Silpomisen eli ns. ympärileikkausten kielto ulotettava myös poikiin

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että tyttöjen sukuelinten silpomisen eli ns. ympärileikkauksen lisäksi samassa yhteydessä kielletään kaikkien lasten silpominen heidän sukupuolestaan riippumatta. Jos uskonnonvapaus ja oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ovat ristiriidassa, uskonnonvapauden tulee väistyä.

Vapaa-ajattelijain liiton kannanotto 13.3.2024 asiaan Hanke naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuuden selkeyttämisestä rikoslaissa.

Silpomisen eli ns. ympärileikkausten kielto ulotettava myös poikiin

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että tyttöjen sukuelinten silpomisen eli ns. ympärileikkauksen lisäksi samassa yhteydessä kielletään kaikkien lasten silpominen heidän sukupuolestaan riippumatta.

Tyttöjen osalta tilanne on selkeä jo nyt. Tyttöjen silpominen on kielletty ja teosta on säädetty rangaistukset. Tiedotusta lain olemassaolosta tulisi parantaa ja huolehtia että sen rikkojat saatetaan edesvastuuseen.

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä todettiin, etteivät silloin säädetyt pykälät anna lupaa tyttöjen silpomiseen huolimatta ”mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnolliseen suuntaukseen”. Olisi hyvä sanoa tämä suoremmin: jos uskonnonvapaus ja oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ovat ristiriidassa, lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen voittaa. Uskontoon vetoaminen ei saa olla muut asiat ohittava valttikortti.

Poikien osalta Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että lapsen uskonnonvapaus on erillinen hänen vanhempiensa uskonnonvapaudesta. Samassa yhteydessä KKO kuitenkin totesi ns. ympärileikkauksilla olevan ”myönteistä merkitystä – – uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta” ja salli ne nimenomaan tällä perusteella, ei siis uskonnonvapauden vuoksi.

Poikien silpominen tulisi kieltää kokonaan, jolloin myös tämä perustelu poistuu. Kun ketään ei enää silvota, silpomaton ei ole muusta yhteisöstä poikkeava.

Myös yhdenvertaisuus edellyttää lapsia suojeltavan heidän sukupuolestaan riippumatta. Ympärileikkaus ei rinnastu kasteeseen, sillä sitä ei voida kumota vain uskonnollisesta yhteisöstä eroamalla. Lapsen uskonnonvapaus toteutuu vain, jos hän saa päättää uskonnollisista kehon muokkauksista itse sitten, kun on riittävän vanha ymmärtämään päätöksensä seuraukset.

Oikeusasiamies totesi jo vuonna 1999, että poikalapsen ympärileikkaus on ”oikeudelliselta kannalta arvioituna erittäin kyseenalainen”. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila teki 8.10.2015 ministeriölle aloitteen ympärileikkausten kieltämisestä.

Silpomisten kielteiset vaikutukset ovat selkeitä, niiden osalta työryhmälle varmasti kertovat lisätietoja esimerkiksi Sexpo ja Intakt rf.

Toisinaan on esitetty perusteluksi uskonnollisin syin tehtäville ympärileikkauksille sitä, että joskus toimenpiteelle on lääketieteellinen syy. Perustelu ei päde: lääketieteellisin perustein joudutaan joskus amputoimaan raajojakin, eikä siitä kuvitella johdettavan oikeutta samaan muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla.

Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä

Hallituksen esitystä valmisteleva työryhmä pyysi Vapaa-ajattelijain liiton lausunnon vielä esitysluonnoksen valmistuttua. Liitto jätti sen 14.5.2024.

Vapaa-ajattelijat jättivät jo valmisteluvaiheessa työryhmälle kannanoton, jossa esitimme silpomiskiellon ulottamista myös poikiin. Kantamme ei ole muuttunut.

Korostamme edelleen, ettei Korkein oikeus vuonna 2008 sallinut poikien ns. ympärileikkausta uskonnonvapauden vuoksi. Perustelu oli sosiaaliseen yhteisöön kiinnittyminen, ja tämä perustelu poistuu, kun silpominen kielletään kokonaan.

Kun työryhmä nyt on laatinut vain tyttöjä koskevan esityksen, ei sitä kannattane viivästyttää yhdistämällä välittömästi samaan yhteyteen poikia. Sen sijaan hallituksen esitykseen tulee kirjata selkeästi, että tarkoitus on lähitulevaisuudessa valmistella toinen laki, jolla suojellaan poikien sukuelimiä uskonnollisin perustein tehdyiltä peruuttamattomilta toimenpiteiltä.