Hautausmaan säännöstö

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n hautausmaan säännöstö

Hautausmaan säännöstö on laadittu hautaustoimilain 6.6.457/2003 (jatkossa HTL 457/2003) mukaisesti, joka astui voimaan 1.1.2004.

Hyväksytty Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n hallituksen kokouksessa 29.9.2021.

1 Hautausmaan tarkoitus ja yleiset ehdot

1.1 Yhdistyksen hautausmaa on tarkoitettu ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille vainajille. Hautausmaalle voidaan haudata myös kaikkiin uskontokuntiin kuuluvia vainajia edellyttäen, että hautaustapa ja hautaaminen uskonnottomalle hautausmaalle vastaa vainajan kirjallisesti ilmaisemaa tahtoa.

1.2 Hautausmaalla ei suoriteta uskonnollisia toimituksia. Hautapaikkaa ei saa siunata tai pyhittää.

1.3 Yhdistys huolehtii hautausmaan yleisestä hoidosta, lehtien yms. haravoinnista ja käytävien ylläpidosta sekä hautausmaan yleisestä kunnossapidosta (HTL 457/2003 13§). Yhdistys ei huolehdi hautausmaan talvikunnossapidosta.

2 Hautapaikat ja hautasopimukset

2.1 Hautapaikat määritellään seuraavasti: (mitat ovat ohjeellisia)

  • Uurnahautapaikka: (mitat 50 cm x 50 cm).
  • Perhehautapaikka: neljä toisiinsa yhteydessä olevaa uurnahautapaikkaa (mitat 50 cm x 50 cm).
  • Muistomerkkipaikka: muualle haudatulle tai kuolleeksi julistetulle (mitat 50 cm x 50 cm).
  • Sirottelulehto: vainajan tuhka sirotellaan tai kätketään varatulle alueelle.

2.2 Kaikista hautapaikoista, muistomerkkipaikoista ja sirotteluhautauksista tehdään kirjallinen sopimus eli hautasopimus, josta ilmenee vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika, hautapaikan sijainti hautausmaallamme sekä hautapaikan haltijan nimi ja yhteystiedot (HTL 457/2003 12§). Sirotteluhautauksen tapauksessa ei ole hautapaikan haltijaa, vain vainajan tiedot tallennetaan.

2.3 Uurnahautapaikasta tai perhehautapaikasta tehdään kirjallinen sopimus 25 vuodeksi. Hautapaikalle saa haudata vain uurnia, joiden pitää olla maatuvia, tai vainajan tuhkan ilman uurnaa. Sopimusaika alkaa hautapaikalle tehdystä hautauksesta.

2.4 Uurnahautapaikka on tarkoitettu vain yhden vainajan uurnan tai tuhkan hautaamiseen sopimusaikana. Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, hautapaikan haltija voi varata hautapaikan uudelleen uutta hautausta varten perhehautapaikkaa koskevien sääntöjen (2.5 ja 6.4) mukaisesti.

2.5 Perhehautapaikkaan voidaan haudata uuden vainajan uurna tai tuhka edellyttäen, että aiemmin haudatut uurnat eivät estä uuden uurnan hautausta. Jokaisesta hautauksesta perhehautapaikkaan tehdään uusi hautasopimus. Hautapaikan hallintaoikeus on voimassa kyseisestä paikasta viimeksi tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2.6 Uurnahautapaikan tai perhehautapaikan voi varata etukäteen. Hautapaikkavarauksesta tehdään kirjallinen sopimus, josta pitää ilmetä varaajan tiedot ja mikä hautapaikka on varattu. Uurnahautapaikan varaussopimus on voimassa 15 vuotta, perhehautapaikan varaussopimus 25 vuotta. Sopimusaika alkaa maksusuorituksesta.

2.7 Muistomerkkipaikasta tehdään kirjallinen sopimus 25 vuodeksi. Sopimuksesta pitää ilmetä vainajan tiedot ja mihin on haudattu tai milloin on kuolleeksi julistettu sekä muistomerkin haltijan tiedot. Myös muistomerkissä tulee ilmetä, että hautaus on tehty muualle tai milloin on kuolleeksi julistettu. Sopimusaika alkaa maksusuorituksesta.

2.8 Sirotteluhautauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus antaa vainajaa edustavalle osapuolelle oikeuden sirotella tai kätkeä vainajan tuhkan ilman uurnaa hautausmaan tarkoitukseen osoitetulle alueelle vuoden kuluessa sopimuksen solmimisesta. Tuhkan sijaintia ei saa merkitä millään tavoin.

3 Hautarekisteri

3.1 Hautasopimusten tiedot tallennetaan hautaustoimilain (HTL 457/2003 12§) mukaiseen hautarekisteriin. Hautarekisteriin tallennetaan myös tieto sopimuksen voimassaoloajasta, ei muita tietoja, paitsi varaussopimuksesta tallennetaan suoritettu maksu hautauksen toteutuessa myönnettävää hyvitystä varten.

3.2 Sopimusten tai hautarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

4 Hautasopimuksen uusiminen ja päättyminen

4.1 Hautasopimuksen voimassaolon päätyttyä sopimus voidaan uusia 15 vuodeksi kerrallaan viimeistään 24 kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Uusi sopimusaika alkaa edellisen sopimuksen päättymisestä.

4.2 Mikäli sopimusta ei ole uusittu määräaikaan mennessä, hautapaikka siirtyy yhdistykselle. Hautasopimuksen uusinnan tarkoitus on selvittää, hallitseeko ja hoitaako kukaan hautapaikkaa.

4.3 Hautapaikan voi luovuttaa yhdistykselle ennen hautasopimuksen voimassaolon päättymistä kirjallisella ilmoituksella.

5 Veloitukset

Hautapaikasta, hautasopimuksen uusinnasta, sirotteluhautauksesta, hautapaikan varauksesta, muistomerkkipaikasta ja muista hautaustoimeen liittyvistä kustannuksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

6 Hautapaikan haltijan oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Hautapaikan (myös muistomerkkipaikan) haltijana voi olla perikunta, luonnollinen henkilö, rekisteröity yhdistys, rahasto, säätiö, kunta tai muu julkinen yhteisö.

6.2 Hautapaikan haltijalla on oikeus sijoittaa hautapaikalle muistomerkki kohdan 7 mukaisesti.

6.3 Hautasopimuksessa nimetään hautapaikan haltija. Ellei hautasopimuksessa ole muuta mainittu, hautapaikan hallinta ja velvollisuudet siirtyvät perintökaaren mukaan.

6.4 Perhehautapaikkaan saa haudata vain ensin haudatun lähiomaisia, ellei hautasopimuksessa ole muuta mainittu tai hautapaikan haltijan kanssa kirjallisesti erikseen sovittu ennen hautausta. Kuitenkin on otettava huomioon hautapaikkaan ensin haudatun kirjallisesti ilmaisema tahto.

6.5 Hautapaikan haltija voi tehdä hoitosopimuksen haudan hoidosta yhdistyksen kanssa määräajaksi, jolloin yhdistys hoitaa hautapaikan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

6.6 Hautapaikan haltijan on huolehdittava hautapaikan siisteydestä ja muistomerkin kunnosta. Mikäli hautapaikka on hoitamatta tai muistomerkki rappeutuu tai on siirtynyt paikoiltaan, haltijan on kunnostettava hautapaikka tai muistomerkki 12 kuukauden kuluessa yhdistyksen toimittamasta huomautuksesta tai annettava tehtävä kirjallisella sopimuksella yhdistyksen hoidettavaksi. Yhdistys veloittaa hautapaikan haltijaa hautapaikan tai muistomerkin kunnostamisesta.

6.7 Mikäli huomautuksesta huolimatta hautapaikkaa tai muistomerkkiä ei ole kunnostettu 12 kuukauden kuluessa huomautuksesta, hautapaikka siirtyy yhdistykselle, joka voi ottaa hautapaikan uudelleen käyttöön 5 vuoden kuluttua viimeisestä hautauksesta ja poistaa muistomerkin, joka siirtyy yhdistyksen omaisuudeksi vastikkeetta (HTL 457/2003 14§).

6.8 Muistokynttilöitä saa polttaa vain niille varatuilla kivialustoilla. Ne löytyvät muistolaattakiven edestä ja hautausmaan perällä olevan sirottelualueen edestä. Perusteluna on kuivan kangasmetsän metsäpalovaara.

7 Muistomerkki

7.1 Uurnahauta-, perhehauta- tai muistomerkkipaikalle hautapaikan haltija saa sijoittaa kestävästä materiaalista tehdyn muistomerkin (kesto vähintään 25 vuotta). Muistomerkki ei saa loukata vainajan muistoa eikä hautausmaan arvokkuutta (HTL 457/2003 14§). Muistomerkissä ei saa olla uskonnollisia tunnuksia. Muut tunnukset kuin vapaa-ajattelijoiden liekkimalja pitää hyväksyttää ennen asentamista yhdistyksen hallituksella.

7.2 Hautausmaalle on varattu paikat siroteltujen vainajien muistolaatoille.

7.3 Muistomerkkien ohjeelliset maksimikoot

  • Uurnahautapaikalla tai muistomerkkipaikalla leveys 40 cm, korkeus 40cm.
  • Perhehaudalla leveys 80 cm, korkeus 40 cm.
  • Sirottelulehdossa muistolaatan leveys 12 cm, korkeus 7 cm.

7.4 Mikäli muistomerkki poikkeaa ohjeellisista mitoista tai muusta ympäristöstä, muistomerkille on pyydettävä yhdistyksen hyväksyntä ennen sen paikoilleen asettamista (HTL 457/2003 14§).

7.5 Mikäli hautapaikalle halutaan sijoittaa muistomerkki, joka ei kestä 25 vuotta, muistomerkistä tehdään erillinen sopimus, jonka päättymisen jälkeen yhdistyksellä tai haltijalla on oikeus poistaa kyseinen muistomerkki ilman erillistä ilmoitusta.

7.6 Muistomerkit luovat hautausmaan luonnollisen ilmeen, joten hautapaikan haltija ei saa ilman yhdistyksen lupaa poistaa muistomerkkiä haudalta vaikka hautapaikkasopimuksen voimassaoloaika olisi päättynyt (HTL 457/2003 14§).

7.7 Tarvittaessa hautapaikan voimassaoloajan päätyttyä yhdistys voi vaatia hautapaikan entistä haltijaa poistamaan muistomerkki haudalta. Mikäli vaatimusta ei ole toteutettu 6 kuukauden kuluessa ilmoituksesta, yhdistyksellä on oikeus poistaa muistomerkki ja sen omistusoikeus siirtyy yhdistykselle vastikkeetta (HTL 457/2003 14§).

7.8 Muistomerkki on sijoitettava hautapaikalle siten, että se ei haittaa yleistä hautausmaan hoitoa. Hautapaikalle ei saa sijoittaa reunakiviä.

8 Hautausmaan jätehuolto

8.1 Hautausmaalla syntyvät jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille.

8.2 Hautausmaan jätteiden käsittelyyn ei saa tuoda muualla syntyneitä jätteitä.

9 Yhdistyksen vastuu hautausmaa-alueesta ja hautapaikoista

9.1 Yhdistys vastaa hautausmaan yleisestä järjestyksestä ja kunnosta (HTL 457/2003 13§).

9.2 Yhdistys ei vastaa sodan, ilkivallan, luonnonvoimien tai muun yhdistyksestä riippumattoman syyn aiheuttamasta vahingosta.

9.3 Yhdistyksellä on oikeus tehdä hautapaikalle hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.

10 Lakien ja asetusten noudattaminen

Yhdistyksen hautausmaata ja hautaustointa koskevissa asioissa, joista ei ole määräyksiä tässä säännöstössä, noudatetaan Suomen lakia ja asetuksia. Mikäli Suomen laki tai asetus määrää toisin kuin hautausmaan säännöstössä mainitaan, noudatetaan Suomen lakia ja asetuksia.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry, Jyväskylä
Yhdistysrekisterinumero 88168, Y-tunnus 1619551-9