Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

Kannanottoja

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

Lausunto 20.12.2002

VALITUS MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ (nro 151/I, dnro 112/690/2001)

Vapaa-ajattelijain liitto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden viitteessä mainitusta päätöksestä.

Kilpailuviraston päätöksen (17.5.2001) mukaan liitolla on oikeus hakea päätökseen muutosta kilpailuneuvostolta kirjallisella valituksella. Kilpailuneuvosto ei ole käsitellyt liiton tekemää valitusta, vaan se on siirtänyt valituksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 1.3.2002 voimaan tulleen markkinaoikeuslain vuoksi. Kun Vapaa-ajattelijain liitto on käyttänyt valitusoikeuttaan, markkinaoikeus toteaa, ettei Kilpailuviraston päätös ole sellainen, josta tehtyä valitusta markkinaoikeus voisi käsitellä, vaan se jätti asian tutkimatta. Markkinaoikeuden päätös on siten ihmeteltävä.

Liiton käsityksen mukaan kilpailuneuvostolla olisi ollut riittävästi aikaa käsitellä liiton valitus ennen uuden lain voimaanastumista.

Markkinaoikeus kirjoittaa tutkimatta jättämispäätöksessään, että Kilpailuviraston selvitys ei ole asiaratkaisu, johon tehtyä valitusta voitaisiin käsitellä markkinaoikeudessa. Liiton valitus koskikin sitä, että Kilpailuvirasto ei tehnyt asiaratkaisua viidestä eri seurakunnasta, joiden yksityiskohtaiset tiedot oli toimitettu virastolle selvitystä varten. Liitto valitti juuri siitä, että virasto jätti tutkimatta liiton epäilyn määräävästä markkina-asemasta ja sen mahdollisesta väärinkäytöstä mainituissa seurakunnissa.

Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että liitolla on ollut ja on edelleenkin oikeus saattaa yksilöidyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat epäilyt Kilpailuviraston tutkittaviksi ja ratkaistaviksi. Liitto haluaa huomauttaa, että niin liitto on tehnytkin, mutta Kilpailuvirasto on jättänyt tekemättä päätöksen liiton selvityspyyntöön. Liitto kuitenkin käytti hyväkseen Kilpailuviraston päätökseen liitettyä valitusosoitusta ja valitti kilpailuneuvostoon. Miksi liitto tekisi uudelleen selvityspyynnön, kun edellinenkin on tosiasiallisesti käsittelemättä?

Vapaa-ajattelijain liitto teki Kilpailuvirastolle selvityspyynnön evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautaustoimen määräävästä markkina-asemasta ja aseman mahdollisesta väärinkäytöstä alunperin jo vuonna 1994, yli kahdeksan vuotta sitten. Selvityspyyntöön tekemässään päätöksessä Kilpailuvirasto totesi, että hautausmaiden ylläpito on uskonnon harjoittamista, eikä siihen siten voinut soveltaa lakia kilpailun rajoittamisesta. Liitto oli päätöksen jälkeen useasti puhelimitse yhteydessä Kilpailuvirastoon ja yritti saada viraston edustajat ymmärtämään, että hautausmaiden ylläpito ei ole uskonnon harjoittamista. Viraston edustajat ymmärsivät asian vasta, kun heille selvisi, että hautausmaita voivat ylläpitää myös muut kuin uskontokunnat. Kilpailuviraston ensimmäinen päätös asiassa oli siten tehty hätiköidysti asiaan perehtymättä.

Liitto teki Kilpailuvirastolle uuden selvityspyynnön 28.5.1997. Tähän selvityspyyntöön päätöksenteko kesti Kilpailuvirastolta neljä vuotta, joka on kohtuuton aika, kun alunperin asiasta oli pyydetty selvitystä jo vuonna 1994. Nyt liitolle on annettu 30 päivää aikaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä.

Liiton mielestä Kilpailuviraston päätöksessä mainittu syy päätöksen viipymiselle ei ole perusteltu. Virasto kirjoittaa, että "toimenpidepyyntö on heijastanut yhteiskunnallista muutosta, jonka johdosta hautaustoiminnan yhteys elinkeinonharjoittamiseen on tullut esille. Yhteyden ymmärtäminen on ollut aikaa vievä prosessi". Liitto haluaa huomauttaa, että kyseessä ei ole yhteiskunnallinen muutos, sillä hautaustoimi on ollut kuvatunlainen uskonnonvapauslain voimaanastumisesta, 1.1.1923 lähtien. Hautaustoimen lainsäädäntö ei ollut muuttunut tuona aikana käytännössä ollenkaan. Kun Kilpailuvirasto ei lain mahdollistamista valtuuksista huolimatta omatoimisesti puuttunut evankelis-luterilaisen kirkon määräävään markkina-asemaan, liitto teki selvityspyynnön tämän erittäin huomattavan taloudellisen toimialan kilpailunrajoituksista.

Kilpailuvirasto ei selvittänyt 17.5.2001 antamassaan päätöksessä sitä, mitä liitto pyysi selvittämään. Liitto oli antanut virastolle lukuisia selkeitä esimerkkejä seurakunnista, jotka hinnoittelivat hautapaikat lähes mielivaltaisesti siten, että hautapaikkahinnat ja myös hautaamiseen liittyvät toimenpidehinnat (haudan kaivaminen, peitto yms.) määriteltiin uskontokuntiin kuulumisen ja kuulumattomuuden mukaan. Liiton selvityspyynnössä osoitettiin, että seurakunnat antoivat halvimmat tai kokonaan maksuttomat hautapaikat omille jäsenilleen, toiseksi halvimmat hautapaikat annettiin muiden evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenille, seuraavaksi halvimmat hinnat olivat ortodoksisen kirkon jäsenille. Joissakin seurakunnissa hautapaikka hinnoiteltiin erikseen vielä siten, että helluntaiseurakunnan jäsenille oli oma hintansa, vaikka tällainen henkilö ei olisi kuulunut mihinkään evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Kaikkein kallein hautapaikan hinta (joissakin esimerkeissä jopa kustannuksia suurempi eli voitollinen hinta) perittiin kaikkien uskontokuntien ulkopuolisilta. Kun myös kirkkoon kuulumattomien omistamat yhteisöt maksavat yhteisöveroa, josta osa osoitetaan evankelis-luterilaisille seurakunnille, täyden omakustannushinnan perivät seurakunnat eivät käytä yhtään varoja kirkkoon kuulumattomien hautapaikkoihin, vaikka seurakunnat väittävät niin tekevänsä yhteisöveron vastineeksi. Hautapaikan hinnoittelussa käytettiin siten erottelevana seikkana ihmisen uskontoa tai vakaumusta, vaikka julkinen viranomainen ei perustuslain mukaan saa käyttää tällaista perustelua päätöksenteossaan. Liitto viittaa perustuslakiin ja kirkon julkisen viranomaisen asemaan siksi, että kirkko väittää olevansa julkinen viranomainen.

Kilpailuvirasto ei siten selvittänyt liiton selvityspyynnössään esittämiä esimerkkitapauksia kirkon määräävästä markkina-asemasta ja mahdollisesta aseman väärinkäytöstä. Sen sijaan Kilpailuvirasto selittää kilpailuneuvostolle antamassaan lausunnossa, että se valitsi asian selvittämiseksi neuvottelut sen itsensä ja kirkkohallituksen välillä. Vähintä, mitä tällaisessa menettelytavassa olisi voinut odottaa Kilpailuvirastolta on, että liittoa olisi informoitu näistä neuvotteluista. Jos viraston ja kirkkohallituksen välisten neuvottelujen tulos on sama kuin Suomen hallituksen esitys hautaustoimilaiksi, hallituksen esitykseen jää paljon yksityiskohtia, jotka rajoittavat kilpailua ja vahvistavat kirkon lähes monopolin kaltaista määräävää markkina-asemaa hautaustoimessa. Jos Vapaa-ajattelijain liitolta olisi kysytty neuvoa tai kantaa näihin neuvotteluihin, lakiesityksestä ei olisi tullut sellainen, että se jopa entisestään huonontaa hautaustoimen kilpailutilannetta. Kilpailuviraston "aloitteellinen toimintalinja" on siten osoittautunut epäonnistuneeksi.

Liitto on toimittanut kilpailuneuvostolle liiton lausunnon uskonnonvapauskomitean esityksestä hautaustoimilaiksi. Sen lisäksi liitto haluaa tässä lausua hallituksen esityksestä, että kun muilta hautausmaiden ylläpitäjiltä kielletään taloudellisen voiton tavoittelu, esitetyn lain mukaan evankelis-luterilaisille seurakunnille jää mahdollisuus periä hautapaikasta eri hinta, jos hautapaikka halutaan muualta kuin kotikunnasta ja siten voitollinen hinta kirkkoon kuulumattomilta. Sen lisäksi seurakunnille jää hautausmaiden toiminnan kilpailua rajoittava etu siten, että hautausmaakappeleiden hinnoittelua ei rajoiteta mitenkään. Niistäkin peritään nykyisin maksu käytännössä useimmiten vain kirkkoon kuulumattomilta.

Vapaa-ajattelijain liitto oli selvityspyynnössään huolissaan siitä, että kirkon hautausmaiden määräävän markkina-aseman vuoksi hautaustoimi on taloudellisesti tehotonta, tehokkaampien toimintojen kehittyminen hidastuu ja että kustannukset ovat korkeat eikä niiden jatkuvalle nousulle ole pidäkkeitä. Liiton käsityksen mukaan Kilpailuvirasto tukee hallituksen esitystä hautaustoimilaiksi. Lakiesityksessä on lähtökohtana, että evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaat saavat periä kuluttajilta toiminnastaan kustannusten mukaisen hinnan. Tämän lisäksi hallitus esittää, että seurakunnat saavat käyttöönsä tämänhetkisen rahanarvon mukaan noin 100 miljoonaa euroa valtionapua muun muassa hautausmaiden ylläpitoon. Valtionapu sidotaan indeksiin, joten sitä korotetaan vuosittain riippumatta hautaustoimen tosiasiallisesta kustannuskehityksestä. Kirkolle annettavaa valtionapua ei mitenkään suhteuteta hautaustoimesta aiheutuviin kustannuksiin, joten kuluttajien kannalta hallituksen esitys on erittäin huono, sillä se ei edesauta hautaustoimen tehostumista, toimintojen kehittymistä eikä estä kustannusten kohoamista entisestään. Hautapaikoista perittävien maksujen ja valtionavun yhteenlaskettu summa on enemmän kuin hautaustoimen kulut. Tällaisessa tilanteessa muiden hautausmaayrittäjien taloudellisesti järkevät toimintaedellytykset ovat erittäin rajalliset, elleivät kokonaan mahdottomat. Vaikka kuluttajien seurakunnille maksama hautapaikkamaksu säilyisi nimellismääräisesti kohtuullisena, valtionavun automatiikan vuoksi hautapaikan tosiasiallinen, reaalinen hinta nousisi jatkuvasti. Tämä on kuluttajien edun vastaista ja alan kilpailun ja vaihtoehtoisten palvelujen kannalta vahingollista. Kilpailuviraston pitäisi nimenomaan yrittää estää tällainen kilpailunrajoittaminen eikä tukea sitä jättämällä tutkimatta esimerkiksi esitettyjen seurakuntien määräävää markkina-asemaa ja niiden mahdollista aseman väärinkäyttöä.

Erkki Hartikainen
puheenjohtaja

Juha Kukkonen
pääsihteeri

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!