Eutanasia-keskustelu jatkuu Suomessa

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry tulee jatkamaan työtään eutanasialain puolesta. Yhdistys tiedottaa asiasta toistuvasti ja pyrkii saattamaan eutanasialain käsittelyn seuraavien eduskuntavaalien asialistalle.

Hyvä kuolema eli eutanasia (kreik.) on jokaisen ihmisen toive. Rauhallinen nukahtaminen elämän päätteeksi ei aina toteudu, vaan ihminen voi kuolla tuskallisesti kärsittyään vuosia äärimmäisiä kipuja. Elämä on tuolloin helvetillistä, vaikka kestää vain aikansa. Sellaista elämää ja kuolemaa ei mieleltään terve ihminen haluaisi edes pahimmalle vihamiehelleen, saati rakkaalle läheiselleen tai itselleen. Suomalaisista selvä enemmistö kannattaa edellä kuvatussa tilanteessa eutanasiaa, hyvää kuolemaa.

Nykyisin eutanasialla tarkoitetaan toisen ihmisen elämän päättämistä hänen omasta pyynnöstään. Aktiivisella eutanasialla tarkoitetaan sitä, että toinen henkilö aiheuttaa toisen henkilön kuoleman tämän pyynnöstä. Lääkäri voi esimerkiksi antaa tuskallisen elämän lopettavan pistoksen. Avustetuksi itsemurhaksi tai omaehtoiseksi kuolemaksi kutsutaan tilannetta, jossa lääkäri määrää kuolemaa toivovalle potilaalle reseptilääkkeet, jotka johtavat kuolemaan. Kuoleva potilas ottaa itse kärsimykset lopettavat lääkkeet. Passiiviseksi eutanasiaksi määritellään päätös, jossa kärsivän ihmisen tahdon mukaisesti lopetetaan sellaiset hoidot, jotka ylläpitävät hänen elämäänsä. Passiivista eutanasiaa voi olla myös se, ettei tuskaista elämää ylläpitäviä hoitoja jatketa tai tietyssä tilanteessa enää aloiteta.

Eutanasia eri muodoissaan on laillista monessa valtiossa, mutta Suomessa asia on jäänyt keskustelun tasolle. Keskustelua puolesta ja vastaan onkin käyty vilkkaasti viime vuosina. Vuonna 2015 YLE kysyi ihmisiltä kokemuksia kivun hoidosta Suomessa. Kyselyyn vastanneiden potilaiden ja heidän omaistensa mukaan monet joutuivat kokemaan erittäin tuskallisen kuoleman.

Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi Suomessa tehtiin vuonna 2016. Sitä kannatti 63000 suomalaista. Aloitteessa pidettiin tärkeänä myös korkeatasoisen palliatiivisen hoidon järjestämistä koko Suomessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat eivät kannattaneet eutanasian laillistamista, koska kristillisen uskon mukaan ihmisellä on Jumalan kuvana erityinen arvo eikä syntymisen ja kuolemisen valtakirja ole ihmisen hallussa. Vuonna 2018 eduskunta hylkäsi aloitteen, mutta asetti työryhmän selvittämään asiaa.

Lääkäriliitto kysyi vuosina 2013 ja 2020 jäseniltään mielipidettä eutanasiasta. Lääkärien suhtautuminen eutanasiaan oli pysynyt lähes ennallaan, mutta mielipiteet lääkäriavusteisesta itsemurhasta olivat muuttuneet hiukan sallivampaan suuntaan. Työikäisistä lääkäreistä 45 % oli sitä mieltä, että lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa ja 48 % suhtautui lääkäriavusteiseen itsemurhaan kielteisesti. Lääkäriliitto ei siis kannattanut eutanasian laillistamista.

Exitus ry:n lääketieteellinen asiantuntija Juha Hänninen kirjoitti Helsingin Sanomissa huhtikuussa 2021: ”Kuolinavun saaminen lain piiriin selkeyttäisi tilannetta ja lisäisi paitsi potilaan itsemääräämisoikeutta myös lääkäreiden oikeusturvaa. Nykyisellään kuolemassa avustava lääkäri ei tiedä, millaiseen myllyyn hän mahdollisesti joutuisi.”

Hänninen jatkoi aiheen käsittelyä blogissaan kesäkuussa 2021. Seuraavassa lyhennelmä hänen ajatuksistaan:

”Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on nyt istunut kolme vuotta. Päällimmäiseksi jäi mieleen se, että yhteisymmärryksen löytyminen kuolinavun kaltaisesta asiasta on liki mahdotonta. Ratkaisu on poliittinen ja lopputuloksesta äänestetään.

Työryhmän näkemysten jakautumista kuvastaa se, että toisessa ääripäässä on ihmisen oikeus ja vapaus subjektiivisesti päättää omasta kuolemastaan. Toista ääripäätä taas edustaa näkemys, jonka mukaan nykyinen Suomen laki, joka ei aseta rangaistusta kuolemassa avustamiseen, tulisi muuttaa. Itsemurhassa avustamisesta tulisi näkemyksen mukaan tehdä rangaistava teko.

Työryhmä päätyi esittämään kolmenlaista mallia. Tiukemman mallin mukaan lääkäriavusteinen kuolema olisi sallittua tietyin tiukoin ehdoin. Liberaalimman mallin mukaan tulisi sallia sekä varsinainen aktiivinen eutanasia että lääkäriavusteinen kuolema. Kolmas malli oli, ettei tehtäisi mitään mallia, vaan jätettäisiin vallalla oleva tilanne.

Miten tästä eteenpäin? Meillä on nyt ehdotuksia lainsäädännön malleiksi.

Oma ajatukseni on, että meillä täytyy olla selvillä, mitä lääkärille tapahtuu, jos hän avustaa potilasta kuolemaan.”

Suomalainen lääkäriseura Duodecim julkaisee myös Käypä hoito -sivustoa. Sen mukaan useilla somaattisilla sairauksilla on yhteys itsemurhiin. Vakavasti sairaiden ihmisten kärsimys ja tuska jatkuvat lääkäreiden, juristien ja poliitikkojen pohtiessa omaa oikeusturvaansa. Rikkaimmat matkustavat Sveitsiin lopettaakseen pitkittyneet kärsimyksensä ja saadakseen hyvän kuoleman, eutanasian. Köyhien kärsimys jatkuu, sillä edes itsemurha ei ole käytännössä kaikille mahdollista.

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry järjesti 2.11.2021 eduskuntatalon edessä mielenilmauksen arvokkaan kuoleman puolesta. Paikalla oli runsaasti ihmisiä. OAK ry:n alustuspuhuja ja tilaisuuden juontaja Juha Hänninen muistutti, että eutanasialakia vastustetaan vain diktatuurisissa maissa. Monissa demokraattisissa maissa eutanasialakia kannatetaan.

Puhujista Esko Valtaoja toi terveisiä haudan takaa. Hän kertoi kymmenen vuotta sitten kuolleen ystävänsä toiveista eutanasian puolesta. Valtaojan ystävä kärsi kuukausien ajan tuskallisia kipuja parantumattoman sappitiehytsyövän takia, ja puuttuvan eutanasialain takia.

Stefan Wallin puhui, että eutanasiassa on kyse ihmisen yksilönvapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta, joita pitäisi kunnioittaa. Hän oli varma, että eduskunta tulee vielä säätämään sivistysvaltioon kuuluvan  eutanasialain. Se laki vahvistaisi inhimillisyyttä.

Kari Enqvist painotti lyhyessä puheessaan jokaisen ihmisen minuuden kunnioittamista myös kuoleman hetkellä.

Vesa Kallionpää muistutti, että suuri osa kansasta kannattaa eutanasialakia ja se olisikin kaikkien etu. Eutanasialaki lopettaisi kuolemassa olevien ihmisten kärsimykset ja selkeyttäisi hoitohenkilökunnan vastuuta. Kallionpään mukaan nykyisen epäinhimillisen tilanteen takana on poliittinen pelkuruus. Se ei kuitenkaan saisi estää asiantuntijatyöryhmän ehdotusten eteenpäin viemistä. Epäkohta ei poistu vaikenemalla, vaan eutanasialailla.

Lopuksi OAK ry esitti hallitukselle ja eduskunnalle vaatimuksen, että eutanasialain valmistelu aloitetaan välittömästi. Vaatimuksena on myös kansalaisten enemmistön näkemystä kunnioittaminen ja että poliittiset päättäjät pitävät lupauksensa ja kantavat vastuunsa. Eutanasia tulee liittää yhtenä osana hyvään elämän lopun hoitoon.

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry tulee jatkamaan työtään eutanasialain puolesta. Yhdistys tiedottaa asiasta toistuvasti ja pyrkii saattamaan eutanasialain käsittelyn seuraavien eduskuntavaalien asialistalle. Yhdistys pyytää ihmisiä liittymään jäseneksi yhdistykseen. Itse olen jo liittynyt. Liity sinäkin.

Risto Puumalainen

Kirjoitus on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 4/2021.