Esityksiä yhdenvertaisuuden edistämiseen

Vapaa-ajattelijat esittävät mm. elämänkatsomustiedon opiskelun sallimista kaikille oppilaille, myös Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville.

Työryhmälle, joka valmistelee hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Esitämme, että

1) vapautetaan peruskoulujen ja lukioiden katsomusainevalinta

Nykyisin jokainen voi valita evankelis-luterilaisen oman uskonnon, mutta enemmistökirkkoon kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa. Tämä rikkoo yhdenvertaisuutta ja on lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.

Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu ovat esittäneet tähän muutosta, samoin Kuntaliitto ja Lukiolaisten liitto. Muutos ei edellytä muutosta oppiaine- ja tuntijakoon eikä opetussuunnitelmien perusteisiin. Sen voi säätää helposti ja toteuttaa nopeasti.

2) parannetaan tilannetta hautaustoimessa

Hautaustoimilaki on evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyteen kuulumattomia kohtaan syrjivä. Vaikka hautaus tulee toteuttaa vainajan katsomusta kunnioittaen, hautajaisten järjestämiseen käytettävissä olevien tilojen tarjonta on hyvin epäyhdenvertainen.

Esitämme hautaustoimen tilannetta koskevan selvityksen ja hautaustoimilain uudistuksen valmistelun käynnistämisestä. Hautaustoimilakia säädettäessä eduskunta edellytti lain toimivuuden arviointia.

3) käynnistetään perustuslain 76 §:n arviointi ja poistamisen valmistelu

Kirkkolain erityinen säätämisjärjestys ei ole yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmaton, kuten kirkkolakia käsiteltäessä sekä perustuslakivaliokunta että hallintovaliokunta totesivat. Kriittinen arviointi on tarpeen. Mielestämme koko pykälän voi poistaa. Patentti- ja rekisterihallitus voi tarkistaa kirkon sääntöjen lainmukaisuuden niin kuin muidenkin yhteisöjen osalta.

Kokonaisuudessaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema, valtionkirkkoasema vaatii korjausta. Olemme esittäneet laajapohjaisen kirkko ja valtio -komitean perustamista.

4) perustetaan kirkko ja valtio -komitea

Kokonaisuudessaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema, valtionkirkkoasema epäreiluine etuoikeuksiin vaatii korjausta. Olemme esittäneet laajapohjaisen parlamentaarisen kirkko ja valtio -komitean perustamista.

Vapaa-ajattelijain liitto ry