Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2001

 
Hyväksytty liittokokouksessa 8.-9.6.2002

HALLINTO

Kokoukset

Liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingissä Annankadulla Miessakit ry:n tiloissa 22.4.2001 ja 28.10.2001. Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (31.3., 26.5., 22.9., ja 9.12.). Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui kerran (9.3.). Reijo Taipale ja Sirkka Vadén toimivat liiton ilmapiirin tarkkailijoina.

Liittoneuvosto

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Simo Löfgren, Helsinki
Keijo Moberg, Kotka Pauli Hömppi, Kotka
Hannu Raitanen, Turku Kari Hanka, Raisio
Aki Räisänen, Kainuu Kauko Hokkanen, Lohja
Hannu Hellman, Kymi
Reijo Taipale, Lahti Sirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Raimo Toivonen, pj. Keski-Suomi Jorma Huha, Salo
Anja Tuomola, Forssa Veikko Laine, Järvenpää (22.4.2001 asti)
Sirkka Vädén, Tampere Kalevi Ruuskanen, Tampere
Timo I. Vasama, Karkkila Jorma Snellman, Karkkila

Liittohallitus

Jäsenet Varajäsenet
Erkki Hartikainen, puheenjohtaja Teuvo Kantola
Leila Närhinen, varapuheenjohtaja Veikko Laine (22.4.2001 lähtien)
Juha Kukkonen, pääsihteeri Heljä Pekkalin (22.4.2001 lähtien)
Eino Huotari Kimmo Sundström
Simo Järvinen
Marko Koivuniemi
Marko Lakkala
Tauno Lehtonen
Sirkku Sievänen

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry hyväksyttiin 22.9.2001Vapaa-ajattelijain liiton jäseneksi.

Liiton toimihenkilöt

Liiton toimiston- ja taloudenhoitajana toimi Kimmo Sundström. Osa-aikaisena toimistosihteerinä toimi Janne Vainio. Hannu Väisänen toimi työharjoittelijana 1.4.-31.5.2001.

Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Kerttu Loukola sekä varatilintarkastajina Erkki Hohenthal ja Arto Tiukkanen.

Kansainvälisiä tehtäviä hoitivat Erkki Hartikainen ja Juha Kukkonen, sekä Eino Huotari ja Marko Lakkala avustivat tehtävässä.

Tiedotusasioita hoitivat Erkki Hartikainen ja Juha Kukkonen.

ATK-henkilönä ja liiton Internet-sivujen ylläpitäjänä toimi Marko Koivuniemi. Liiton Internet-sivut siirrettiin Osuuskunta Sangen ylläpidettäviksi.

Nuorisoasioita hoitivat Eino Huotari, Juha Kukkonen.

Opetus- ja koulutusasioita hoitivat Erkki Hartikainen ja Eino Huotari.

Työvaliokunnan jäseninä olivat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri sekä Simo Järvinen ja Kimmo Sundström.

Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana toimi Erkki Hartikainen (numerot 1-3/2001) ja Marketta Ollikaisen, joka toimitti lehdet 4-6/2001.

Toimisto

Neljäs linja 1:n toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997 liitolle. Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton kanssa samoja varastotiloja käytti neljä yhdistystä, Helsingin Vapaa-ajatteijat ry, Suomen Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen Humanistiliitto ry.

Toimiston tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

Toiminta kotimaassa

Vapaan ajatuksen -kesäpäivät järjestettiin Kemissä 21.-22.7.2001. Kemin Vapaa-ajattelijain järjestämässä tilaisuudessa oli noin 70 vierasta, myös ulkomailta (Yhdysvalloista, Ruotsista). Päivillä keskusteltiin uudistettavasta uskonnonvapauslainsäädännöstä ja hautaustoimilaista. Sen lisäksi ohjelmassa oli myös leikkejä ja seurustelua sekä vierailu Kemin yhdistyksen hautausmaalla, Kemin kaupungin matkailujäänmurtaja Sammolla, Kemijoen kalaportailla, Kemin jalokivigalleriassa ja tuulivoimapuistossa. Tapahtumasta kirjoitettiin Vapaa Ajattelija -lehdessä.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi Vapaa-ajattelijain liiton, Helsingin Vapaa-ajattelijain, Prometheus -leirin tuen ja Suomen Humanistiliiton kanssa 20.3.1999 solmitun sopimuksen mukaista yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin palvelukeskuksen, Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro -seremoniat) toiminnassa. Palvelukeskuksen pyrkimyksenä on sopimuksen mukaan edistää suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä kohti moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.Sopimuksen mukaan yhteisöjen tavoitteena on saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta tasavertainen, myönteinen ja yleisesti hyväksytty vaihtoehto.

Liiton jäsenyhdistysten puhujat puhuivat kymmenissä muistotilaisuuksissa ja nimenantotilaisuuksissa. Puhujista 12 on muodostanut Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n. Yhdistys on liiton yhteistyökumppani tapakulttuuriasioissa.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata.

Liitto järjesti kansainvälisen uskonnottoman tapakulttuurin seminaarin Helsingin Viikissä talvipuutarha Gardeniassa 28.-30.9.2001. Seminaarin osallistujat olivat viidestä maasta, Ruotsista, Norjasta, Islannista, Belgiasta ja Suomesta. Seminaarista kirjoitetun raportin pohjalta on julkaistu artikkeli Vapaa Ajattelijassa 4/2001.

Syksyn kirkostaeroamis- ja julkisuuskampanja

Liitto ei osallistunut omin toimin kirkostaeroamisen kampanjointiin. Yhdistykset kampanjoivat omin voimin ja julkaisivat lehti-ilmoituksia ja kirjoittivat lehtiin mielipidekirjoituksia sekä jakoivat lentolehtisiä.

EU-elintarvikejakelu

Liitto ei osallistunut vuonna 2001 EU-elintarvikejakeluun, sillä toimintavuodelle ei haettu jaettavaa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Muuta

Huhtikuussa kuollut Tampereen Vapaa-ajattelijain jäsen Erik Helin oli jättänyt jälkeensä testamentin, josta Vapaa-ajattelijain liiton osuus oli 2/3. Hallitus perusti Erik Juhani Helinin nimikkorahaston.

Hallitus päätti antaa Arkkiateistin arvonimen Mikko Vasaralle, joka pääasiassa vastasi Jyväskylän kiinteistön remontista.

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua siviilipuhujien tukijärjestelmää, johon käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen tuottoa. Puhuja voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen pitämisestä. Tuki oli enintään 200 markkaa/puhe. Hallitus otti käyttöön 200 markan avustuksen siviilijuhlissa esiintyviä muusikoita varten.

Liitto jakoi useita aktivistipalkkioita erityistä aktiivisuutta osoittaneille vapaa-ajattelijoille. Liiton budjetissa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto, josta hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan tukemiseen. Ensi sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia toimintaideoita. Määräraha otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998 budjettiin. Liitto jakoi useita apurahoja muun muassa yhdistysten hautausmaatoimintaan.

Valtioneuvoston 1.10.1998 nimittämän uskonnonvapauskomitean työskentelyyn osallistui asiantuntijana pääsihteeri Juha Kukkonen 21.3.2001 asti, jolloin komitea luovutti mietintönsä kulttuuriministeri Suvi Lindénille.

Toimintavuoden aikana liitto otti käyttöön määrärahan lakimiespalvelujenostamiseksi.

Tärkeimmät päätökset, aloitteet, esitykset ja toimenpiteet

Vuonna 1998 perustettu uskonnonvapauskomitea päätti työnsä ja luovutti mietintönsä kulttuuriministeri Suvi Lindénille 21.3.2001. Liitto antoi 15.6.2001 lausunnon sekä mietinnön kokonaisuudesta että erikseen hautaustoimilakiesityksestä.

Liitto valitti 18.6.2001 kilpailuneuvostoon Kilpailuviraston tekemästä päätöksestä liiton vuonna 1997 tekemään selvityspyyntöön evankelisluterilaisen kirkon määräävästä asemasta hautaustoimessa. Liitto oli pyytänyt virastoa myös selvittämään, käyttääkö kirkko määräävää markkina-asemaansa väärin. Kilpailuviraston toukokuussa 2001 tekemä päätös oli lähtökohdiltaan, perusteluiltaan ja johtopäätöksiltään täysin erilainen kuin opetusministeriölle antamassaan lausunnossa 21.11.1997. Kilpailuvirasto ei ottanut päätöksessään kantaa liiton esittämiin esimerkkeihin kirkon seurakuntien hautaustoimen määräävästä asemasta. Liitto antoi 10.9.2001 vastineen Kilpailuviraston lausuntoon liiton kilpailuneuvostolle tekemästä valituksesta.

Puheenjohtaja ja pääsihteeri jättivät 29.7.2001 lausunnot ylioppilastutkintolautakunnan asettaman Reaalikokeen kehittämistyöryhmän muistiosta ja Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiosta.

Puheenjohtaja Erkki Hartikainen osallistui työministeriön nimittämän työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän kuulemistilaisuuteen 31.5.2001.

Muuta toimintaa

Puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ja osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä puheenvuoroja ja vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia vierailijaryhmiä, samoin toimistonhoitaja vastasi soittajien tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta. Kymmeniä aineistokuoria lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet antoivat haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat eri lehtiin.

Kansainvälinen toiminta

Pääsihteeri Juha Kukkonen osallistui 4.-5.5.2001 Norjan Oslossa pidettyyn IHEU:n seminaariin, jossa käsiteltiin uskonnonvapautta ja uskonnotonta tapakulttuuria. Samassa yhteydessä pidettyyn IHEU:n yleiskokoukseen osallistui Vapaa-ajattelijain liiton edustajana Juha Kukkonen. Hallituksen jäsenistä myös Eino Huotari osallistui seminaariin ja kokoukseen. Hallituksen jäsenet lukivat säännöllisesti Sanal Edamarukun toimittamaa kansainvälistä rationalistien verkkolehteä.

Talous

Talous pysyi vakaana kertomusvuonna, vaikka valtionavustukset pienenivät edelleen ja tulos heikkeni radikaalisti. Valtion toiminta-avustusta saatiin 130.000 markkaa (vuonna 2000 150.000 markkaa). Kulttuurilehtitukea saatiin 30.000 markkaa (30.000 markkaa). Yhteensä valtionapuja saatiin 160.000 markkaa (180.000 markkaa), vähennystä siis 11,1 %. Liittomaksut olivat A-jäseniltä 98 markkaa ja B-jäseniltä 49 markkaa. Tuotto oli 136.235,00 markkaa (133.493,80), kasvua 2,1 %.

Sijoitustoiminnan bruttotuotto oli 285.165,91 markkaa ja nettotuotto rahastosiirtojen jälkeen 136.297,66 markkaa. Se muodosti 21,9 % (26,8 %) liiton kaikista tuloista. Liittomaksut muodostivat samoin 21,9 % (21,8 %) ja valtionavustukset 25,7 % (38,1 %) liiton kaikista tuloista. Sijoitustuotot kertyivät koroista, osingoista ja vuokrista. Valtionavustusten suhteellinen osuus aleni selvästi, 12,4 prosenttiyksikköä.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 120 markkaa. Tilausmaksuja saatiin 14.606,00 markkaa (16.966,00 markkaa). Lehti ilmestyi kuutena erillisenä numerona. Lehden tappio oli 64.938,97 markkaa (57.613,64 markkaa) ja sen tuotot kattoivat kuluista 41,5 % (44,9 %).

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille, juhlapuhujien kulukorvauksista, hautausmaa-avustuksista sekä muusikoiden ja laulajien kulukorvauksista. Prometheus-leirin tuki ry:n tukeminen raha-avustuksella lopetettiin. Juhlapuhujakorvaukset ja hautausmaa-avustukset katettiin Koivistojen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos romahti alle puoleen edellisvuodesta ja oli 2.945,10 markkaa (6.525,24 markkaa) ilman tavaravaraston alaskirjausta. Tavaravarasto (14.936,01 markkaa) kirjattiin tuloksen salliessa alas. Myyntitoiminnan tulokseksi tuli -14.954,91 markkaa.

Toimiston välittömät palkkamenot luotoisetuineen, 149.221,58 markkaa, olivat liiton kaikista menoista 25,7 % (25,0 %). Kulut sisältävät osa-aikaisen toimistosihteerin palkkamenot.

Liitto sai kertomusvuonna testamentin nojalla Erik Juhani Helinin pesästä 2/3:n osuuden. Hallitus päätti 9.12.2001 myydä pesäosuuden Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:lle 80.000 markalla. Kauppasummaa ei saatu kertomusvuoden aikana. Summa on kirjattu tulosvaikutteisesti siirtosaamisiin.

Tilikauden tulos on 40.315,15 markkaa (88.111,52 markkaa). Kun edellä mainittu pesäosuuden (80.000 markkaa) kirjaaminen tulosvaikutteisesti otetaan huomioon, tulos heikkeni radikaalisti 127.796,37 markkaa.

Taseen loppusumma on 3.086.273,46 markkaa (2.985.951,37 markkaa). Tase ylitti ensimmäistä kertaa liiton historiassa kolmen miljoonan markan rajan. Oma pääoma on 2.993.809,51 markkaa.