Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Järvenpään kaupunki. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä yhdistykseksi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. a) toimia Keski-Uudenmaan alueella asuvien vapaa-ajatuksellisen maailmankatsomuksen omaavien henkilöiden yhdyssiteenä,
 2. b) toimia jäsentensä yhteiskunnallisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi,
 3. c) levittää tieteellistä maailmankatsomusta ja kehittää uskonnotonta kulttuuria,
 4. d) jakaa tietoa uskontokuntiin kuulumattomien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista,
 5. e) opastaa uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä nimijuhlien järjestämisessä, aikuistumisleirille osallistumisessa, avioliiton solmimisessa, hautausmenojen suorittamisessa sekä muissa samanlaisissa yhdistyksen toimintamuotoihin soveltuvissa kysymyksissä.
 6. f) saada eri maailmankatsomuksen omaavat tasa-arvoisiksi valtioon nähden ja myötävaikuttaa siihen, että maailmaan luodaan kaikkien hyväksymä yhteinen, uskonnoista riippumaton kattava moraalisäännöstö, maailmanetiikka.

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) järjestää kokouksia ja neuvotteluja, juhlia, esitelmä- ja muita toimintaansa liittyviä vastaavia tilaisuuksia,

2) harjoittaa tarkoitustaan ja toimintaansa edistävää julkaisu-, tiedotustoimintaa sekä levittää tarkoitustaan edistäviä julkaisuja,

3) tekee alueellaan yksilöllistä yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaa valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä.

Yhdistys voi tarkoitustaan varten: omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa teatteri-, elokuva-, sekä ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä omistaa ja hoitaa hautausmaata.

4 § Jäsenet

Jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

Maksut

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus voi kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä vapauttaa jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta esimerkiksi sairauden, työttömyyden, korkean iän tai muun vastaavan, maksukykyyn vaikuttavan syyn perusteella.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksestä erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä,

 1. a) jos hän on jättänyt useamman kuin yhden vuoden jäsenmaksun maksamatta,
 2. b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai muutoin toimii yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tavalla, joka huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous muissa kuin kohdassa a) mainitussa tapauksessa, jolloin erottamisoikeus on hallituksella. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada yhdistykselle suorittamiaan maksuja takaisin.

Kunniajäsenyys

Hallituksen esityksestä vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muutoin toiminut ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Hallitus

Valinta, kokoonpano ja toimikausi

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen joka toinen vuosi valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) tai ei lainkaan varajäsentä. Toimintakausi alkaa valintakokouksesta.

Toimihenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt, jotka voivat olla myös yhdistyksen ulkopuolelta, ja määrää tarvittavat työryhmät ja niiden tehtäväksi annon.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tehtävät ja nimenkirjoitus

Hallituksen tehtävänä on sääntöjen edellyttämien ja yhdistyksen kokousten päättämien asioiden hoitamisen lisäksi

 1. a) kokoontua puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta käsittelemään yhdistyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa koskevia asioita, sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,
 2. b) pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenten hyväksymisestä ja erottaa jäsenet, jos erottamisperuste on jäsenmaksujen laiminlyönti,
 3. c) valvoa yhdistyksen virkailijoiden ja toimikuntien toimintaa,
 4. d) huolehtia yhdistyksen raha-asioista, taloudenhoidosta ja omaisuudesta,
 5. e) laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio yhdistyksen kokouksen hyväksyttäviksi,
 6. f) edustaa yhdistystä ulospäin,
 7. g) suorittaa kaikki muutkin tehtävät, jotka sille on laeissa säädetty ja näissä säännöissä määrätty.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tili- ja toimintakausi, tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan ja annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat palauttavat tilit tarkastuslausuntoineen hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajilla on koska hyvänsä ilman edellä käypää ilmoitusta oikeus toimittaa yhdistyksen tilien tarkastus.

7 § Kokoukset

Kokouksen aika

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun ensimmäisen ja lokakuun viimeisen päivän välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun säännöt sitä edellyttävät tai kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsut

Kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti tai jäsenen niin halutessa sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää (kutsun postiin jättöpäivä) ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1) Avataan kokous.

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

5) Päätetään toimintakertomuksesta.

6) Esitetään päättyneen kauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8) Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.

9) Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

10) Päätetään tulo- ja menoarviosta.

11) Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja.

12) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.

13) Valitaan joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies.

14) Valitaan mahdolliset toimikunnat.

15) Käsitellään muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

16) Päätetään kokous.

8 § Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan hallituksen esityksestä tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljättä osaa (3/4) annetuista äänistä sitä puoltaa.

9 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys on sanotulla tavalla päätetty purkaa, sen omaisuus luovutetaan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

Jos yhdistyksen kotipaikan alioikeus on julistanut yhdistyksen lakkautetuksi, meneteltäköön soveltuvin osin kuten yhdistystä purettaessa.

10 § Aikaisemmin saavutetut jäsenedut

Aikaisemmin saavutetut jäsenedut säilyvät.