Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

 

Liittohallituksen kokous 27.2.2005

Uuden yleisradiolain noudatettava katsomusten tasavertaisuutta

Suomen perustuslaki uudistettiin 90-luvulla. Suomessa asuvien perusoikeudet saatettiin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ilmaistujen ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien mukaisiksi. Perustuslain lähtökohta on, että julkisen vallan on kohdeltava kaikkia tasavertaisesti esimerkiksi sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Lain lähtökohta on myös se, että ketään ei saa syrjiä näillä perusteilla. Perustuslaissa on myös ilmaistu uudella tavalla vähemmistöjen huomioiminen.

Oy Yleisradio Ab on pääosin valtion omistama yhtiö, ja siten se on julkiseen valtaan kuuluva instituutio, joka harjoittaa julkisen palvelun ohjelmatoimintaa. Yleisradiosta on myös oma lakinsa, ja siksi Yleisradiolta on voitava odottaa sitä, että se ottaa toiminnassaan huomioon Suomen perustuslaissa ilmaistut perusoikeudet.

Yleisradiolain uudistamisen yhteydessä on nyt poistettava Suomessa asuvien eriarvoisuutta merkitsevät säännökset. Jos Yleisradiolakiin halutaan sisällyttää Suomessa asuvien erilaista kohtelua merkitseviä säännöksiä, ne on voitava perustella ottamalla huomioon perusoikeudet.

Yleisradiolain uudistamista pohtinut Niemelän toimikunta on esittänyt, että yleisradiolakiin otettaisiin yhä mainita siitä, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnassa on erityisesti tarjottava hartausohjelmia. Nykyisin hartausohjelmat tarkoittavat vain tiettyjen kristillisten suuntausten hartausohjelmia, eikä minkään muun uskonnon tai katsomuksen mukaisia vastaavia ohjelmia lähetetä julkisen palvelun Yleisradiossa. Jotta tällaisen määräyksen voisi ottaa lakiin uuden perustuslain aikana, se on pystyttävä perustelemaan erittäin painavilla näkökohdilla, mutta sellaisia ei voi olla syrjimättä kaikkia muita Suomen katsomusryhmiä. Siksi Vapaa-ajattelijain liiton mielestä lakiin ei voida ottaa Niemelän toimikunnan esittämää mainintaa hartausohjelmista. Jos Yleisradiolakiin sisällytetään maininta julkisen palvelun ohjelmatoiminnasta ja hartausohjelmista, myös muiden kuin kristillisten katsomusten on saatava tasavertainen mahdollisuus vastaaviin ohjelmiin. Sitä tukee myös Niemelän toimikunnan ehdotus, jonka mukaan julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ”tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille”. Uskontokuntiin kuulumattomat ja uskonnottomat ovat Suomen suurin katsomusryhmä evankelis-luterilaisen kirkon jälkeen.

Vapaa-ajattelijain liitto esittää valtioneuvoston jäsenille ja eduskunnalle, että yleisradiolakiin ei otettaisi mainintaa hartausohjelmien lähettämisestä, ja että sellaiset ohjelmat lopetettaisiin julkisen palvelun ohjelmatoiminnasta. Jos yleisradiolakiin kuitenkin sisällytetään maininta julkisen palvelun ohjelmatoiminnasta ja hartausohjelmista, laissa on taattava myös muiden kuin kristillisten katsomusten tasavertainen mahdollisuus vastaaviin ohjelmiin.

Erkki Hartikainen
puheenjohtaja

Juha Kukkonen
pääsihteeri


Lausunnon tilanne

Kannanotto ei johtanut tuloksiin. Hallituksen esitys ja Eduskunnan 19.8.2005 lopullisesti hyväksymä laki säilyttivät hartausohjelmien lähettämisen edelleen yhtenä Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä.