Vapaa-ajattelijain liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

 

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2006.

Yleistä

Vapaa-ajattelijain liitto on vuoden 2006 aikana näkynyt hyvin medioissa, kirkosta eroaminen on edelleen ennätyslukemissa, lakialoitteita ja kannanottoja on tehty liiton toimesta hyvin aktiivisesti.

Vapaa-ajattelijain liiton vuoden 2007 toiminnan pohjana ovat hyväksytyt säännöt, minkä lisäksi toimintaa ohjaavat aiemmin hyväksytyt toimintasuunnitelmat. Ajankohtaiset liiton toimintaan liittyvät asiat otetaan toiminnassa huomioon, vaikkei niitä olisi kirjattu tähän toimintasuunnitelmaan.

70-vuotisjuhlavuosi

Liitto täyttää 70 vuotta vuonna 2007. Juhlavuosi näkyy kaikessa toiminnassa sekä ulkoisesti, että toiminnan keskittymisenä. Juhlavuodesta vastaa toimikunta, johon kuuluvat Eino Huotari, Robert Brotherus, Erja Sallinen, Esa Ylikoski, Timo Vasama, Olavi Korhonen ja Tauno Lehtonen.

Liitto järjestää 70-vuotisjuhlan. Varojen rajallisuuden vuoksi kesäpäiviä ei vuonna 2007 järjestetä, vaan tähän tarkoitetut varat käytetään edellä mainitun juhlan järjestämiseen. Juhlasta pyritään tekemään sellainen, että mahdollisimman moni vapaa-ajattelija pääsee niihin osallistumaan.

Juhlavuoden kunniaksi tuodaan markkinoille erityisiä juhlavuosituotteita mm. juhlien taloutta vankentamaan.

Liitto julkaisee juttuja historiastaan. Joko kuhunkin Vapaa Ajattelija -lehden numeroon tulee kirjoituksia liiton historiasta, yksi lehden numero julkaistaan laajana historiaan keskittyvänä kaksoisnumerona, tai tällaiset kirjoitukset kootaan juhlajulkaisuksi. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampikin.

Toimisto

Toimisto pidetään auki entiseen tapaan. Toiminnanjohtaja neuvoo asiakkaita kasvotusten, puhelimessa ja sähköpostissa, ja ohjaa kysyjiä tarvittaessa eteenpäin. Toimistolla on kirjasto jäsenten käytettävissä.

Liiton toimiston ulkoinen ilme uudistetaan mm. uusimalla toimiston teippaukset ja uusilla sisustusjärjestelyillä.

Sähköisten jäsenhakemusten käsittely uudistetaan siten, että jäsenhakemukset menevät suoraan ao. yhdistykselle. Liitto kannustaa paikallisyhdistyksiä jäsenmäärän selvään lisäämiseen.

Liiton www-sivut ja julkinen kuva

Liiton uudistetut www-sivut otetaan käyttöön tammikuussa 2007, samalla tulevat käyttöön liiton juhlavuoden logo ja uusi yleisesite. Sivu-uudistuksesta vastaavat Erja Sallinen ja Jori Mäntysalo.

Paikallisyhdistysten kotisivujen päivittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Liitto antaa pyydettäessä apua niille paikallisyhdistyksille, joilla ei vielä ole omia kotisivuja niiden luomisessa ja verkkoon siirtämisessä.

Vapaa ajattelija

Lehteä julkaistaan 6 numeroa, joissa kaikissa on artikkeli/artikkeleja juhlavuoteen liittyen. Vuosijuhlaan ilmestyvä juhlanumero keskittyy kokonaan juhlivan liiton historiaan ja liiton merkkihenkilöihin.

Lehden ulkoinen ilme uudistetaan muun julkisen ilmeen suuntaan. Juhlavuoden logo pyritään saamaan jokaiseen lehden kanteen ainakin jossain muodossa.

Jäsenkirjeet

Vuoden jokaisen neljänneksen jälkeen kootaan jäsenkirje. Kirjeen tekee pääsihteeri, ja kirjeeseen kerätään mm. liittovaltuuston ja -hallituksen kokousten sellaiset päätökset, jotka suoraan vaikuttavat paikallisyhdistysten toimintaan. Jäsenkirje lähetetään perinteisenä paperikirjeenä niille yhdistyksille, jotka eivät ilmoita haluavansa sitä sähköisesti.

Yhdistyksiin ollaan tarvittaessa yhteydessä myös yksityisemmillä kirjeillä ja sähköpostitse ja puhelimitse. Aktiivisuutta paikallisyhdistyksiin lisätään verrattuna vuoteen 2006. Toisaalta liitto toivoo, että jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan aktiivisesti liittoon päin.

Talous ja hallinto

Talous perustuu jäsenmaksuihin ja valtionapuun sekä tukeutuu lisäksi saataviin vuokratuottoihin.

Vuonna 2008 järjestetään liittokokous, jonka valmistelu lisää menoja jo vuonna 2007. Edellä mainitusta huolimatta tulee tilinpäätöksen olla positiivinen, vaikka aiemmilta vuosilta on kertynyt tappiota. Toimintavuoden aikana järjestetään liiton juhlavuoteen liittyen tilaisuuksia ja toimintaa, joiden järjestelyihin on kyettävä hankkimaan ulkopuolista rahoitusta.

Liittovaltuusto ja -hallitus kokoontuvat sääntöjen määräämällä tavalla. Liittohallitus tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti liittovaltuustolle.

Toiminnanjohtajalle siirretään enemmän vastuuta kokousten valmistelun organisoimisesta, ja liittohallitus tehostaa sisäistä toimintaansa.

Liitto tekee nykyiseen tapaan aloitteita lakien parantamiseksi ja antaa lausuntoja omaa toimialaansa sivuavista lakiesityksistä. Aloitteet ja lausunnot valmistellaan yhdessä Humanistiliiton kanssa. Liitto toimii yhteistyössä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samoja tavoitteita kuin liitolla.

Koulutus

Liitto järjestää vuoden aikana puhujakoulutusta uskonnottomien juhlien puhujille mm. yhteistyössä Pro-Seremoniat Oy:n kanssa. Eino Huotari vastaa koulutuksista.

Hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä asioista pyritään myös järjestämään koulutusta.

Koulutusta järjestetään myös tarvittaessa valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa tai pyydettäessä paikallisyhdistyksissä järjestötietoudessa kuten esim. taloudenhoidossa ja pöytäkirjojen ja muiden yhdistysasiakirjojen laatimisessa.

Jäsenhankinta

Ajantasaistetaan vuoden 2007 alussa alueellisten yhdistysten jäsenrekisterit.

Asetetaan tavoitteeksi vähintään kolmensadan (300) uuden henkilöjäsenen saaminen alueellisiin yhdistyksiin vuoden 2007 aikana. Jäsenmäärää lisäämällä tehdään liitosta näkyvämpi ja kuuluvampi julkisen keskustelun osapuoli.

Käytännön toimintaa aktivoidaan niin, että liittoon ja yhdistyksiin tuleviin jäsenhakemuksiin vastataan nopeasti, ja liiton sivuilta jäsenhakemukset tullaan ohjaamaan joko suoraan paikallisyhdistysten jäsenvastaavalle internetin välityksellä tai perinteistä kirjepostia käyttäen.

Liiton olemassaoloa tulee vahvistaa, mm. uudistamalla ulkoista kuvaa www-sivuilla ym. Pyritään herättämään kiinnostus vapaa-ajattelua ja liitoon liittymistä kohtaan, pidetään kiinnostusta yllä, toimitaan niin, että jäsenet pysyvät liitossa ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja hankkivat lisää jäseniä.

Rohkaistaan julkisuuden henkilöitä kertomaan uskonnottomuudestaan.

Yhteistyö

Uskonnottomia juhlia edistetään järjestämällä puhujakoulutusta ja puhujapalveluja paikallisyhdistyksille mm. yhdessä Pro-Seremonioiden kanssa.

Liitto jatkaa Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenjärjestönä ja suosittelee nuorille Protu-leirien käymistä; samoin tuetaan Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n työtä elämänkatsomustiedon opetuksen kehittämisessä.

Liitto tiedottaa jäsenilleen Humanismin päivistä ja toivottaa toisaalta omiin tilaisuuksiinsa Humanistiliiton jäsenet tervetulleiksi.

Liitto suhtautuu Skepsikseen myönteisesti ja voi esimerkiksi mainostaa Skepsiksen kirjoja Vapaa Ajattelijassa.

Liitto pyrkii yhteistyöhön poliittisten eduskunta-, valtuusto ym. ryhmin kanssa.

Liittohallitus selvittää liittymistä EHF:n jäseneksi.

Kansainvälinen toiminta

Liitto pysyy edelleen IHEU:n jäsenenä ja kutsuu juhlavuonna Suomeen kansainvälisiä vieraita ja pitää yhteyttä IHEU:n pohjoismaihin naapurijärjestöihin ja uusiin jäsenmaihin Itämeren alueella.

Muuta

Vuosi 2007 on eduskuntavaalivuosi. Uskonnonvapaus.fi -sivustolla pidetään vaalikonetta vaaleja varten. Sivujen avulla kerättyä materiaalia on tarkoitus käyttää mm. toimintastrategioiden luomisessa ja kannanottoja ja lausuntoja laadittaessa. Uusia artikkeleita sivuille pyritään tekemään ainakin kolme. Sivusto uutisoi lainmuutoksista ja tärkeistä ennakkopäätöksistä.

Valituksi tuleville kansanedustajille lähetetään kirje, jossa selvitetään liiton tavoitteita. Vapaa Ajattelija lähetetään kaikille eduskuntaryhmille.

Tampereen yhdistyksen hallinnoima eroakirkosta.fi -sivusto jatkaa toimintaansa. Päätavoite sivuilla on edelleen kirkosta eroamisen pitäminen suurena, mutta myös liiton muiden tavoitteiden esitteleminen sivustolla.