Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2003

 
Hallituksen hyväksymä 28.03.2004.

HALLINTO

Kokoukset

Liittoneuvosto kokoontui 25.10.2003 ja 20.12.2003. Liittohallitus kokoontui 8.3.2003, 5.10.2003, 7.11.2003 (puhelinkokous), 23.11.2003. ja 20.12.2003. Liittoneuvoston työvaliokunta kokoontui 26.1.2003, 21.9.2003 ja 16.11.2003.

Liittohallitus 1.1. - 31.12.2003

Jäsenet Varajäsenet
Erkki Hartikainen, puheenjohtaja Aki Pakarinen, 20.12.2003 asti
Aki Räisänen, varapuheenjohtaja 5.10.2003 asti Jani Hinkka, 20.12.2003 alkaen
Tauno Lehtonen, varapuheenjohtaja 5.10.2003 lähtien Jori Mäntysalo
Juha Kukkonen, pääsihteeri Marko Lakkala
Eino Huotari Heljä Pekkalin
Pauli Hömppi
Marko Koivuniemi
Veikko Laine
Jorma Snellman

Liittoneuvosto 31.12.2003

Jäsenet

Henkilökohtainen
varajäsen

Olavi Korhonen, Lappeenranta, puheenjohtaja Mikko Mäkitalo, Turku
Robert Brotherus, Helsinki Terttu Palmroos, Lohjan seutu
Paula Kauppila, Keski-Suomi (Paula Kauppila siirtynyt varsinaiseksi jäseneksi Salon yhdistyksen purkauduttua.)
Simo Löfgren, Helsinki Unto Söderman, pääkaupunkiseutu
Keijo Moberg, Kotka Hannu Eklund Kotka
Pertti Periniva, Kemi Kaarina Pistokoski-Tikkala, Kemi
Tuula Hara, Pohjois-Savo Jari Hakkarainen, pääkaupunkiseutu
Anja Tuomola, Forssa (varajäsen Jorma Metsäranta kuollut)
Sirkka Vadén, Tampere Teuvo Kantola Tampere
Jorma Huha, Salo helmikuuhun 2003 asti.

Liiton toimihenkilöt

Liiton osa-aikaisena toimiston- ja taloudenhoitajana toimi 23.11.2003 asti Kimmo Sundström ja väliaikaisena toimistonhoitajana 23.11.2003 alkaen toimi Paula Vasama. Osa-aikaisena järjestösihteerinä ja osa-aikaisena toimistosihteerinä toimi Janne Vainio.

Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Erkki Hohenthal sekä varatilintarkastajina Eeva Hartikainen ja Mikko Kiio.

Vapaa Ajattelija -lehden vastaavana päätoimittajana toimi Erkki Hartikainen ja toimitussihteerinä Janne Vainio.

Toimisto

Neljäs linja 1:n toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997 liitolle. Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton kanssa samoja varastotiloja käytti neljä yhdistystä, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen Humanistiliitto ry.

Toimiston tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

Toiminta kotimaassa

Uskonnonvapauslakiin, koululakeihin ja hautaustoimilakeihin vaikuttaminen

Puheenjohtaja lähetti Opetushallitukselle lausunnon perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteista.
Hallituksen esitykset uskonnonvapauslaiksi, laiksi perusopetuslain muuttamisesta, laiksi lukiolain muuttamisesta ja laiksi kirjanpitolain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa pääpiirteissään hallituksen esityksen ja hallituksen asettaman ministerityöryhmän esittämässä muodossa.
Myös hallituksen esitys hautaustoimilaiksi hyväksyttiin eduskunnassa pääpiirteissään hallituksen esityksen ja hallituksen asettaman ministerityöryhmän esittämässä muodossa.

Hallituksen esitys laiksi rukouspäiväjulistuksesta hylättiin eduskunnassa.

Eduskunta ei huomioinut Vapaa-ajattelijain liiton esittämiä laajoja parannusehdotuksia lakeihin.

Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija -lehti ilmestyi hieman suunnitellusta aikataulusta myöhässä. Uudet lait julkaistiin kaksoisnumerossa (2-3, kaksinkertainen sivumäärä). Lehti pyrki levittämään tieteellistä maailmankatsomusta ja kertomaan vapaa-ajattelijain tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB

Liiton ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab jatkoi kirjallisuuden myyntiä. Toimintakertomusvuonna ei julkaistu uusia kirjoja. Osakepääoman korotus toteutui. Aki Räisänen on liiton edustajana yhtiökokouksessa. Liiton omistusosuus yhtiöstä on 70% (84 osaketta 120:sta).

Kesäpäivät

Kesäpäivät järjestettiin Forssassa 16. - 17.8.2003. Kesäpäivien yhteydessä järjestettiin kaksi mielenosoitusta kirkon ja valtion erottamisen puolesta Suomen Sosialidemokraattisen puolueen Forssan puoluekokouksen ohjelman satavuotisjuhlien (SDP ja Vasemmistoliitto) aikaan.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin palvelukeskuksen, Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-seremoniat) sekä Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kanssa. Liiton jäsenyhdistysten puhujat esiintyivät yli sadassa uskonnottomassa juhlatilaisuudessa. Helsingissä järjestettiin puhujakoulutus 01.- 02.03.2003. Jyväskylän vapaa-ajattelijain hautausmaahanke eteni. Liitto on tukenut merkittävästi jäsenyhdistysten hautausmaita taloudellisesti.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata.

Syksyn kirkosta eroamis- ja julkisuuskampanja

Liitto tuki yhdistysten kirkosta eroamiskampanjointia. Yhdistykset kirjoittivat lehtiin mielipidekirjoituksia sekä jakoivat lentolehtisiä. Tampereen vapaa-ajattelijain aloitteesta perustettu internet –sivusto (eroakirkosta.fi) otettiin käyttöön syksyllä. Liitto tukee yhdistystä sivujen ylläpitämisessä.

EU-elintarvikejakelu

Useat vapaa-ajattelijayhdistykset ovat jo monien vuosien ajan osallistuneet kansalaisjärjestöjen järjestämään EU-elintarvikeavustusten jakeluun vähävaraisille. Toimintakertomusvuonna jakelu saavutti myönteistä julkisuutta.

Puhujatuki

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua juhlapuhujien tukijärjestelmää, johon käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen tuottoa. Puhuja voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen pitämisestä. Tuki oli enintään 33,64 euroa/puhe.

Palkkiot ja avustukset

Liiton budjetissa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto, josta hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan tukemiseen. Ensi sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia toimintaideoita. Määräraha otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998 budjettiin. Liitto jakoi useita apurahoja.

Valitus kilpailuviraston päätöksestä

Markkinatuomioistuin antoi päätöksen (20.11.2002) Vapaa-ajattelijain liiton Kilpailuviraston päätöksestä tekemästä valituksesta. Käsittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli vuodenvaihteessa kesken.

Järjestötoiminta ja tiedotus

Puheenjohtaja, pääsihteeri, järjestösihteeri sekä toimiston- ja taloudenhoitaja vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa esitelmöimässä ja osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä puheenvuoroja ja vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia vierailijaryhmiä, samoin toimistonhoitaja vastasi soittajien tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta. Kymmeniä aineistokuoria lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet antoivat haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat eri lehtiin.

Salon Seudun Vapaa-ajattelijat päätti purkautua. Satakunnan Vapaa-ajattelijat hyväksyttiin liiton jäseneksi.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto ja Vapaa Ajattelija -lehti seurasivat kansainvälisiä tapahtumia internetin ja ulkomailta saapuvien lehtien avulla. Intialainen Lavanam vieraili Suomessa loppukesällä 2003 ja Eino Huotari osallistui IHEYO:n (IHEU:n nuorisojärjestö) perustavaan kokoukseen Berliinissä.

TALOUS

Talous heikkeni kertomusvuonna. Valtion toiminta-avustusta saatiin niukasti enemmän kuin edellisenä vuonna eli 22.000 euroa (vuonna 2002 21.500 euroa). Kulttuurilehtitukea saatiin 5.000 euroa (4.000 euroa).Yhteensä valtionapuja saatiin 27.000 euroa (25.500 euroa).
Valtionavustukset muodostivat n. 27,8 % (23,7 %) liiton kaikista tuloista.

Liittomaksut olivat ns. A-jäseniltä 16 euroa ja ns. B-jäseniltä 8 euroa. Tuotto oli 18.699,00 euroa (20.318,79 euroa). Liittomaksut muodostivat n. 19,2 % (22,4 %) liiton kaikista tuloista.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 45.994,48 euroa ja nettotuotto 32.433,10 euroa (25.760,99 euroa). Sijoitustuotot muodostivat 33,4 % (28,4 %) liiton kaikista tuloista ja kertyivät koroista ja vuokrista.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 22 euroa, kuten edellisenäkin vuonna. Tilausmaksuja saatiin 2.539,03 euroa (2.599,52 euroa). Lehti ilmestyi neljänä erillisenä numerona, joista kaksi oli kaksoisnumeroa. Lehden tappio oli 11.777,38 euroa (11.466,17 euroa) ja sen tuotot kattoivat kuluista n. 39,2 % (37,3 %).

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille, kulukorvauksista juhlapuhujille ja muusikoille sekä hautausmaa-avustuksista. Juhlapuhujakorvaukset ja hautausmaa-avustukset katettiin Koivistojen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos jatkoi laskuaan ja oli 282,53 euroa.

Toimiston- ja taloudenhoitajan työsuhde purettiin ja uusi toimistonhoitaja palkattiin marraskuun lopulla. Työsuhteen purulla ei ollut käytännön vaikutusta talouteen vielä toimintakertomusvuonna, mutta tilinpäätöksessä palkkakuluvaraus (12.909,90€) näkyy liiton resursseihin nähden huimana v. 2004 puolelle siirtyvänä palkkakuluna. Toimistohenkilöstön (2-3) välittömät palkkamenot, 40.357,32 euroa (25.667,63 euroa), olivat liiton kaikista menoista 36,2 % (25,6 %).

Sijoituslainoja oli vuoden lopussa 36.000 euroa.

Liitto ei saanut kertomusvuonna yhtään testamenttia eikä isompia lahjoituksia.

Tilikauden tulos on -14.537,70 euroa (-9.699,82 euroa). Tulos heikkeni siis edellisvuodesta vielä lisää -4.837,00 eurolla.

Taseen loppusumma on 548.730,40 euroa (551.691,42 euroa). Oma pääoma on 485.715,67 euroa.