Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto: Ministerinvalasta neutraali vakuutus
Jori Mäntysalo / 27.3.2018
Ministerin juhlalliseen vakuutukseen siirtyminen olisi johdonmukainen jatko oikeuslaitoksen katsomusneutraaliin vakuutukseen siirtymiselle. Oikeuslaitoksen uudistuksen perustelut soveltuvat myös ministereihin.

Lausunto Valtioneuvoston kanslialle

Asia: Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset -hanke
Asianumero: VNK/10/05/2018

Tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat tehtäväänsä ryhtyessään juhlallisen vakuutuksen, ja sellainen soveltuu mainiosti myös valtioneuvoston jäsenen tehtävään ryhtymisen juhlallisuuksiin. Ministerin juhlalliseen vakuutukseen siirtyminen olisi johdonmukainen jatko oikeuslaitoksen katsomusneutraaliin vakuutukseen siirtymiselle, joka säädettiin sekä todistajia (2016) että tuomareita (2017) koskien. Oikeuslaitoksen uudistuksen perustelut soveltuvat myös ministereihin.

Ministerin tehtävä on maallinen tehtävä, kuten tuomarinkin tehtävän on todettu olevan; tämä koskee myös kirkollisasioita ja kirkollisveroasioita hoitavien ministerien tehtäviä. Valtiovallan ei tule pakottaa ministeriä tuomaan esiin uskonnollista tai ei-uskonnollista katsomustaan valitsemalla uskonnollisen ja neutraalin vaihtoehdon väliltä, kuten ei enää pakoteta todistajiakaan. Myös ministereitä koskee uskonnon tai vakaumuksen yksityisyyden suoja.

Esitämme, että valtioneuvoston uusia jäseniä ei aseteta valitsemaan joko uskonnollinen vala tai katsomuksellisesti neutraali vakuutus, Suomen laki tai Raamattu (tai Koraani tai Toora tai muu uskonnollinen kirja) ennen tehtävään ryhtymistä. Esitämme, että myös ministerit antavat uskontojen ja katsomusten suhteen neutraalin juhlallisen vakuutuksen. Periaatteessa uskonnollisesti neutraali juhlallinen lupautuminen voi olla nimeltään joko vala tai vakuutus; olennaista on sen sisältö.

Lakiesityksen tavoitteissa viitataan uskonnon ja omantunnon vapauteen ja sanotaan, että ”Kyse on oikeudesta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja toisaalta sääntelyssä on kyse myös siitä, että kukaan ei myöskään ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.” Uskonnonvapaus ei kuitenkaan tarkoita, että tehtäväänsä ryhtyvälle ministerille pitäisi järjestää tilaisuus tunnustaa tai harjoittaa uskontoaan kesken avajaisseremonioiden ja seremoniallisesti asettaa Raamattu Lakikirjan edelle. Eihän niin menetellä muidenkaan valtiovallan korkeiden edustajien osalta. Julkisen vallan toimintaa tulee hoitaa neutraliteettiperiaatetta kunnioittaen.

Valtioneuvoston jäsenten uskonnonvapaus toteutuu esimerkiksi siten, että eri uskontokunnat voivat halutessaan järjestää valituille ministereille omia seremonioitaan, tehtävään siunaamisia tai vastaavia. Eikä mikään estä ministeriä rukoilemasta itsekseen tehtäväänsä ryhtyessään ja osallistumasta jumalanpalveluksiin. Ministerin tehtävään ryhtyessä tulee kuitenkin etusijalla olla perustuslaki ja tehtävän maalliset velvoitteet.

Perustelutekstissä on suora kopio hallituksen esityksestä 46/2014, mutta johtopäätös on täysin päinvastainen. Siinä missä samojen Euroopan ihmisoikeustuomiostuimen ratkaisujen (mm. Dimitras ym. v. Kreikka 3.6.2010) perusteella oikeusministeriö päätyi yhteen uskonnollisesti neutraaliin vakuutukseen oikeudenkäynnin todistajille, on valtioneuvoston kanslia päätynyt esittämään erillistä uskonnollista valaa ministereille. Eikö ministerillä olekaan yksityisyyden suojaa uskontonsa tai vakaumuksensa suhteen?

Luonnoksessa todetaan, että ”Valinnan perusteita ei milloinkaan valtioneuvoston jäseneltä tiedustella.” Myöskään todistajalta oikeudenkäynnissä ei tiedustella perusteita, ja silti vakuutus ja vala yhtenäistettiin. Kyse ei ole sanoista, vaan seremoniallisesta käyttäytymisestä. Miksi uusi ministeri pitäisi pakottaa tuomaan esiin uskonnollisuutensa tai uskonnottomuutensa tv-kameroiden edessä? Halutaanko tyydyttää ihmisten uteliaisuutta? Vai onko kyse vain valtiokirkollisuudesta?

Jääviyden lisäksi nykyään vältetään antamasta edes vastaaville epäilyksille sijaa. Tämän perusteella esimerkiksi korkeimmat oikeudet lopettivat lähettämästä edustajaa kirkolliskokoukseen (HE 45/1995). Neutraali vakuutus vahvistaa vastaavasti mielikuvaa tasapuolisesta hallinnosta.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi mainitun oikeuslaitosta koskevan hallituksen lakiesityksen kiinnittämättä huomiota kysymykseen vakuutuksesta ja valasta. Voidaan siis katsoa, että valiokunta tukee yhtä neutraalia vakuutusta. Samoin valiokunta hyväksyi tuomarinvalan poistamisen yksinkertaiseesti sillä perusteella, että tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä.

Esityksessä viitataan myös lääkärinvalaan. Kun Lääkäriliitto 1980-luvulla elvytti valaperinteen, se laati kaikille samanlaisen valan, jossa ei viitata uskontoihin. Sama pätee myös esimerkiksi muiden terveydenhoidon ammattien ja poliisin eettiseen valaan.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry