Säännöt
reijo / 19.10.2023

HELSINGIN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 5.12.2015

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Helsinki

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua lainsäädännössä ja yhteiskunnassa riippumatta heidän maailmankatsomuksestaan niin, että heidän uskonnon- ja omantunnonvapautensa toteutuu. Yhdistys ajaa tunnustuksetonta julkista valtaa ja sekulaaria eli maallista yhteiskuntaa.

Yhdistys haluaa edistää ihmisten yksilön ja ajatuksen vapautta, suvaitsevaisuutta sekä vastuuta muista ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä. Yhdistys tavoittelee uskontoihin sitoutumattoman etiikan muotoutumista ja omaksumista maailmanlaajuisesti. Yhdistyksen aatteellisena tavoitteena on myös kriittisyyden lisääminen uskontoja kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa uskonnottomien ihmisten yhdyssiteenä
 • neuvoo, opastaa ja tukee jäseniään ja muita henkilöitä tilanteissa, joissa heitä ei ole
  kohdeltu yhdenvertaisesti tai joissa heidän omantunnonvapauttaan on loukattu
 • järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia
 • harjoittaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa julkaisutoimintaa
 • neuvoo uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä avioliiton solmimisessa,
  nimenantotilaisuuksien järjestämisessä, hautausmenojen suorittamisessa,
  hautapaikkojen hankkimisessa sekä muissa yhteiskunnan maallistumiseen
  liittyvissä kulttuurisissa kysymyksissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteätä sekä irtainta omaisuutta. Yhdistys voi omistaa hautausmaan tai ylläpitää sellaista saatuaan siihen asianmukaisen luvan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä, joihin se tarvittaessa hankkii asianmukaiset luvat.

Yhdistys on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua muihinkin tarkoitustaan edistäviin ja toimintaansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

3 § Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

 1. jos hänellä on enemmän kuin yksi vuosi jäsenmaksurästejä;
 2. jos hän ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toimii yhdistyksen
  tarkoitusta vastaan, tai
 3. jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle merkittävää vahinkoa
  käyttäytymällä asiattomasti tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai
  edustajana.

Kohdassa (a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa (b) ja (c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

4 § Maksut

Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksulasku lähetetään postitse, tai se voidaan lähettää sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Liittymismaksun osalta voidaan myös käyttää sähköisiä palveluita. Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhdistykselle postiosoitteensa ja sähköpostiosoitteensa muutoksesta.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta tai alentaa sitä jäsenen ansiotason väliaikaisen laskun perusteella.

5 § Hallitus

5.1. Kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Valittaessa useampi kuin yksi varajäsen heille määritellään sijaluku, jonka mukaisessa järjestyksessä he toimivat hallituksen kokouksessa estyneiden varsinaisten jäsenten tilalla.

5.2. Kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksen voi pitää myös tarvittaessa teknistä apuvälinettä käyttäen mikäli asian kiireellisyys tai muu seikka näin vaatii.

5.3. Tehtävät

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä. Hallituksen tehtävänä on

 1. valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja esitellä asiat kokoukselle;
 2. pitää jäsenluetteloa ja tehdä liitolle jäsenselvitys vuosittain viimeistään liittomaksun maksamisen yhteydessä;
 3. huolehtia yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimintakertomuksista ja ‑suunnitelmista;
 4. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hoitaa muutkin toiminnan ja
  sääntöjen edellyttämät asiat.

Hallitus voi perustaa toimikuntia ja työryhmiä keskuudestaan ja yhdistyksen jäsenistä hoitamaan määrättyä yhdistyksen tarkoituksen mukaista tehtävää. Hallitus valvoo yhdistyksen toimihenkilöiden, toimikuntien ja työryhmien toimintaa.

6 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai erikseen nimetyn hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää antaa tietylle henkilölle oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen määrätyn tehtävän hoitamiseksi.

7 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

8.1. Koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kutsuilla. Kutsut lähetetään postitetuilla kirjeillä jäsenten yhdistykselle antamaan osoitteeseen tai sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat antaneet siihen luvan ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

8.2. Osallistuminen

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ei voi käyttää äänestysvaltakirjaa. Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen niin päätettyä osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

8.3. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen, mikäli on liittokokousvuosi.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8.4. Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että käsitellään sääntöjen muuttamista.

Muutosehdotuksesta on ennen sen esittämistä kokoukselle hankittava Vapaa-ajattelijain liiton lausunto.

10 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on siitä annettava viipymättä tieto liiton liittohallitukselle.

Sen jälkeen purkuehdotus on käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön vain jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, siirretään sen varat Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle tai ellei sitä ole, yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.