Vapaa-ajattelijain liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

 

Vahvistettu liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2005.

JOHDANTO

Yhden vuoden toimintasuunnitelman tulee olla niin konkreettinen, että sen pohjalta voi aloittaa tekemisen ilman etukäteissuunnittelua. Toimintasuunnitelma määrittää toiminnan hyvin yksityiskohtaisesti ja siitä on nähtävissä, mitä todellisuudessa on tarkoitus saada aikaan vuoden 2006 aikana.

TAVOITTEET VUODELLE 2006

Liittohallituksen ja liittovaltuuston yhteisessä syysseminaarissa Kiljavalla luodattiin perusteellisesti liiton tilannetta, tarpeita ja mahdollisuuksia tulevasta toiminnasta. Seminaarissa saatiin runsaasti niin käytännön kuin teoriatasonkin ideoita ja toimintaohjeita, sekä luotiin vankka pohja liiton tulevalle toiminnalle seuraaviksi vuosiksi.

Erityisesti seminaarissa nousi esille liiton julkisen kuvan uudistamistarve. Yksimielisesti todettiin, että liiton on kaikilla tasoilla ja osa-alueilla siirryttävä nykyaikaan.

Alueellisten yhdistysten henkilöjäsenten määrä ja ikärakenne todettiin ongelmalliseksi. Uusien ja nuorten jäsenten hankkiminen liittoon nostettiin koko seminaarin tärkeimmäksi asiaksi.

Seminaariväki ei ollut tyytyväinen siihen tapaan, jolla liittoa on johdettu viimeisten vuosien ajan. Uusi hallinto sai runsaasti ohjeita ja toiveita hallinnon muuttamisesta läpinäkyvämmäksi ja toiminnan monipuolisemmaksi.

Liiton käteisvarannon vähyys todettiin ongelmaksi, jonka ratkaiseminen on avain kaikkien edellä olevien muutosten toteuttamiseksi ideoista asioiksi.

KESKEISET PAINOPISTEET

Jäsenyhdistysten aktivointi ja kiinteämpi suhde liittoon

Liiton painoarvon ja näkyvyyden lisääminen ja imagon parantaminen yhteiskunnassa

Elämänkatsomustiedon aseman kohentaminen valtakunnallisesti

Uskonnoton tapakulttuuri

TOIMINTA

Toiminta osio jakautuu viiteen osaan.

1.Vuoden 2006 toimenpiteet
- toimenpiteet, joihin on selvä suunnitelma ja tullaan toteuttamaan vuoden 2006 aikana.
2.Alulle 2006 toimenpiteet
- toimenpiteitä, jotka laitetaan alulle vuoden 2006 aikana, mutta realisoituvat varsinaisesti seuraavina vuosina.
3.Lisäselvitystä vaativat toimenpiteet
- toimet, jotka vaativat lisäselvityksiä, ennen kuin niistä voi muodostaa projektin.
4.Pysyvät toiminnat
- toiminnat, joka on käynnistetty edellisenä vuosina ja ne ovat edelleen toiminnassa.
5.Perustoiminnat
- talous
- toimisto

1. VUODEN 2006 TOIMENPITEET

PAIKALLISYHDISTYSTEN AKTIVOINTI

Nykyinen tilanne

Liitolla ei ole riittävästi tietoa siitä, mikä on paikallisyhdistysten tilanne. Yhteydet liiton ja paikallistason välillä ovat epämääräiset ja epäyhtenäiset. Liitto ei tiedä, miten se voisi hyötyä paikallisyhdistyksistä, eivätkä paikallisyhdistykset tiedä, mihin liittoa voi käyttää ja missä liitto voisi auttaa.

Vuoden 2006 toimet

Vuoden 2005 syksyllä tehdyn jäsenyhdistysselvityksen pohjalta luodaan toimintamalli, jolla paikallisyhdistykset saadaan aktivoitumaan ja mukaan liiton toimintaan. Liittovaltuutettuja käytetään paikallisina yhdyshenkilöinä. Heidän tehtävänsä on olla yhteydessä nimettyihin paikallisyhdistyksiin.

Selvitetään, onko paikallisyhdistyksillä kiinnostusta osallistua liiton johtamaan lehtiprojektiin, jossa tavoitteena on saada jokaiselle toimivalle ja tarpeeksi laajan jäsenpohjan omaavalle yhdistykselle oma lehti. Lehdessä voitaisiin julkaista yhteinen materiaali ja lisäksi jokaisen yhdistyksen omat sivut.

Projektia johtaa pääsihteeri Jori Mäntysalo

LIITON ULKOINEN ILME

Nykyinen tilanne

Liiton ulkoinen ilme ei tue liiton uudistumista. Esitteet ja muu materiaali on vanhahtavaa tai sitä ei ole ollenkaan.

Vuoden 2006 toimet

Ilme uusitaan jo uusitun Kulttuuriohjelman tapaan
Liiton kaikki esitemateriaali uusitaan
Selvitetään millaiselle materiaalille on tarvetta ja tehdään ne
Liiton www ?sivusto uudistetaan kokonaisuudessaan
Liiton toimiston teippaukset uusitaan
Alueellisille yhdistyksille annetaan apua omien www-sivujen teossa ja niiden ylläpidossa

Projektia johtaa Erja Sallinen.

KESÄPÄIVÄT

Liitto järjestään kesätapahtuman, jonka keskeinen tavoite on jäsenistön motivointi ja sitouttaminen toimintaan. Kesäpäivien hakuilmoitus julkaistaan jo vuoden 2005 lehdessä.

Projektia johtaa liittohallitus, kunnes projektille on valittu projektipäällikkö.

JÄSENHANKINTA- JA JULKISUUSKAMPANJA

Nykyinen tilanne

Liiton jäsenmäärä on ollut jo vuosia noin 1500. Tämä on monella tavalla ongelmallinen tilanne. Liiton jäsenistö ei uudistu ja jäsenten enemmistö alkaa olla iäkästä, joten jäsenhankintaa tulisi suunnata nuoriin. Uusien aktiivien saaminen toimintaan mukaan on vaikeaa. Liiton painoarvo on vähäinen, koska se puhuu "vain" 1500 ihmisen suulla. Jäsenmaksut ovat keskeinen liiton rahoituskeino, joten jäsenmäärän lisääminen helpottaa liiton taloudellista tilannetta.

Vuoden 2006 toimet

JÄSENHANKINTA

Ajantasaistetaan vuoden 2006 alussa alueellisten yhdistysten jäsenrekisterit.

Asetetaan tavoitteeksi vähintään kolmensadan (300) uuden henkilöjäsenen saaminen alueellisiin yhdistyksiin vuoden 2006 aikana. Jäsenmäärää lisäämällä tehdään liitosta näkyvämpi ja kuuluvampi julkisen keskustelun osapuoli.

Käytännön toimintaa aktivoidaan niin, että liittoon ja yhdistyksiin tuleviin jäsenhakemuksiin vastataan nopeasti, ja liiton sivuilta jäsenhakemukset tullaan ohjaamaan joko suoraan paikallisyhdistysten jäsenvastaavalle internetin välityksellä tai perinteistä kirjepostia käyttäen.

Liiton olemassaoloa tulee vahvistaa, mm. uudistamalla ulkoista kuvaa www-sivuilla ym. Pyritään herättämään kiinnostus vapaa-ajattelua ja liitoon liittymistä kohtaan, pidetään kiinnostusta yllä, toimitaan niin, että jäsenet pysyvät liitossa ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja hankkivat lisää jäseniä.

Rohkaistaan julkisuuden henkilöitä kertomaan uskonnottomuudestaan.

JULKISUUS

Nuorten jäsenten saamiseksi tehdään keväällä Vapaa-ajattelijan teemanumero suunnattuna erityisesti nuorille, lehteä jaetaan Prometheus-leireillä. Laaditaan nuorisolle suunnattuja esitteitä, joita jaetaan nuorten suurtapahtumissa ja erilaisilla messuilla.

Jokaiseen lehden numeroon laaditaan uusille jäsenille tarkoitetut teemasivut. Lehteen kirjoitetaan juttuja siitä, miten vapaa-ajattelijan tulee kohdata uusia ihmisiä.

Järjestetään ilmoituskampanja nuorisomedioissa.

Marras- tai joulukuussa järjestetään suurempi kampanja, jonka tavoite on saada liitolle jäseniä ja julkisuutta. Vain tunnettu ja näkyvä liitto voi saada uusia jäseniä ja aktiiveja. Kampanjassa käytetään apuna mm. eroakirkosta.fi -sivuston julkisuusarvoa. Projektin rahoittamiseen tulee osallistumaan liiton lisäksi Tampereen vapaa-ajattelijat ja joitakin yksityishenkilöitä. Muut paikallisyhdistykset voivat osallistua myös projektiin ja olisikin toivottavaa, että kaikki jäsenhankinta, julkisuus ja kirkosta eroamiskampanjarahat kohdennetaan tähän projektiin.

Liitto käyttää hyväkseen kaikki tilanteet, joista voi saada positiivista julkisuutta. Liiton nimen muuttamista varten etsitään erilaisia vaihtoehtoja.

Projektia johtaa Petri Karisma

KOULUTUKSET

Selvitetään puhujatilanne eri puolilla maata. Järjestetään ainakin kaksi puhujakoulutustilaisuutta, joista toinen on pääkaupunkiseudulla ja toinen muualla maassa.

Selvitetään mitä vaatimuksia uusi hautaustoimilaki asettaa yhdistysten hautausmaille. Tarvittaessa järjestetään koulutustilaisuus yhdistysten hautaustoimesta vastaaville.

Mahdolliseen uskonnottomien vihkimisoikeuden saamiseen liittyen järjestetään tarvittavaa koulutusta.

Järjestetään alueellisille yhdistyksille koulutusta sen mukaan kuin yhdistysselvityksen perusteella todetaan tarpeelliseksi.

Projektia johtaa Eino Huotari.

HALLINNON SELKIYTTÄMINEN

Siirrytään liiton hallinnossa läpinäkyvyyteen, ja otetaan toimintatavaksi vähemmän autoritaarinen toimintakulttuuri. Laaditaan liitolle selvät kirjalliset pelisäännöt, ja sitoudutaan noudattamaan niitä.

Muokataan nykyistä raskaaksi koettua hallintoa sujuvammaksi, tehostetaan tiedotusta mm. sähköisten välineiden avulla.

Koulutetaan alueellisten yhdistysten jäsenistöä erityisesti niillä osa-alueilla, joilla yhdistyksissä ja liitossa on tarvetta kehittää toimintakulttuuriaan nykyaikaisemmiksi.

2. ALULLE 2006 TOIMENPITEET

ET-OPETUS TUNNETUKSI PROJEKTI

Nykyinen tilanne

Elämänkatsomustiedon opetuksen määrä ei vastaa uskonnottomien suhteellista osuutta. Kunnissa ei ole halua tai kiinnostusta hoitaa ET-opetusta sillä tavalla, että se vastaisi todellista kysyntää. Opetuksen taso on myös osittain edellisestä kohdasta johtuen puutteellista.

Toimet vuodelle 2006

Luodaan tietopaketit eri kohderyhmille, kuten koulutuslautakunnat, rehtorit ym. Tiedotetaan tietopaketeista mainittuja tahoja.

Projekti auttaa vanhempia ET-opetukseen liittyvissä ongelmissa. Selvitetään, miten FETOn kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja aloitetaan yhteistyö, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Projektille perustetaan oma kotisivu liiton sivujen alle, jolla pyritään saamaan asiasta kiinnostuneita osallistumaan projektiin. Tehdään www.et-opetus.fi .-sivusto, josta on saatavilla kaikki projektiin liittyvä materiaali. Sivustoa käytetään myös projektin tiedotusalustana. Laaditaan sivuille valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista vapaasti ladattavaa materiaalia kouluopetuksessa käytettäväksi.

Projektia johtaa Eino Huotari.

MESSU- JA TAPAHTUMANÄKYVYYS

Liitto selvittää vuoden 2006 aikana, mille messuille ja mihin tapahtumiin sillä ja alueellisilla yhdistyksillä on halua ja mahdollisuuksia osallistua. Liitolle hankitaan kunnollinen messu- ja tapahtumavarustus standeineen ja esitteineen. Hankitaan liitolle nykyaikaista mainosmateriaalia kuten t-paitoja, pinssejä, kyniä jne.

Projektia johtaa Heljä Pekkalin.

PÄÄTTÄJIEN LOBBAUS

Liiton yhteydet päättäjiin ovat hyvin ohuet. Selvitetään, miten vapaa-ajattelijat voisivat paremmin vaikuttaa päättäjiin ja lainsäädäntöön. Laaditaan suunnitelma päättäjille suunnattua lobbausta varten.

Projektia johtaa hallitus, kunnes projektille on valittu projektipäällikkö.

UUSI JÄSENYHDISTYS -OPAS

Tehdään muutaman A4-arkin opas uuden jäsenyhdistyksen perustamisesta. Siihen kerätään ainakin Pohjois-Savon, Satakunnan ja Helsingin yliopiston yhdistysten kokemuksia yhdistyksen alkutaipaleelta sekä käytännön ohjeita yhdistysten asiakirjojen laatimisessa. Vapaa Ajattelijaan kirjoitetaan pieni juttu aiheesta. Ohjeisto toimitetaan jäsenyhdistyksille tarvittaessa cd:n muodossa.

Jäsenyhdistysten säännöt ajanmukaistetaan liiton uusien sääntöjen mukaisiksi.

Projektia johtaa Erja Sallinen.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Laaditaan suunnitelma tasavertaisen yhteistyön kehittämiseksi mm. Protun, Humanistiliiton, Skepsis ry:n ym. kanssa. Selvitetään mahdollisuudet hankkia yhteiset toimintatilat omine toimistoineen ja mahdollisine kahviloineen Protun ja Humanistiliiton kanssa. Järjestetään säännöllisiä tapaamisia näiden ja liiton välillä.

Tehdään kansainvälinen yhteistyösuunnitelma. Järjestetään kansainvälinen tapaaminen, jonka kustannuksiin liitto osallistuu. Pyritään saamaan tapaamiseen vierailija IHEUsta niin, että kustannuksista vastaisi myös IHEU. Tutkitaan muiden tukimuotojen mahdollisuutta esim. EU-rahoitusta.

3. LISÄSELVITYSTÄ VAATIVAT TOIMENPITEET

ALPI -PROJEKTI

Anna lapsen päättää itse -projektin tarkoitus on kyseenalaistaa ajatus, että lapsen kastaminen on normi ja että uskonnonopetukseen osallistuminen ei ole haitallista.

Selvitetään, miten kyseinen projekti saadaan alulle. Päätös projektin aloittamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2006. Rahat projektiin varataan vuoden 2007 budjetista. Projektille perustetaan oma kotisivu liiton sivujen alle.

Projektia johtaa hallitus, kunnes projektille on valittu projektipäällikkö.

VARAINHANKINTA

Liitto selvittää vuoden 2006 aikana, mitä erilaisia mahdollisuuksia on varainhankintaan.

Projektia johtaa Esa Ylikoski.

4. PYSYVÄT TOIMINNAT

VAPAA AJATTELIJA -LEHTI

Liitto julkaisee Vapaa ajattelija -lehteä. Kohennetaan lehden sisällöllistä ja ulkonäöllistä ilmettä ja sisältöä. Hankitaan lehdelle mainostajia. Ryhdytään julkaisemaan lehteä selvinä teemanumeroina, jotka tukevat liiton kulloinkin ajankohtaisia projekteja. Lehden tulee edelleen toimia vapaa-ajatuksellisen elämänkatsomuksen äänenkannattajana ja uskonnottomien etuja ajavana äänitorvena. Käytetään lehteä uuden retoriikan koulutusvälineenä.

Palkataan lehdelle ammattipäätoimittaja/taittaja.

USKONNONVAPAUS.FI

Selvitetään miten liitto voisi paremmin hyödyntää kyseisen sivuston.

TAHDON SIVIILIHAUTAJAISET -KORTTI JA -WWW-SIVUSTO

Selvitetään miten liitto voisi paremmin hyödyntää kyseisen tuotteen. Siviiliseremonioita tuodaan julkisuuteen positiivisina vaihtoehtoina.

EROAKIRKOSTA.FI -SIVUSTO

Liitto antaa toiminnallisen tukensa sivujen ylläpitoon ja tekee sivustoa tunnetuksi. Sivustoa tullaan käyttämään liiton jäsenhankintakampanjaan.

KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA

Kustannus oy vapaa ajattelija tulee julkaisemaan vuonna 2006 uudistetun version vapaa-ajattelijan käsikirjasta.

Etsitään vapaa-ajattelua ja uskonnotonta elämäntapaa käsitteleviä kirjoituksia ja julkaistaan niitä.

TIEDOTTAMINEN

Tiedottamista kehitetään ja tehdään siitä yksi liiton perustoiminto.

USKONNOTON HAUTAAMINEN

Järjestetään koulutustilaisuus niille eri yhdistysten jäsenille, jotka ovat vastuussa tai mukana hautausmaatoiminnassa. Kerätään yhteen kokemuksia perustamisesta käytännön toimintaan eri puolilta maata. Pyritään saamaan omia hautausmaita esim. Turun seudulle.

Otetaan yhteyttä hautaustoimistoihin uskonnottomien hautapuhujien ja hautausmaiden saattamiseksi enemmän ihmisten tietoisuuteen.

Toimitaan sen puolesta, että vapaa-ajattelijayhdistysten voisivat saada toiminta-avustusta valtiolta tai kunnilta esim. työvoiman palkkaamiseksi, perusteena yhteiskunnallinen tehtävä.

Liittohallitukseen perustetaan työryhmä, joka tarkastaa uuden hautaustoimilain pykälät, ja selvittää onko niiden mukaan hautausmaiden ylläpitoon tullut uusia vaateita ja rasitteita.

Liitto seuraa toimivatko seurakunnat hautaustoimilain säädösten mukaisesti - noudattavatko ne samahintaperiaatetta vai ovatko löytäneet laista porsaanreiän. Liittohallitus tiedottaa saamistaan tiedoista opetusministeriön työryhmälle, joka seuraa hautaustoimilain noudattamista.

5. PERUSTOIMINTA

TOIMISTO

Toimisto jatkaa entiseen tapaan tukien liiton projektien toteuttamista ja palvelurakennetta. Toimiston ja hallinnon tehtävänjakoa selkiytetään. Toimistolla on pieni kirjasto jäseniä varten, toiminnanjohtaja opastaa kyselijöitä jne.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Liittohallitus laatii liiton koko hallinnolle selvän tehtäväjaon, joka sisältää sääntöjen määräämien tehtävien lisäksi muita kulloinkin ajankohtaisia ja hoitamista tarvitsevia tehtäviä. Luottamushenkilöille johdettavaksi ja hoidettavaksi annettavat projektit perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta sitovat niihin lupautuneen henkilön projektiin sovituksi ajaksi.

TALOUDENHOITO

Talouden hoidossa siirrytään tarkempaan ohjaukseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että budjettia seurataan ja jokainen meno tulee osoittaa johonkin momenttiin. Budjetin seurantaan kuuluu oleellisena osana neljännesvuosittainen raportti, josta selviää, kuinka paljon kustakin momentista on käytetty rahaa. Budjetin ylityksiä ei sallita.

Selvitetään asuntojen kunto ja kunnostusterve. Luodaan tietokanta, josta selviää, mikä on kunkin omistettavan asunnon kunto.

Valtuusto velvoittaa liittohallituksen vaihtamaan heikosti tuottavat asunto-osakkeet paremmin tuottaviin. Hallitus informoi valtuustoa tehdyistä ratkaisuista.