Sitouttamattomuuteen ja yksityisyyden suojaan

Kouluissa ja päiväkodeissa tulee siirtyä uskonnolliseen ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen sekä arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suojaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksen mukaisesti.

Uskonnolliseen ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen ja yksityisyyden suojaan kouluissa ja päiväkodeissa:

Koronan vuoksi koulujen ja päiväkotien ohjelmaan liitettyjä uskonnollisia hartauksia jumppasalissa ja jumalanpalveluksia kirkossa jätettiin keväällä pitämättä. THL:n ja OKM:n suositusten perustella ne jätetään toivottavasti myös syksyllä ja koko lukuvuotena (ks. alla). Mutta ei vain koronan vuoksi.

Opetuksen ja kasvatuksen tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”. Näin säädetään opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatuksen perusteissa. Koulujen ja päiväkotien tulisi alkaa toteuttaa sitä.

Muutosta tukee arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suoja. Julkisen vallan ei pidä pakottaa huoltajia tuomaan uskontoaan tai katsomustaan julki lastensa kautta koulujen ja päiväkotien uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyen. Tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksen implementointi Suomessa on kesken.

Rehtorin, opettajien, vanhempien ja lasten stressi vähenee, kun ei tarvita myöskään vaihtoehtoisen ei-kirkollisen ohjelman järjestämistä eikä sitä koskevia valintoja. Vaihtoehtoisen tilaisuuksien puutteista ja huonosta tiedottamisesta on tehty kymmeniä kanteluita. Uskontokuntaan kuulumattomat vanhemmat listasivat niiden lisäksi viime lukuvuonna kymmeniä uusia ongelmia. Paras ratkaisu uskonnollisten tilaisuuksien aiheuttamaan kahden rinnakkaisen tilaisuuden rulettiin on yksinkertainen: todeta uskonnollisten tilaisuuksien kuuluvan koulu- ja tarhapäivien ulkopuolelle.

Lisäperustetta kasvatuksen ja koulutuksen sitouttamattomuuteen antaa ev.-lut. kirkkoon kuuluvien osuuden lasku vuosi vuodelta, vaikka ei enemmistö oikeuta uskonnollisen tai poliittisen vaikuttamisen etuoikeuksiin. Helsingissä evl kirkkoon kuuluvien osuus laskee alle 50 prosentin alkaneen lukuvuoden aikana.

Kunnissa on perusteltua päättää, että uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia ei liitetä niiden koulujen lukuvuoden ja päiväkotien toimikauden ohjelmaan. Siispä Opetushallituksen ohjeissa jo nyt mainitusta mahdollisuudesta olla liittämättä uskonnollisia tilaisuuksia toimintaansa on kunnissa syytä antaa vähintään suositus, mieluiten sitova ohje. Koulukohtaisetkin päätökset ovat mahdollisia.

Vastaavaa ohjetta odotetaan myös Opetushallitukselta, joka on ilmoittanut valmistelevansa uutta ohjetta mm. uskonnollisesta ja katsomuksellisesta sitouttamattomuudesta.

Kenenkään uskonnonvapaus ei kärsi, kun koulu- ja tarhapäiviin ei kuulu seurakuntien uskonnollisia tilaisuuksia, sillä perheet voivat halutessaan itse vielä lapsiaan uskonnollisin tilaisuuksiin.

Liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Päivitetty 4.8.2020 (otteita):

Mikäli mahdollista, koulussa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä. Kunta määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

· Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.

· Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan.

· Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida

· Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää.