Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

 

Järvenpäässä 12.6.2005

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n XXII liittokokouksen julkilausumat

Vähemmistövaltuutettu

Kun vähemmistövaltuutetun virka perustettiin Vapaa-ajattelijain liitto esitti, että vähemmistövaltuutetun tehtävänä voisi kulttuuristen ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen valvomisen lisäksi olla valvoa erilaisten katsomuksellisten vähemmistöjen asemaa. Valtuutetun tehtävä kuitenkin rajattiin tiukasti koskemaan vain etnisiä ja kulttuurisia vähemmistöjä.

Rajaus on keinotekoinen, ja se heikentää erityisesti uskonnottomien vähemmistön asemaa. Sen sijaan maahanmuuttajien vähemmistöuskontojen aseman tarkastelu kuuluu vähemmistövaltuutetun tehtäviin kiertokautta. Esimerkiksi islamilaisista maista tulleet maahanmuuttajavähemmistöt katsovat, että heidän vähemmistöuskontonsa olisi vähemmistökulttuuria, eikä uskontoa voi erottaa heidän kulttuurisesta toiminnastaan. Islamilaiset katsovat, että lähes kaikki heidän toimintansa kulttuuriset piirteet ovat uskonnosta peräisin. Siten vähemmistövaltuutettu voi tarkastella nykyisen tehtäväkenttänsä puitteissa uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia ja asemaa.

Sen sijaan uskonnottomien vähemmistön, ovat he sitten alkuperäisväestöä tai maahanmuuttajia, aseman tarkastelu ei kuulu vähemmistövaltuutetun tehtäviin, sillä uskonnottomia ei nähdä kulttuurisena vähemmistönä, vaikka heidän kulttuurinen toimintansa on hyvinkin leimallisesti uskonnottomuuteen liittyvää.

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että vähemmistövaltuutetun tehtäväkenttä laajennetaan koskemaan myös katsomuksellisia vähemmistöjä, jotta myös uskonnottomien vähemmistön asema tulisi nykyistä paremmin turvattua yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa.

Valtioneuvoston puolueettomuus

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vastaavat eduskunnassa kansanedustajien suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin. Valtioneuvoston toiminnan puolueettomuus on joissakin tapauksissa kuitenkin kyseenalainen. Kun kansanedustaja esittää ministerille kirjallisen kysymyksen esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaiden hinnoitteluperiaatteista ja hinnoittelun käytännön menettelyistä, vastauksen antaa kulttuuriministeri eli valtioneuvoston jäsen, joka edustaa valtiota evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksissa. Opetusministeriöllä on vakituinen edustus kirkolliskokouksissa, ja samassa ministeriössä valmistellaan ministerin vastaukset kansanedustajien kirkkoa koskeviin kirjallisiin kysymyksiin. Kysymykset saattavat kuitenkin koskea kaikkia Suomessa asuvia, kuten on laita silloin, kun ministeriltä kysytään ev.lut. kirkon hautausmaiden hautapaikkahinnoittelusta. Tällöin ministerin vastauksen puolueettomuus on kyseenalainen.

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että katsomuksellisen puolueettomuuden nimissä valtioneuvosto pidättäytyy virallisista edustuksista kaikkien uskonnollisten yhteisöjen toiminnassa.

Yhteiskunnan omistamien tiedotusvälineiden puolueettomuus

Yleisradio on valtion enemmistöomistama tiedotusväline. Siten on tärkeää, että Yleisradion toiminnassa noudatettaisiin mahdollisimman tarkkaan erilaisten katsomuksellisten ryhmien tasapuolista kohtelua samoin kuin julkisen viranomaisen toiminnassa muutenkin. Suomen perustuslain mukaan jokaista on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta tämän etnisestä taustasta, sukupuolesta, iästä tai katsomuksesta. Kun tasavertaisuusvaatimus on selkeästi kirjattu perustuslakiin ja perusoikeuksiin, Yleisradion on huomioitava tämä toiminnassaan.

Yleisradiossa TV:ssä ja radiossa lähetetään säännöllisesti uskonnollista ja tunnustuksellista ohjelmaa. Ohjelmien sisältö ei ole informatiivista tiedottamista vaan yksiselitteisesti julistavaa uskonnollisuutta. Suomen perustuslaki huomioiden tämä on suuri ongelma. Jotta julkinen tiedotusväline voisi harrastaa julistuksellista uskonnollisuutta, se on voitava perustella. Mutta perusteleminen ei ole mahdollista loukkaamatta jokaisen katsomuksellista tasavertaisuutta. Räikeimmillään uskonnollinen julistavuus televisiossa on ollut silloin, kun jumalanpalveluksessa julistetaan uskontoa ja samalla saarnataan uskonnottomuutta vastaan. Tällaisesta julistuksesta oli esimerkki TV-jumalanpalveluksessa, joka oli järjestetty evankelis-luterilaisen kirkon 850-vuotisjuhlassa. Papit ja piispat useista eri maista julistivat kristinuskoa ja samalla puhuivat ateismia vastaan ateismin mainiten.

Uudistettavaan yleisradiolakiin ei siten voida ottaa säädöksiä, jotka sallisivat tunnustuksellisten ja julistavien uskonnollisten ohjelmien lähettämisen. Yleisradion toiminta on saatava perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuuden mukaiseksi.


Kannanottojen tilanne

Mikään kannanotoista ei johtanut tuloksiin. Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä yksi on edelleen hartausohjelmien lähettäminen, vähemmistövaltuutettu ei valvo katsomusvähemmistöjen asioita, ja valtioneuvosto lähettää edelleen edustajansa kirkolliskokoukseen.