyksiä, eli pysyviä vapautuksia jäsenmaksusta.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on aina oikeus erota jäsenyydestä yhdistyslain mukaisesti.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, eikä maksa maksumuistutuksen jälkeenkään eräpäivään mennessä

b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen tai muun vastaavan päättävän elimen antamia sääntöihin ja päätöksiin perustuvia ohjeita, tai ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, tai toimii muuten yhdistyksen tarkoitusta vastaan

c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle vahinkoa käyttäytymällä asiattomasti, tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana.

Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

7 § Hallitus

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) tai enintään kahdeksan (8) varsinaista, sekä vähintään ei yhtään (0) tai enintään neljä (4) varajäsentä. Myös varajäsenille on aina lähetettävä kokouskutsu ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan hallituksen päätöksellä hoitamaan tiettyä tehtävää. Toimihenkilöt toimivat hallituksen alaisena ja valvonnassa. Tarpeen mukaan hallitus on oikeutettu vaihtamaan henkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetetyissä jäsenkirjeissä, jotka lähetetään heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

Sekä varsinaisista että ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Vuosikokoukset

Toukokuun loppuun mennessä pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hallituksen toimintakertomus kuluneelta kalenterivuodelta

b) esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

d) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen yhdistyslain määräykset.

Loka-marras-joulukuussa pidettävässä, tulevan vuoden toimintaa valmistavassa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi

b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi

c) päätetään toimihenkilöiden palkkioista

d) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali

e) toimitetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

f) toimitetaan kahden (2) varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

g) keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioonottaen yhdistyslain määräykset.

12 § Sääntöjen muutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä puoltaa.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa.

Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus jollekin sen tarkoitusperiä toteuttavalle vastaavalle rekisteröidylle järjestölle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa (2) §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi. Päätöksen mainitunlaisesta yhdistyksestä tekee purkamispäätöksen tekevä kokous.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi joutuu sen omaisuus samaan tarkoitukseen kuin yhdistyksen purkamisessa.