Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Opetusministeriöltä selkeä kannanotto
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 3.7.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Opetushallituksen ohjeiden uudistamisen luonnokseen on niin selkeää tekstiä, että julkaisemme sen sellaisenaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Opetushallituksen ohjeiden uudistamisen luonnokseen (28.4.2021) on niin selkeää tekstiä, että julkaisemme sen sellaisenaan sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen osalta.

Ohje varhaiskasvatukseen

”Varhaiskasvatuksen tulee lähtökohtaisesti olla uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että uskonnon harjoittamiseksi lukeutuvat uskonnolliset tilaisuudet, kuten jumalanpalvelukset, pikkukirkot tai ruokarukoukset, eivät näin ollen kuulu varhaiskasvatukseen, eikä niitä tule järjestää toiminta-aikana osana varhaiskasvatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa toteutuu silloin, kun lasta ei ohjata mihinkään tiettyyn katsomukseen tai uskontoon.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen toiminta-aikana ei tulisi lainkaan järjestää uskonnon harjoittamiseksi katsottavia uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia, sillä käytännössä varhaiskasvatusympäristö ei usein aidosti mahdollista, että tällaisia voitaisiin järjestää niin, että varmistetaan kaikkien lasten yhdenvertainen kohtelu ja varhaiskasvatussuunnitelman edellytysten noudattaminen.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että kaikessa varhaiskasvatuksessa tulee noudattaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä varmistua siitä, että varhaiskasvatus ei ohjaa lasta mihinkään tiettyyn katsomukseen.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö huomauttaa, että lapsen erottaminen omasta ryhmästään on aina negatiivinen seuraus lapselle ja vahingoittaa hänen ryhmään kuulumistaan ja osallisuuttaan. Kaiken toiminnan on oltava yhdenvertaista. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on huomioitava lapsen etu. Kuten yhteisten juhlien kohdalla, opetus- ja kulttuuriministeriö huomauttaa, että kaikki lapseen kohdistuvat yksilölliset järjestelyt ovat omiaan leimaamaan lasta ja vähentämään hänen kokemustaan ryhmään kuulumisesta.”

”On myös mahdollista, että lapsen huoltajat ovat taipuvaisia ennemmin suostumaan vastoin omaa katsomustaan tai tahtoaan lapsen osallistumiseen uskonnollisiin tilaisuuksiin kuin edellyttämään lapsen siirtämistä pois tilaisuudesta.”

”Jos varhaiskasvatuksessa on välttämätöntä järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, on huolehdittava siitä, että lapsen huoltajilla tai lapsella itsellään on tosiasiallinen mahdollisuus valita mielekäs vaihtoehto uskonnolliselle toiminnalle. On selvää, että jos tämä vaihtoehto kohdistuu vain yhteen tai muutamaan lapseen, se on omiaan leimaamaan nämä lapset. Toiminnan tulee olla pedagogisesti perusteltua ja sen tulee olla tavoitteiltaan ja muilta elementeiltään mahdollisimman lähellä muille järjestettävää toimintaa.”

”Pääsääntönä tulee kuitenkin aina olla se, että varhaiskasvatuksen toiminnan tulee olla kaikille lapsille soveltuvaa ja yhteistä.” … ”Pääsääntönä tulee olla se, että uskonnollisia tilaisuuksia ei järjestetä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa.”

Ohje esi- ja perusopetukseen

”Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että ohjeen sanamuodosta saa sellaisen käsityksen, että uskonnolliset tilaisuudet ovat osa koulun perustoimintaa. Ajatus on ristiriitainen sen kanssa, että opetuksen tulee olla oppilaita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että sellaiset tilaisuudet, joissa on kyse uskonnon harjoittamisesta eivät lähtökohtaisesti kuulu osaksi esi- tai perusopetusta.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että lähtökohtaisesti uskonnon harjoittamiseksi katsottavien uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen koulupäivän aikana ei kuulu osaksi esitai perusopetusta. Opetuksen tulee olla sitouttamatonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy kuitenkin Opetushallituksen kantaan siitä, että uskonnollisille tilaisuuksille on aina järjestettävä vaihtoehtoista toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin huomauttaa, että vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla aidosti mielekästä ja se tulee järjestää niin, että tosiasiallisesti leimaavia tilanteita ei pääse syntymään. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että uskonnollisia tilaisuuksia ei tule ollenkaan järjestää, jos vaihtoehtoisten tilaisuuksien järjestäminen ei ole mahdollista. Tarvetta vaihtoehtoisille tilaisuuksille ei synny, jos uskonnollisia tilaisuuksia ei järjestetä.”

Lausunto julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehdessä 2/2021.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry