Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

 

Vapaa-ajattelijain liiton kommentti partion peruskirjan uudistukseen

31.10.2007

Uskonnottomat ihmiset ja heidän etujärjestönsä Vapaa-ajattelijain liitto seuraavat kiinnostuneina partioliikkeen uudistumista. Meiltä on toisinaan kysytty, onko uskonnottoman perheen lapsen mahdollista harrastaa partiota sitoutumatta uskonnolliseen toimintaan ja lupauksiin. Nykyään vastaamme asian olevan epäselvä, koska mm. partiolupaus puhuu Jumalasta ja toisaalta partioliike kertoo olevansa avoin kaikille. Partion peruskirjan uudistuksessa partioliikkeellä on tilaisuus selventää asia ja kertoa, voivatko myös vailla minkäänlaista uskonnollista katsomusta olevat nuoret osallistua partioliikkeen toimintaan.

Partion uuden peruskirjan ensimmäisessä luonnoksessa todetaan mm.: "Partio on kasvatustoimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniksi." Uskontoa ei juurikaan tuoda esille. Tämän mukaan partio on aidosti avoin kaikille katsomuksesta riippumatta.

Peruskirjan toisessa luonnoksessa taas todetaan mm.: "Partion arvopohjan lähtökohtana on ihmiskuva, jonka mukaan ihmisellä on velvollisuuksia Jumalaansa, muita ihmisiä ja omaa itseään kohtaan." Siinä myös edellytetään "myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja edellytetään "myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman uskonnon mukaisesti". Tämä viittaa siihen, että nuorille, jotka eivät Jumalasta ja uskonnosta mitään perusta, partio on aivan väärä paikka. Kuitenkin luonnoksessa edelliseen nähden ristiriitaisesti todetaan myös, että "partioliike on avoin kaikille", ja että partiossa tärkeää on "kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus".

Vapaa-ajattelijain liitto toivoo uskonnottomien edustajana, että partioliike selventää kantaansa ko. asiassa, ja että kanta tulee näkyviin ristiriidattomasti myös peruskirjassa.

Partioliikehän on kautta historiansa ollut nimenomaisesta uskontunnustuksesta riippumaton, ja 1900-luvun alun Englannissa yhteen kristinuskon haaraan tukeutuva järjestö ei olisi voinutkaan menestyä siten kuin partioliike on menestynyt. Tämän päivän maailmassa ei kuitenkaan ole pelkästään eri uskontojen tunnustajia, vaan myös niitä, joilla ei ole mitään uskontoa.

Baden-Powellin kirjoissa uskonto on yksi osa hyvän ihmisen ihannetta. Tämä kuvastaa hyvin partion syntyajankohdan ajattelua: uskonto ei tehnyt ihmisestä hyvää, vaan yksi osa hyvyyttä oli jonkin uskonnon tunnustaminen. Vähän kuten vanhan sanonnan mukaan kunnollinen kansalainen oli "rokotettu ja rippikoulun käynyt".

Vapaa-ajattelijoiden näkemyksen mukaan tämä ei vastaa nykyistä käsitystä ihmisistä. Uskonnollisuus ei ole enää sosiaalinen normi, eikä sitä pidetä välttämättömänä kelvollisen kansalaisen merkkinä. Hyvää, merkityksellistä elämää eletään myös ilman uskontoa.

Toivomme siis, että uudesta peruskirjasta ilmenee selvästi, onko uskonnottomien mahdollista toimia partiossa tasavertaisesti muiden kanssa. Hyväksymme luonnollisesti partioliikkeen suunnitelman toimintansa luonteesta ja avoimuudesta, oli se mikä hyvänsä. Jos me uskonnottomat emme ole tervetulleita partioon, olkoon niin, ja jos olemme, otamme tiedon iloisina vastaan.

Robert Brotherus
Puheenjohtaja

Paula Vasama
Toiminnanjohtaja

PS: Meistä tiedoksi

Vapaa-ajattelijain liitto ry on vuonna 1937 perustettu uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etujärjestö. Uskonnottomat ovat Suomen suurin katsomusvähemmistö, ja määrä kasvaa edelleen. Uskontokuntiin kuulumattomia on tällä hetkellä noin 750 000, ja partioikäisten lasten vanhemmissa osuus on suurempi kuin keskimäärin.