Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2003

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
/td>
 

Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 4.5.2002.

JOHDANTO

Vapaa-ajattelijain liitto ry on yli 670 000 uskontokuntiin kuulumattoman, erityisesti uskonnottomien, etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö. Liitossa on noin 20 toimivaa jäsenyhdistystä.

AATTEELLISET SUUNTAVIIVAT

Vapaa-ajattelijain liiton toiminnan aatteelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perustavoitteet on vahvistettu Kulttuuriohjelmassa, joka hyväksyttiin XIX liittokokouksessa Lahdessa vuonna 1993. Ohjelman tulee olla elävä ja ajan tasalla. Tämä edellyttää sen säännöllistä tarkistamista. Vaikka periaatteet eivät vanhene nopeasti, yhteiskunnan ja lainsäädännön muutokset huomioidaan tavoitteissa.

Vapaa-ajattelijat tarjoavat uskontoperustaiselle moraalille vaihtoehdoksi naturalistista, ei-teististä etiikkaa, joka joustavana, suvaitsevana ja rationaalisesti perusteltuna tarjoaa käyttökelpoisia vastauksia erilaisiin kysymyksiin tai ongelmiin. Helppoja vastauksia ja lopullisia totuuksia emme tarjoa.

Vapaa-ajattelijoiden mielestä suomalaisen yhteiskunnan kehitys ei saa perustua pelkästään ekonomistisiin lähtökohtiin ihmisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kustannuksella. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet turvaavat yhteiskuntamme jäsenille ne aineelliset ja kulttuuriset perusedellytykset, jotka mahdollistavat vireän kansalaisyhteiskunnan, jossa kansalaiset osallistuvat itseään koskevaan päätöksentekoon ja käyttävät vapausoikeuksiaan. Vapaa-ajattelijat ovat ilokseen huomanneet sen, että eurooppalaisen yhteiskunnan moniarvoistumista ja monikulttuuristumista on Suomessakin korostettu erilaisissa suunnitelmissa ja tulevaisuusvisioissa. Vaikka vapaa-ajattelijoiden kannattamat ajatukset ovatkin saaneet entistä enemmän jalansijaa lainsäädännössä ja yhteiskunnassa yleensä, eri katsomusryhmien tasavertainen kohtelu julkisen vallan päätöksenteossa ja viranomaisten käytännön toimissa ei ole toteutunut riittävästi.

TÄRKEIMMÄT TOIMINTA-ALUEET

1. Vapaa-ajattelijain yhteiskunnallisen ja oikeudellisen aseman parantaminen

Liiton tärkein toiminta-alue on Kulttuuriohjelman mukaisesti vapaa-ajattelijoiden, ateistien ja muiden siviilien yhteiskunnallisen ja oikeudellisen aseman parantaminen, heidän etujensa ajaminen ja oikeuksiensa puolustaminen. Tähän pyritään muun muassa lainsäännön sekularisoimisella yleensä ja uskonnottoman kulttuurin kehittämisellä sen kaikissa muodoissa.

Kulttuuriohjelma toimii liiton antamien kannanottojen, lausuntojen ja esitysten perustana. Ohjelma pidetään ajan tasalla siten, että liittokokousten välisenä aikana sitä voidaan muuttaa konkreettisten tavoitteiden osalta (ohjelman II luku "Valtio, kirkko ja vakaumuksenvapaus") liittoneuvoston päätöksin. Ohjelman periaatteellisia osia (luvut I, III ja IV) voi muuttaa vain liittokokous.

Liittohallitus voi tarpeen vaatiessa järjestää kursseja ja koulutusta liiton toimintaan ja tavoitteisiin liittyvistä asioista. Liitto voi myös jakaa apurahoja uskonnottoman kulttuurin tukemiseksi. Valtioneuvosto esittää vuonna 2002 eduskunnalle uuden uskonnonvapauslain, koululakien ja muiden vastaavien lakien uudistuksia sekä kokonaan uuden hautaustoimilain uskonnonvapauskomitean esitysten pohjalta. Vuonna 2003 liitto pyrkii vaikuttamaan lakien eduskuntakäsittelyyn vapaa-ajattelijoiden tavoitteiden toteutumiseksi.

2. Jäsenyhdistysten tukeminen

Toiseksi tärkein toiminta-alue on jäsenyhdistysten toiminnan kaikenpuolinen kohentaminen. Jäsenyhdistyksiin pidetään tiiviisti yhteyttä, niitä avustetaan jäsenhankinnassa sekä omien jäsenrekisteriensä saattamisessa hoidettaviksi tietokoneiden avulla. Jokaiselle jäsenyhdistykselle koetetaan perustaa oma kotisivu Internetiin. Yhdistyksiä avustetaan hautausmaa-asioissa sekä antamalla tietotaitoapua esimerkiksi erilaisten hakemusten laatimisessa että rahallisesti. Myös toimitila-asioissa yhdistykset saavat apua liitolta. Tarvittaessa toimitiloja kehitetään ja uusia hankitaan.

Liitto järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa yleisölle tarkoitettuja neuvontatilaisuuksia siviiliseremonioiden järjestämisestä. Tilaisuuksissa kerrotaan yhdistysten puhuja- ja muista palveluista sekä kannustetaan yleisöä myös omatoimisesti järjestämään uskonnottomia elämänkaarijuhlia.

Yhdistysten järjestämiä opintopiirejä, luentotilaisuuksia sekä muitakin uusia ja toiminnallisia hankkeita tuetaan myös rahallisesti siltä osin kuin opintokeskusten avustukset eivät kata kuluja. Samoin tuetaan yhdistysten pyrkimyksiä saada toiminta-alueilleen kunnallisia hautausmaita tai vapaa-ajattelijahautausmaita.

Liitto pyrkii saamaan jäsenikseen liittoon kuulumattomia vapaa-ajattelijayhdistyksiä ja perustamaan uusia vapaa-ajattelijayhdistyksiä.

Samalla liitto odottaa, että jäsenyhdistykset omasta puolestaan toimivat aktiivisesti liiton suuntaan.

3. Tiedottaminen

Liiton Kulttuuriohjelmaa ja muuta aineistoa levitetään laajasti, jotta liiton periaatteet, tavoitteet ja toiminta tulisivat tunnetuksi.

Liiton toimisto antaa kiinnostuneille neuvoja ja opastusta toimialaamme kuuluvissa asioissa. Toimisto välittää aineistoa tiedotusvälineille ja muille kiinnostuneille. Toimiston käytössä on Internet-yhteys ja sähköposti. Liiton Internet-sivuja kehitetään yleisöä ja jäsenyhdistyksiä palvelevaan suuntaan.

Tärkein tiedotuskanava on Vapaa Ajattelija -lehti. Lehteä tulee kehittää ammattimaisempaan suuntaan. Lehden avustajakuntaa on kasvatettava.

Vapaa-ajattelijoilla on Internetissä jäsenien uutislista.

Kirkosta eroaminen on säilynyt pitkän ajan keskiarvolukemissa. Liitto pyrkii kasvattamaan eroamista, koska kirkon jäsenkato näyttää olevan varmin tie evankelis-luterilaisen kirkon etuoikeuksien purkamiseksi ja kohti valtion ja kirkon todellista eroamista toisistaan. Liitto pyrkii saamaan yhä useamman uskonnottoman jäsenekseen.

Hallitus suunnittelee ja pyrkii toteuttamaan Vapaa-ajattelijain liiton mainoskiertueen eri puolille Suomea.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n tuotteita myydään liiton toimistosta.

Liitto osallistuu Helsingin kirjamessuille.

4. Oikeusturvatoiminta ja vakaumuksen vapaus

Hallitusmuodon uudistuksen yhteydessä perustuslakiin ei kirjattu vakaumuksenvapautta vapaa-ajattelijoiden vaatimalla tavalla. Perustuslakiin kirjattiin uskonnon- ja omantunnon vapaus. Vakaumuksenvapauden oikeuden toteutumisessa liitto seuraa yhteiskunnan hankkeita ja päätöksiä.

Vaadimme ja esitämme toimintavuonna kaikkia sellaisia Kulttuuriohjelmassa esiin tuotuja toimia, joilla kirkkoa ja valtiota loitonnetaan toisistaan, kirkkojen etu- ja erioikeuksia kavennetaan ja vakaumuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja ateisminvapautta vahvistetaan. Kun uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, koululait ja vastaavat muut lait tulevat eduskunnan käsittelyyn, liitto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan lakien sisältöön opetusministeriölle uskonnonvapauskomitean mietinnöstä antamansa lausunnon mukaisesti. Liitto seuraa valtion ja kirkon suhteesta ulkomailla käytävää keskustelua.

Liitto avustaa henkilöitä, joiden vakaumuksenvapautta on loukattu tai jotka muutoin ovat joutuneet syrjityiksi uskonnottoman maailman- ja elämänkatsomuksensa takia. Perustuslain mukaan esimerkiksi uskonnonopetus on kaikille oppilaille vapaaehtoista, mitä markkinoimme.

Oikeusturvaongelmat johtuvat usein siitä, että maamme lainsäädäntö suosii uskovaisia ja syrjii ateisteja. Tämän takia lainsäädäntö tulee sekularisoida pala palalta.

Kuntien tulee hoitaa itse nuorisotoimintansa eikä yhdessä seurakuntien kanssa. Seurakuntien toimintaa ei pidä esitellä kuntien Internet-sivustoissa ikään kuin ne olisivat osa kuntien toimintaa.

5. Uskonnoton tapakulttuuri

Liiton toimisto avustaa uskonnottomaan tapakulttuuriin liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä neuvomalla tavoissa ja antamalla tietoja sekä myymällä liiton myyntituotteita.

Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston testamenttivaroja käytetään uskonnottoman hautauskulttuurin edistämiseen avustamalla hautauspuhujia. Liitto toimii tapakulttuurin alueella yhteistyössä mm. Prometheus-leirin tuki ry:n, Suomen Humanistiliitto ry:n ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kanssa yhdistysten kesken vuonna 1999 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti ja Uskonnottomien juhlapuhujien kanssa. Sopimuksen solmineiden yhdistysten yhdessä henkilöomistajien kanssa perustama voittoa tavoittelematon Prometheus-seremoniat Oy toimii uskonnottoman tapakulttuurin keskuksena neuvoen, tiedottaen ja tarjoten seremoniapalveluja niitä tarvitseville. Kaikkien tulisi hyväksyä Pro-Seremonioiden toiminta - ei toki kritiikittömästi, mutta vähintään neutraalisti. Siviilijuhlien informaatiopistettä pidetään liiton toimistossa.

Liitto pyrkii yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa hakemaan ulkopuolista rahoitusta suomalaisten katsomuksia käsittelevän mielipidetutkimuksen teettämistä varten.

6. Katsomusopetus kouluissa

Liiton päätavoite on kaiken katsomusopetuksen poistaminen julkisista kouluista. Niin kauan kuin tämä tavoite ei toteudu, liitto kannattaa elämänkatsomustiedon opetuksen kehittämistä. Liitto vastustaa kaikkia pyrkimyksiä elämänkatsomustiedon muuttamiseksi filosofiapainotteiseksi. Oikeus elämänkatsomustiedon opetukseen on oltava vain uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla.

Ongelma on se, että vahvasti uskonnollisten mutta uskontokuntiin kuulumattomien kotien lapsia on elämänkatsomustiedon opetuksessa. Lähivuosina tarkennetaan säädöksiä siitä, millä perusteella elämänkatsomustiedon opetusta annetaan. Liitto ja sen jäsenyhdistykset seuraavat koululakien toteutumista, etenkin, että elämänkatsomustiedon opetus ei muutu uskontopainotteiseksi ja että sitä annetaan kaikille siihen oikeutetuille.

Liitto seuraa jäsenyhdistystensä avulla kehitystä, jossa päätösvaltaa on siirretty entistä enemmän kuntiin ja kouluihin. On aina olemassa vaara, että joissakin kunnissa ja kouluissa elämänkatsomustiedon opetuksen oppisisältöä karsitaan ja muutetaan koko opetuksen tarkoituksen vastaisesti. Liitto seuraa elämänkatsomustiedon opetuksen kehitystä ja etenkin päättöarvioinnin kriteerejä.

Uusien koululakien mukaan saman opetuksen järjestäjän alueella vähintään kolmelle uskonnonopetuksesta vapautetulle oppilaalle on annettava elämänkatsomustiedon opetusta. Liiton ja jäsenyhdistysten on seurattava kuntien tilannetta, jotta kaikille uskonnonopetuksesta vapautetuille järjestetään mahdollisuus korkeatasoiseen elämänkatsomustiedon opetukseen. Liiton edustajat vierailevat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa esitelmöimässä elämänkatsomustiedon opetuksesta.

Liitto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan uusien opetussuunnitelman perusteiden laadintaan elämänkatsomustiedon osalta.

Koska perinteinen kustantaja on vetäytymässä lukion elämänkatsomustiedon oppikirjojen kustantamisesta, liitto toimii aktiivisesti uusien oppikirjojen aikaansaamiseksi.

7. Nuorisotoiminta ja siviilileirit

Liitto panostaa nuorisotoimintaan mahdollisuuksien ja resurssien rajoissa. Jäsenyhdistyksiä pyydetään ottamaan yhteyttä uskontokuntiin kuulumattomiin nuoriin ja suunnittelemaan heidän kanssaan nuorille sopivaa vapaa-ajattelijatoimintaa. Nuoria innostetaan kirjoittamaan Vapaa Ajattelijaan ja ottamaan kantaa katsomuksellisiin kysymyksiin. Esimerkiksi peruskoulun ja lukion oppilaita voi innostaa aiheeseen järjestämällä koulujen elämänkatsomustiedon oppilaille kirjoitus- ynnä muita luovuuteen liittyviä kilpailuja.

Uskonnottoman kasvatustoiminnan tulee olla omaehtoista sekä kehittää yksilöiden omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.

8. Lapsitoiminta

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistyksineen on selvitettävä mahdollisuuksiaan tarjota koululaisille iltapäivätoimintaa. Esikoulutoiminnan laajentuessa seurataan tarkasti uskontokuntiin kuulumattomien lasten oikeuksia. Päivähoidossa ei noudateta perusopetussäädöksiä vaan päivähoitolakia, jonka mukaan päivähoidossa oleville annetaan uskontokasvatusta.

Vapaa-ajattelijain liitto tukee aktivistivaroilla paikallisyhdistysten oma-aloitteista lasten kesäleiritoimintaa.

9. Vapaan ajatuksen kesäpäivät

Kesällä 2003 järjestetään Vapaan ajatuksen kesäpäivät.

10. Koulutus

Liitto järjestää yleistä, puhuja- ja tietotekniikan koulutusta. Ainakin yksi puhujakoulutustilaisuus järjestetään vuonna 2003.

11. Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajattelijain liitto on osa kansainvälistä vapaa-ajattelija-, humanisti-, sekularisti-, ateisti- ja rationalistiliikettä. Ylläpidämme hyviä suhteita eri järjestöihin. Pyrimme siihen, että Kansainvälisestä humanistisesta ja eettisestä liitosta (IHEU) tulisi mainittujen järjestötyyppien kattojärjestö maailmassa. IHEU on siihen riittävän avara kokonaisuus. Liitto on IHEU:n liitännäisjäsen.

Liitto osallistuu merkittäviin kansainvälisiin vapaa-ajattelijoiden ja humanistien konferensseihin ja vastaanottaa ulkomaisia vieraita taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa. Koska kotimaan toiminta on ensisijaista, suhteita hoidetaan pääasiassa kirjeitse, sähköpostin avulla ja julkaisuvaihdon muodossa. Liitto voi tukea rahallisesti luottamus- ja toimihenkilöidensä tai muidenkin ulkomaanmatkoja.

Tavoitteena on, että kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt seuraavat keskustelua kansainvälisillä humanistisilla foorumeilla ja kirjoittavat havainnoistaan suomalaisille vapaa-ajattelijoille Vapaa Ajattelija -lehdessä. Muualla luotua aineistoa voidaan myös hyödyntää omien vastaavien malleina (esittelyvideot yms.).

Liitto osallistuu yhdessä Kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton kanssa Viron ja myös muiden Baltian maiden vapaa-ajattelijain järjestötoiminnan perustamiseen.

12. Liittohallituksen työnjako

Liittohallituksen työnjakoa tehostetaan. Kaikki hallituksen jäsenet ottavat itselleen selkeitä työtehtäviä ja rooleja. Liittohallituksen jäseniä ei tule nähdä jäsenyhdistysten edustajina liitossa vaan aktiivisina valtakunnan tason toimijoina.

13. Taloudenhoito

Vapaa-ajattelijain liitto saa tulonsa jäsenyhdistystensä tilityksinä, valtion avustuksena, myyntitoiminnasta, Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksuista, korko- ja vuokratuloista sekä lahjoituksista. Myös Vapaa Ajattelija -lehti on saanut valtiolta kulttuurilehtitukea.

Taloutta hoidetaan säästäväisesti. Toiminnan on oltava tehokasta, tuloja pyritään kasvattamaan ja menot pidetään kurissa. Liiton saamat testamenttivarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti.

Liiton valtionavustus väheni muutamassa vuodessa 160.000 markasta (1991) 50.000 markkaan (1995). Vuonna 1996 avustus kääntyi uudelleen nousuun, mutta vuoden 1991 rahamääräistä tasoa ei ole vieläkään saavutettu. Vuonna 2002 valtionavustus on 21.500 euroa.

Myyntitoimintaa on tehostettava, jäsenmäärää on kasvatettava, valtion tuki on saatava riittäväksi, kulttuurilehtituki pysyväksi ja testamenttien saamista liitolle on edistettävä.

Liitto hakee valtiovallalta erityismäärärahoja konkreettisiin hankkeisiin aina kun sellaisia voi hakea. Mikäli Suomi hakee edelleen EU-elintarvikeapua, liitto jäsenyhdistyksineen osallistuu elintarvikkeiden jakeluun.

Liitto osallistuu Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakepääoman korotukseen mikäli se tulee vireille toimintavuonna.

Liitto noudattaa Hämeenlinnan liittokokouksen (1999) hyväksymää sijoituspolitiikkaa, jonka mukaan liitto ei sijoita varojaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituspolitiikan valtalinja on sijoitusasuntojen hankinnan jatkaminen. Asunnot vuokrataan käypään hintaan vapaille markkinoille. Tämä alhaisen riskin ja tasaisen tuoton toimintalinja on tuottanut hyviä tuloksia. Liiton varat sijoitetaan kotimaahan ja ne luovat asumismahdollisuuksia markkinahintaisten vuokra-asuntojen tarvitsijoille.
Liiton saamat vuokratulot käytetään liiton ja sen jäsenyhdistysten aatteelliseen toimintaan. Liiton varoja sijoitetaan myös joukkovelkakirjoihin. Liitto voi myös sijoittaa varojaan jäsenyhdistystensä käyttöön vuokrattavien toimitilojen hankkimiseksi. Liitto pyrkii edelleen vaurastumaan, sillä se on hyvä perusta itsenäiselle ja riippumattomalle järjestötoiminnalle.

 

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!