Qatar – ajatuksen vapauden ja ihmisoikeuksien roistovaltio

Qatarin valtio hallitsee tiukasti uskonnollisesta toimintaa. Ministeriö investoi voimakkaasti online-näkyvyyteen. Qatar tukee korkean profiilin poliittisia islamisteja ja rahoittaa islamilaisia ​​hankkeita ympäri maailmaa.

Julkaisemme alla Kansainvälisen humanistiliiton Humanists Internetionalin julkaiseman Ajatuksen vapaus -raportin, The Freedom of Thought Report, arvion Qatarista. Miksi juuri Qatar, joka on vain yksi kyseisen alueen maista tai muista islamilaisista maista?

Virikkeenä valintaan on Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, jotka on tarkoitus järjestää Qatarissa 21.11.–18.12.2022. Maan tilanteeseen on mediassa kiinnitetty huomiota stadionien rakennustöiden työtapaturmiin, sillä pelkästään kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on sattunut tuhansia.

Ajatuksen vapauden ja ihmisoikeuksien tilanne Qaterissa on erittäin huono kautta linjan. https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/

Arabian niemimaan koillisrannikolla sijaitseva Qatar on suuria öljy- ja kaasuesiintymiä hyödyntämällä yksi alueen rikkaimmista maista. Sen väkiluku on noin 2,4 miljoonaa, joista vain 12 prosenttia on Qatarin kansalaisia.

Sunni-islam on kansalaisten enemmistöuskonto. Silti alle puolet koko väestöstä on muslimeja, koska ei-kansalaisten suurimpia uskontoryhmiä ovat hindut, roomalaiskatoliset ja buddhalaiset.

Ihmisoikeusilmapiiri on maassa hyvin huolestuttava. Qatarilla on ollut huonot suhteet moniin naapureihinsa alueellisten eturistiriitojen vuoksi.

Perustuslaki ja hallitus

Islam on Qatarin valtionuskonto. Sharia on nimetty tärkeimmäksi lainsäädännön lähteeksi. Vain islam, kristinusko ja juutalaisuus tunnustetaan virallisesti.

Ei-muslimien ryhmien pitää rekisteröityä, ja edellytyksenä rekisteröintiin on oltava vähintään 1 500 jäsentä.

Vaikka Qatarin perustuslaissa ja muissa laeissa säädetään yhdistymis-, kokoontumis- ja palvontavapaudesta, vapauksia rajoitetaan sharia-lakien ja ”moraalihuolin” perusteella.

Naisten ja tyttöjen, LGBTI-ihmisten, muiden kuin Qatarin kansalaisten, tiettyjen paikallisten heimojen ja muiden vähemmistöjen oikeudellinen, kulttuurinen ja institutionaalinen syrjintä on yleistä.

Hallitus ei salli poliittisten puolueiden perustamista. Työntekijöiden järjestäytymiselle on asetettu rajoituksia.

Kansalaisjärjestöt (NGO) tarvitsevat toimiakseen hallituksen hyväksynnän, ja niiden toimintaa seurataan.

Riippumattomiin aktivisteihin kohdistuu valtion häirintää.  Esimerkiksi Najeeb al-Nuaimi, ihmisoikeuslakimies, on ollut matkustuskiellon alainen vuodesta 2017 lähtien.

Oikeusjärjestelmä

Qatarin oikeuslaitosta ei pidetä riippumattomana. Emiiri lopulta nimittää tuomarit.

Tuomareina vuosittaisilla sopimuksilla myös ulkomaalaisia.

Oikeusjärjestelmä perustuu sekä maallisiin että sharia-lakeihin rikoksen tyypistä riippuen. Maallinen laki kattaa esimerkiksi rahoitukseen liittyvät kysymykset, kun taas shariaa sovelletaan yleensä perheoikeuteen, perintöön ja useisiin rikollisiin tekoihin ja koskee pääasiassa muslimiväestöä.

Hallitus lieventää usein sharia-lain määräämiä kovempia rangaistuksia. Esimerkiksi alkoholinkäytöstä tai avioliiton ulkopuolisesta seksistä seuraa sharia-rangaistus, joka voi olla myös ruoskiminen. Kuolemanrangaistus on sallittu, mutta teloituksia ei ole pantu täytäntöön vuoden 2003 jälkeen.

Rikoksesta tuomittujen muslimien rangaistusta voidaan lyhentää muutamalla kuukaudella, jos he voivat oppia Koraanin ulkoa vankilassa ollessaan.

Laki valvoo myös moraalia ja uskonnon noudattamista, kuten seksuaalisia suhteita sekä syömistä ja juomista ramadanin aikana.

Vuoden 2004 rikoslaissa (artikla 267) todetaan, että jokainen, joka syö tai juo julkisesti päiväsaikaan ramadanin aikana, voidaan tuomita enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen tai saada 3 000 Qatarin riaalin (820 USD) sakko.

Hotellien ulkopuoliset ravintolat eivät ole auki päiväsaikaan ramadanin aikana.

Avioliiton ulkopuolinen yhteisymmärryssuhde on kriminalisoitu (artikla 281) jopa seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Artikla 285 voidaan tulkita kriminalisoivan samaa sukupuolta olevien seksuaaliset teot.

Uskonnosta luopumisen kielto

Islamista eroamisesta on Qatarissa kuolemanrangaistus; kuitenkaan vuoden 1971 jälkeen ei ole kirjattu yhtään rangaistusta. Laki vuodelta 2004 sisällyttää sharia-lain useisiin rikkomuksiin, mukaan lukien luopumus. Heti 1 artiklassa todetaan:

”Seuraaviin rikoksiin sovelletaan islamilaisen lain säännöksiä, jos syytetty tai uhri on muslimi:

  1. Hudud-rikokset, jotka liittyvät varkauteen, rosvokseen, aviorikokseen, kunnianloukkaukseen, alkoholin kulutukseen ja luopumukseen.
  2. Kostorikokset (qisas) ja veriraha (diyah).”

Uskonnollisten ryhmien asema

Hyvin harva uskonnollinen ryhmä on virallisesti rekisteröity Qatarissa. Ne ovat sunni-islam, shia-islam ja kahdeksan kristillistä kirkkokuntaa. Rekisteröimättömien uskonnollisten ja uskontojen ryhmien toiminta on rajoitettu, eivätkä ne voi avata pankkitilejä, kerätä varoja, harjoittaa jumalanpalvelusta laillisesti yksityisissä tiloissa, palkata henkilökuntaa, hakea kiinteistöjä jumalanpalveluspaikkojen rakentamiseen, tuoda maahan uskonnollisia tekstejä tai julkaista uskonnollisia uutiskirjeitä tai lentolehtisiä. Lähetystyöstä voi seurata jopa 10 vuoden vankeus ja pelkästä materiaalin hallussapidosta kahden vuoden vankeus.

Uskonnon valtiollinen valvonta

Qatarin valtio hallitsee tiukasti uskonnollisesta toimintaa. Valtiovarain ja islamilaisten asiain ministeriö (MEIA) valvoo moskeijoita, tarjoaa tiedottajat ja esiintyjät tiedotusvälineille sekä investoi voimakkaasti online-näkyvyyteen. Qatar tukee korkean profiilin poliittisia islamisteja ja rahoittaa islamilaisia ​​hankkeita ympäri maailmaa.

Kaikki maan moskeijat ja islamilaiset instituutiot on rekisteröitävä MEIA:lle, joka määrää moskeijoihin imaameja ja antaa heille teemakohtaiset ohjeet perjantairukoukseen. Saarnapuhe keskittyy pääasiassa islamilaisiin rituaaleihin ja yhteiskunnallisiin arvoihin rajatuissa poliittisissa aiheissa. Ohjeista poikkeavia vastaa voidaan ryhtyä oikeustoimiin.

Koulutus ja lasten oikeudet

Kaikissa kouluissa on pakollinen islamilainen opetus, ja ei-islamilainen uskonnollinen opetus on kielletty. Vuonna 2019 yksityiset koulut valtuutettiin opettamaan islamin opintoja ja arabian kieltä esikoulusta alkaen. Qatarin historiasta tehtiin kolmas pakollinen oppiaine kouluissa.

Opetusministeriön mukaan ”ei-muslimiopiskelijoiden tulee tutustua islamilaiseen uskontoon, arvoihin ja etiikkaan sisällytettynä muihin oppiaineisiin (esim. Qatarin historiaan) ja koulun toimintaan.”

Kansainvälinen kouluopetuksen rauhan ja kulttuurisen suvaitsevaisuuden seurantainstituutti (IMPACT-se) havaitsi raportissaan vuosta 2016–2020:

”Qatarin opetussuunnitelma näyttää olevan muutosvaiheessa. Se on hieman aiempaa vähemmän radikaali, mutta muutos on lapsenkengissä. Vuosikymmeniä kestäneen radikaalin propagandan jälkeen jotkut erityisen loukkaavat materiaalit on poistettu Qatarin kouluissa, mutta opetussuunnitelma ei täytä kansainvälisiä rauhan ja suvaitsevaisuuden standardeja.”

Raportti painotti, että opetussuunnitelma on politisoitu ja korostaa konservatiivista, kovan linjan tulkintaa islamista, jossa vallitsee salafismin ja Muslimiveljeskunnan wahhabistisen uskontunnustuksen piirteet. Sen mukaan ”Islamilaisessa uskonnon opetuksessa on hyvin vähän parannuksia. Jihadsotaa, marttyyrikuolemaa ja väkivaltaisia ​​jihadistiliikkeitä ylistetään […] Kristityt nähdään edelleen vääräuskoisina (kafirun) ja heidän odotetaan joutuvan helvettiin. Osa kristinuskon vastaisesta materiaalista on poistettu. Juutalaisviha on yhä keskeinen ongelma opetussuunnitelmassa, vaikka se ei niin yleistä kuin aikaisemmin. Israel on demonisoitu. Oppikirjat opettavat [että] juutalaiset hallitsevat ja manipuloivat maailmanvaltoja ja markkinoita.”28

Naisten ja sukupuoli roolit opetuksessa

Opetussuunnitelmassa kuvataan naisia ​​perinteisissä olosuhteissa. Esimerkiksi luokan 10 arabian kielen oppikirja kuvaa ”hyvää” naista novellissa miehelleen miellyttävänä, rakastavana ja paljon lapsia synnyttäneenä. Opetusohjelmassa käytetään islamin profeetan lainauksia kuvaamaan näitä naisten myönteisiä piirteitä.

Islamilaisen koulutuksen 8. luokan oppikirja opettaa, että miehet ja naiset on luotu erilaisiksi, ja heitä on kielletty matkimasta toisiaan toiminnassa tai pukeutumisessa. Kirja opettaa, että profeetta kirosi niitä, jotka matkivat toista sukupuolta. Kirja väittää, että toisen sukupuolen jäljittely häiritsee asioiden luonnollista järjestystä horjuttamalla perherakennetta ja siten yhteiskuntaa.

Muiden sukupuolten jäljittelyn välttämiseksi kirja suosittelee ”säilyttämään jumalan antamaa luonnollista taipumusta” ja ”oikeaa kasvatusta, joka kasvattaa ylpeyttä uskonnosta”. Mitä syitä ihmisillä on taipumus matkia vastakkaista sukupuolta, kirjassa luetellaan: tietoisuuden puute, uskonnollisten rajojen puuttuminen, mielenterveysongelmia, kuten huomionhakuisuuteen johtava alemmuuskompleksi ja sokea jäljittely.

Perhe, yhteisö ja yhteiskunta

Perheoikeus ja naisten asema

Yhtenäinen tuomioistuinjärjestelmä soveltaa islamilaista lakia perheasioissa, ja sillä on lainkäyttövalta sekä muslimeihin että ei-muslimeihin. Ei-muslimit voivat turvautua siviilioikeuteen joissakin henkilökohtaisissa asioissa, mutta lapsen huoltajuutta koskevat tapaukset ratkaistaan ​​islamilaisen lain mukaan.

Vuoden 2006 perhelaki syrjii naisia ​​avioliitossa, avioerossa, kansalaisuudessa, perinnössä ja vapaassa liikkuvuudessa. Esimerkiksi naisen todistus on tietyntyyppisissä tapauksissa puolet miehen todistuksen arvoinen. Perintölainsäädäntö syrjii naisia: Naispuolinen perillinen saa puolet vastaavan miespuolisen perillisen summasta.

Naiset tarvitsevat miespuolisten huoltajiensa suostumuksen mennäkseen naimisiin. Ainoastaan ​​miehet voivat mennä naimisiin ei-muslimin kanssa, ja lasten on oltava muslimeja.

Avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole rikos, vaikka laki kieltää aviomiehen satuttamasta vaimoaan fyysisesti tai moraalisesti. Avioliiton 69 artiklan mukaan naimisissa olevalla naisella ei ole oikeutta avioliiton elatukseen, jos häntä pidetään ”tottelemattomana” eli jos hän:

”(1) Jos hän kieltäytyy antautumasta aviomiehelleen tai muuttamasta avioliittoon ilman laillista syytä. (2) Jos hän lähtee avioliitostaan ​​ilman laillista syytä. (3) Jos hän estää aviomiestä pääsemästä avioliittoon ilman laillista syytä. (4) Jos hän kieltäytyy matkustamasta miehensä kanssa muuttaessaan toiseen asuntoon ilman perusteltua syytä tai jos hän matkustaa ilman tämän lupaa. (5) Jos hän työskentelee kodin ulkopuolella ilman miehensä lupaa, ellei tämä käytä väärin oikeuttaan estääkseen häntä tekemästä työtä.”31

Väkivalta naisia ​​kohtaan

Suojelu- ja kuntoutuskeskus ilmoitti saaneensa 277 tapausta fyysisestä väkivallasta ja 155 tapausta henkisestä väkivallasta naisiin ja lapsiin vuonna 2019.

Tohtori Ahmad al-Farjabi, islamilaisten asioiden ministeriön sharia-asiantuntija, sanoi 6. toukokuuta 2020 Al Jazeera -verkoston haastattelussa, että kun mies epäilee vaimonsa ​​tulevan ”tottelemattomaksi” ja ”kapinalliseksi”, hänen pitäisi ryhtyä Koraanin määräämiin toimiin, joihin kuuluu lyöminen. Hän väitti jopa länsimaisten psykologien sanoneen, että vaimon hakkaaminen on ”väistämätöntä” naisille, joita on lyöty jo heidän kotikasvatuksessaan, ja jotka eivät kunnioita aviomiehiään. Hän sanoi, että tällaisten naisten täytyy olla ”lihasten alistamia” ja että tietynlaiset naiset ”voivat uudistua hakkaamalla”. Al-Farjabi sanoi myös, että naiset hänen luennoillaan sanoivat, että on parempi lyödä vaimoa kuin antaa tämän pilata koti ja menettää lapsensa.

Vihaan ja väkivaltaan yllyttäminen vähemmistöjä ja uskomusryhmiä kohtaan

16. toukokuuta 2020 Al Jazeeran haastattelussa tohtori Abdul-Jabbar Saeed, valtion ylläpitämän Qatarin yliopiston sharia-tieteellisen tiedekunnan laitoksen puheenjohtaja, lainasi hadithia, jossa profeetta Muhammed sanoi, että tuomiopäivä ei tule ennen kuin muslimit taistelevat. juutalaiset, jotka piiloutuvat kivien ja puiden taakse, mikä puolestaan ​​kutsuu muslimeja tappamaan takanaan piileskelevät juutalaiset. Saeed sanoi, että voitto saavutettaisiin vain uhraamalla kaikki kallisarvoinen ja ”marttyyrien veren ja vihollisten kallon” kautta.34

Islamilaisen netin rooli

Islam Web on valtion suoraan palveluksessa oleva, rahoittama ja hallinnoima verkkosivusto. Se edistää sunni-islamin salafistista koulukuntaa, radikaalia islamin tulkintaa, jota pidetään yhteensopimattomana rinnakkaiselon edistämisen kanssa. Islamilaisten asioiden ministeriön perustamisen jälkeen vuosina 1998 ja 2019 välisenä aikana sivusto tarjosi 245 000 fatwaa (uskonoppineiden uskonnollisen tekstin tulkintaan perustuva lausuma) ja vastasi 191 000 kyselyyn kulttuuriin, perheeseen ja kulttuuriin liittyvistä aiheista. nuoriso.

Sivusto saarnaa kuudella kielellä: arabiaksi, englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, saksaksi ja pian indonesiaksi. Virallisten lausuntojen mukaan verkkosivustolla on kaksi miljoonaa käyntiä päivittäin.

Parran leikkaaminen, ammattimainen jalkapallon pelaaminen, lännessä asuminen ovat aiheita, joita paheksutaan tai kielletään. Sivusto tuomitsee myös kristittyjen onnittelut jouluna ja kutsuu sitä ”vaaralliseksi suuntaukseksi”, jota edistetään ”uskontojen rinnakkaiselon”, ”sivilisaatioiden monimuotoisuuden” verukkeella.

Useat islamin webissä olevat fatwat sanovat, että profeetan loukkaamisesta on rangaistava kuolemalla, usein antamatta heille mahdollisuutta katua. Fatwa NR 8520 luopumuksesta sanoo, että islamista luopiot on tapettava sen jälkeen, kun heille on tarjottu mahdollisuutta palata islamiin. Fatwa käyttää runollisesti halventavaa kieltä loukatakseen luopioita ja arvostaakseen heitä ihmisinä.

Fatwa NR 469283 vaatii kuolemaan LGBTI+-miehiä profeetan lainausten perusteella. Siinä sanotaan, että40 ”sodomian rikos on hirvittävin, rumin ja likaisin rikoksista, se on vastoin luonnollista taipumusta”.

Syrjintä kansalaisuudessa ja järjestelmällinen rasismi

Vierailun jälkeen Qatarissa vuonna 2020 Yhdistyneiden kansakuntien rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuotojen erityisraportoija ilmaisi ”vakavan huolensa” ei-kansalaisten rakenteellisesta rotusyrjinnästä maassa, joka vaikuttaa erityisesti siirtolaisiin Etelä-Aasiasta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Noin 71 prosenttia väestöstä koostuu pienituloisista siirtotyöläisistä. Hallituksen mukaan Qatarissa oli joulukuussa 2019 yhteensä 1,9 miljoonaa siirtotyöläistä, joista 1,77 miljoonaa oli miehiä. Suurin osa tulee Intiasta, Bangladeshista, Nepalista, Filippiineiltä, ​​Egyptistä ja Pakistanista.

Qatarin työlainsäädäntö luo vallan epätasapainon ja pelon ilmapiirin, joka estää siirtolaisia ​​valittamasta työelämän rikkomuksista. Guardian-sanomalehti paljasti helmikuussa 2021, että 6500 työntekijää on kuollut työtapaturmissa sen jälkeen kun Qatar voitti tarjouksen vuoden 2022 MM-kisoista.

Qatarissa työskentelevillä ja asuvilla pitkäaikaisilla asukkailla ei ole selkeää polkua kansalaisuuteen. Qatarin viranomaisten tiedetään evänneen tai evänneen kansalaisuuden mielivaltaisesti ja rankaisemalla, jolloin he estävät näiltä henkilöiltä pääsyn perusoikeuksiin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, terveydenhuoltoon, omaisuuteen ja avioliittoon.

Elokuussa 2021 otettiin käyttöön uusi vaalilaki, joka jakaa väestön kolmeen ryhmään. Vain ”alkuperäiset” qatarit, joiden juuret ovat maassa noin vuodelta 1930, saavat asettua ehdolle. Qatarin kansalaiset, joiden isoisä on syntynyt Qatarissa, saavat vain äänestää. Ensimmäisen tai toisen sukupolven kansalaisuuden saaneet kansalaiset eivät voi äänestää.

Sananvapaus, humanististen arvojen puolustaminen

Qatarin rikoslain määräykset ovat ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeuslain ja Qatarin äskettäin ratifioiman kansalais- ja poliittisten oikeuksien kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR) mukaisten velvoitteiden kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön vuoden 2020 ihmisoikeuskäytäntöjen maaraporttien mukaan hallitus toteuttaa politiikkaa, jossa se tarkistaa, sensuroi tai kieltää sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kirjoja ja elokuvia vastenmielisen seksuaalisen, uskonnollisen ja poliittisen sisällön vuoksi. Toimittajat ja kustantajat harjoittavat itsesensuuria materiaalissa, jota hallitus saattaa pitää islamin vastaisena.

Kesäkuussa 2020 viranomaiset kuulustelivat useita sosiaalisen median käyttäjiä hallitusta kriittisiksi katsotuista twiiteistä. Jotkut allekirjoittivat lupauksen, etteivät ne julkaise samanlaista sisältöä, kun taas toisten Twitter-tilit poistettiin käytöstä. Saman vuoden huhtikuussa lakimiestä syytettiin yleisen edun häiritsemisestä videosta, jonka hän julkaisi, jossa hän kritisoi keskuspankin politiikkaa.

4. toukokuuta 2021 Malcom Bidali, kenialainen vartija, joka kirjoitti blogissaan siirtotyöläisten oloista Qatarissa, pidätettiin ja hänet tuomittiin sitten ”rikoksista, jotka liittyvät ulkomaisen agentin saamiin maksuihin disinformaation luomisesta ja levittämisestä Qatarin osavaltiossa. ”

Migrant-rights.org ilmoitti, että ”häntä pidettiin eristyssellissä ja kuulusteltiin ilman lainopillista neuvonantajaa lähes neljä viikkoa.” Bidali on vapautettu, mutta häntä voidaan odottaa jopa 10 vuoden vankeustuomio ja 4 000 dollarin sakko, jos hänet todetaan syylliseksi syytetyllä tavalla.

Median vapaus puuttuu

Hallitseva perhe ja sen liittolaiset vaikuttavat suureen osaan Qatarin tiedotusvälineitä ja sen viestejä. Median katsotaan olevan sensuurin alainen.

Al-Jazeera-verkosto on yksi Lähi-idän suurimmista tiedotusvälineistä. Al-Jazeera on yksityisomistuksessa, mutta hallituksen kerrotaan tukeneen sen toimintaa taloudellisesti sen perustamisesta lähtien. Al-Jazeeran entiset työntekijät väittivät, että hallitus vaikuttaa sen sisältöön.

Freedom Housen mukaan ”kaikki toimittajat Qatarissa harjoittavat jonkinasteista itsesensuuria ja joutuvat mahdollisiin vankeusrangaistuksiin kunnianloukkauksesta ja muista lehdistörikoksista.” Esimerkiksi joulukuussa 2020 kolumnisti ja sosiaalisen median vaikuttaja Faisal Muhamad al-Marzoqi oli tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen, sakkoon, ja hänen Twitter-tilinsä takavarikoitiin julkisuuden henkilöitä arvostelevasta twiitistä.

Vuosina 2016–2020 riippumaton englanninkielinen Doha News -sivusto estettiin, koska sillä ei väitetty olevan toimintalupaa. Myymälä vaihtoi omistajaa vuonna 2017 ja uudelleen vuonna 2020, ennen kuin se aloitti toimintansa uudelleen. Doha Newsin alkuperäinen henkilökunta ja johto jättivät sen väittäen, että hallitus oli riisunut sen itsenäisyyden.

Dohan uutisten artikkelit olivat käsitelleet aiheita, joita valtion tiedotusvälineet eivät poimineet, kuten ”Mitä on olla homo ja Qatari” ja artikkeli, jonka on kirjoittanut Qatarin kansalainen, jolta evättiin lupa mennä naimisiin ei-qatarin kanssa. hallitus. Molemmat kappaleet julkaistiin kuukausina ennen sivuston sulkemista. Noin kaksi kuukautta ennen sulkemista Doha News kirjoitti artikkelin, jossa kritisoitiin toimittajiin kohdistuvaa verkkorikoslain vaikutusta vaatien sen muuttamista.

Ilmaisu verkossa ja tietoverkkorikollisuus

Vuoden 2014 uutta tietoverkkorikoslakia on pidetty merkittävänä ilmaisunvapauden takaiskuna Qatarissa. Se kriminalisoi ”väärien uutisten” levittämisen Internetissä. Uusi laki antaa viranomaisille mahdollisuuden kieltää verkkosivustot, jotka he pitävät uhkaavina maan ”turvallisuudelle” ja rankaisemaan kaikkia, jotka julkaisevat tai jakavat verkkosisältöä, joka ”heikentää” Qatarin ”yhteiskunnallisia arvoja” tai ”yleistä järjestystä”.

Uusi lainsäädäntö ei määrittele näiden termien merkitystä. Siinä säädetään myös enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus ja 500 000 Qatarin riaalin (noin 140 000 USD) sakko. Se kieltää verkkotoiminnan, jonka katsotaan uhkaavan valtion turvallisuutta, yleistä järjestystä, paikallista tai kansainvälistä rauhaa. Oikeusviranomaiset voivat määrätä Internet-palveluntarjoajia estämään sisällön.

Tammikuussa 2020 Qatar vahvisti entisestään rikoslakiaan artiklaan 136 asti kohdassa ”Rikokset valtion sisäiseen turvallisuuteen”, jossa todetaan:

”[…], joka lähettää tai julkaisee tai toistaa huhuja tai lausuntoja tai vääriä tai haitallisia uutisia tai sensaatiomaista propagandaa valtion sisällä tai sen ulkopuolella aina, kun sen tarkoituksena oli vahingoittaa kansallisia etuja tai yllyttää yleistä mielipidettä tai häiritä valtion yhteiskuntaa tai yleistä järjestystä valtion […] tuomitaan vankeuteen enintään viideksi vuodeksi ja sakkoon, joka on enintään (100 000) satatuhatta rialia, tai jollakin näistä kahdesta rangaistuksesta. Rangaistus kaksinkertaistuu, jos rikos tehdään sodan aikana.”

134 artiklassa todetaan seuraavaa:

”Enintään viiden vuoden vankeusrangaistus koskee henkilöä, joka julkisesti kyseenalaistaa emiirin oikeuksiensa tai valtuuksiensa käytön tai arvostelee henkilöään. Sama rangaistus koskee jokaista henkilöä, joka syyllistyy jonkin aikaisemmista rikoksista apulaisemiiriä tai kruununprinssiä vastaan.”

Humanististen arvojen ja kriittisen ajattelun kielto

”Uskontoihin liittyvät rikokset ja kuolleiden loukkaamattomuus” on rikoslain luku, joka sisältää pykälät 256-267. Nämä artiklat sisältävät joukon säädöksiä, joita voidaan käyttää rajoittamaan vakavasti kriittistä ajattelua.

Artikla 259 kriminalisoi islamilaiseen opetuksen epäilemisen ja kriittisen ajattelun suosimiseen. Siinä todetaan: ”Joka vastustaa tai epäilee jotakin islamin perusteita tai periaatteita tai vetoaa tai suosii tai edistää toista uskontoa, kulttia tai käsitettä, on rangaistava vankeutta enintään viideksi vuodeksi.”

Jumalanpilkkalaki

Rikoslaki kriminalisoi jumalanpilkan, mukaan lukien ”korkeimman olennon” loukkaamisen.72 Islamin, kristinuskon tai juutalaisuuden herjaamisesta tai häpäisystä voidaan tuomita enintään seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen.

Rikoslain 256 §:ssä sanotaan:

”Joka syyllistyy seuraaviin tekoihin, tuomitaan vankeuteen enintään seitsemäksi vuodeksi:

1- Allahin loukkaaminen kirjoittamalla, piirtämällä, elehtimällä tai millä tahansa muulla tavalla tai millä tahansa muulla tavalla.

2- Pyhän Koraanin loukkaaminen, väärintulkinta tai rikkominen.

3 – Islamilaisen uskonnon tai sen riitojen ja määräysten loukkaaminen.

4- Minkä tahansa jumalallisen uskonnon kiroaminen islamilaisen lain määräysten mukaisesti.

5- Profeettojen loukkaaminen kirjoittamalla, piirtämällä, elehtimällä tai millä tahansa muulla tavalla tai millä tahansa muulla tavalla.

6- Sivustojen tai niiden sisällön sabotointi, rikkominen, vahingoittaminen tai loukkaaminen, jos ne on saatettu suorittamaan uskonnollisia rituaaleja jollekin jumalallisesta uskonnosta islamilaisen lain määräysten mukaisesti.”

Artikla 263 kieltää sellaisten symbolien, iskulauseiden tai piirustusten levittämisen tai valmistamisen, jotka saattavat loukata islamilaista uskontoa:

”Joka valmistaa, myy, paljastaa myyntiä tai kiertoa varten tai pitää hallussaan tuotteita, tavaroita, tulosteita tai nauhoja, mukaan lukien piirustukset, iskulauseet, sanat, symbolit, signaalit tai mitä tahansa muuta, joka saattaa loukata islamilaista uskontoa tai muita jumalallisia uskontoja Islamin lain mukaan rangaistuksena on enintään yksi vuosi vankeutta ja enintään tuhat Qatarin rialia (QR 1 000) sakkoa. Sama rangaistus määrätään jokaiselle henkilölle, joka käyttää levyjä, tietokoneohjelmia tai magnetoituja nauhoja loukkaamaan islamia tai muita jumalallisia uskontoja islamin lain määräysten mukaisesti.”

Käännökset Esa Ylikoski