Satakunnan vapaa-ajattelijat ry

on Satakunnan alueella toimiva Vapaa-ajattelijoiden jäsenyhdistys

Lepomäen hautausmaan ohjesääntö
satakunta2 / 20.3.2018
1. YLEISTÄ

Satakunnan vapaa-ajattelijat omistaa Siikaisten kunnassa Samminmajan kylässä sijaitsevan Lepomäki-nimisen 0,50 ha suuruisen uskonnottomien hautausmaan. Yhdistys säilyttää hautausmaan mahdollisimman pitkään luonnontilassa. Hautausmaa on tarkoitettu yhdistyksemme jäsenille, samoin kuin ateistien ja uskonnottomien viimeiseksi leposijaksi sekä niille, jotka haluavat tulla haudatuksi, uurnahaudatuksi tai tuhkansa siroteltavan maailmankatsomuksensa taikka viimeisen tahtonsa mukaisesti uskonnottomaan maaperään.

2. HALLINTO

Hautausmaata hallinnoi tehtävään nimettävä Satakunnan vapaa-ajattelijoiden hoitokunta. Yhdistyksen vuosikokous nimeää hoitokuntaan kuuluvat henkilöt. Hoitokunta voi täydentää kokoonpanoaan tarpeellisiksi katsomillaan luottamushenkilöillä. Hautausmaan hallinnossa ja käytössä tulee noudattaa Suomen laeissa ja asetuksissa olevia säädöksiä, samoin tämän ohjesäännön määräyksiä ja mahdollisesti annettavia kirjallisia tai suullisia lisäohjeita. Jokainen hoitokuntaan kuuluva saa, voi ja on velvollinen vastaanottamaan ilmoituksen ja asiakirjat vainajan omaisilta hautausasian virallistamiseksi maistraatissa. Kaikki vainajan hautapaikkaa koskeva maksuliikenne Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n ja hautapaikan haltijan välillä suoritetaan pankkitilin IBAN-koodi: FI95 1269 3000 6248 15 ja BIC-koodi: NDEAFIHH kautta.

3. HAUTAPAIKAT

Ennen uskonnottomien Lepomäen hautausmaan ohjesäännön käyttöönottoa, suoritetaan paikanpäällä hoitokunnan maastokatselmus josta laaditaan muistio kuvaten hautausmaan sen hetkisistä olosuhteista. Hoitotoimikunta suorittaa katselmuksen hautausmaalla aina tarvittaessa ja voi valtuuttaa sen tekijäksi erikseen nimetyn henkilön taikka työryhmän. Lepomäen hautausmaalle vainaja haudataan arkkuhautaan kooltaan 2,5 m2 (2,5 m*1 m) tai tuhkahautaan kooltaan 1 m2 (1 m*1 m) taikka sirotellaan uurnalehtoon, joka on muusta hautausmaasta erotettu yhteishautaosa. Arkkuhauta avataan 1,5 m syvyyteen maanpinnasta, tuhkauurnan hauta avataan 0,7 m syvyyteen maanpinnasta. Hautausmaksuista päättää hoitokunta vuodeksi kerrallaan. Hautapaikan hinnat ovat jäljempänä. Mikäli vainaja on ollut yhdistyksen jäsen neljä vuotta tai sen yli hauta- ja uurnapaikan hinta on alempi kuin muilla haudattavilla. Siinä tapauksessa, että vainajan jäsenhistoria Satakunnan vapaa-ajattelijoissa ei täyty neljän jäsenvuoden osalta, noudatetaan hautapaikan hinnoittelussa ”Muut vainajat” -osan tariffia. Hautapaikat ovat 25-vuoden määräajaksi luovutettavia kertahautoja. Rinnakkaisia ja sukuhautoja ei luovuteta tai avata. Arkkuhautaan voidaan haudata puoliso tai elämänkumppani uurnassa arkkuhaudan jalkopäähän.

Hautausmaalta ei luovuteta eikä sieltä voi lunastaa hautapaikkoja etukäteen. Hautapaikan hankinnasta solmitaan aina Hautapaikkasopimus Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n ja hautapaikan haltijan kesken. Haudoilla sijaitsevien hautakivien tai muistomerkkien asentamisesta ja poistamisesta vastaa omalla kustannuksellaan hauta-ajan päättymisen jälkeen aina hautapaikan haltija. Lepomäki on luonnontilassa säilytettävä hautausmaa, sen alue säilytetään sellaisenaan. Lepomäellä ei sallita hautojen reunuskiviä, nurmikkoa, istutettuja kukkia, polkuja taikka istutettua puustoa. Arvo Aadolf Mattilan haudalla kasvava pihlaja on poikkeus muusta puustosta. Tätä asiakirjaa kirjoitettaessa Lepomäellä on kahden vainajan leposijat, niiden kohdalla tehdään seuraava poikkeus ja haudoille taataan sadan vuoden koskemattomuus seuraavasti:
• Mattila Arvo Adolf (27.7.1907 - 30.11.1960)
• Sitomaniemi Frans Olavi (27.8.1912 - 27.2.1997)

Hautapaikkojen hinnoiksi Lepomäelle on vahvistettu 11.11.2017 seuraavat hinnat:
Arkkuhauta
Jäsenenä vähintään neljä vuotta 400 €
Muut vainajat 500 €

Tuhkauurnahauta
Jäsenenä vähintään neljä vuotta 200 €
Muut vainajat 300 €

4. SYMBOLIIKKA

Hautakivissä, muistomerkeissä ja rakennelmissa suositaan ateismiin, vapaa-ajatteluun ja uskonnottomuuteen liittyvää symboliikkaa ja niihin viittaavia tekstejä ja uskonnottomia aiheita. Hautakivet ja muistomerkit ovat pystyttämisen jälkeen hautausmaan omaisuutta. Sotainvalidien ja -veteraanien laatat, tunnukset ja järjestösymboliikka ovat sallittuja. Uskonnollista symboliikkaa ja muistokirjoituksia ei sallita missään muodossa.

5. ASIAKIRJAT

Ohjesäännön liitteenä luovutetaan hautapaikan lunastajalle:
• Ajo-ohje Lepomäelle
• Hautapaikkasopimus
• Hoitokunnan jäsenten yhteystiedot

Ohjesääntö on hyväksytty Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n hallituksen kokouksessa 13.10.2017 ja se on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 11.11.2017.

Päivitys 25.2.2018/Jukka Kim