Vapaa-ajattelijain liitto ry

Hallituksen toiminta

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus päätti suunnata kohti avoimempaa toiminta- ja tiedotuskulttuuria ja tiedottaa kokoustensa tapahtumista tällä www-sivulla.

7.7. 2005 - puhelinkokous

Liittohallitus vahvisti järjestäytymisensä puhelimitse

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus piti puhelinkokouksen torstaina 7.7.2005 klo 18. Kokouksessa vahvistettiin 12.6.2005 pidetyn järjestäytymiskokouksen päätökset vähäisin muutoksin.

Puhelinkokous pidettiin, jotta voitaisiin varmistaa aiemmassa järjestäytymiskokouksessa tehtyjen päätöksien laillisuus. Järjestäytymiskokousta 12.6. ei voitu kutsua koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla, koska liiton vastavalittu puheenjohtaja Robert Brotherus oli tuolloin ulkomailla ja koska varapuheenjohtajaa ei oltu valittu.

Liiton taloudenhoitajaksi nimettiin toiminnanjohtaja Paula Vasama ja liiton tiedottajaksi Petri Karisma.

Liiton toimiston esimieheksi ja Vapaa Ajattelija -lehden vastaavaksi päätoimittajaksi nimettiin puheenjohtaja Robert Brotherus. Järjestösihteeri Janne Vainio jatkaa toistaiseksi lehden toimitussihteerinä.

Pääsihteeri Jori Mäntysalon ehdotuksesta päätettiin lähettää kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Helsingin Maistraatin kieltäytymistä hyväksyä kirkostaeroamisia sähköpostitse.

Eino Huotarin esityksestä päätettiin pitää kuluvan vuoden aikana hallituksen ja liittovaltuuston yhteinen seminaariviikonloppu.

Ainoa merkittävä muutos aikaisemman järjestäytymiskokouksen päätöksiin oli, että varapuheenjohtaja jätettiin toistaiseksi valitsematta. Ehdotuksia varapuheenjohtajaksi oli ehtinyt tulla useampia ja vaihtoehdoista keskusteleminen päätettiin jättää seuraavaan hallituksen kokoukseen, joka pidetään elokuun lopulla.

27.8.2005 - liittohallituksen kokous

Liittohallitus valitsi itselleen varapuheenjohtajan

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus kokoontui Helsingissä lauantaina 27.8.2005 klo 12. Kokouksessa valittiin liitolle varapuheenjohtaja ja sovittiin hallituksen sisäisestä tehtäväjaosta. Lisäksi käsiteltiin liiton viimeaikaisia talousongelmia, liiton jäsenyhdistysten kokonaiskartoitusta sekä liiton www-sivujen kehittämistä. Liittohallitus päätti myös ryhtyä valmistelemaan mahdollista kannanottoa hedelmöityshoitoihin kirkon taholta tulleen äskettäisen lausunnon vuoksi.

Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Eino Huotari äänin 6-3. Vastaehdokkaaksi oli esitetty Erja Sallista.

Liiton sähköisten keskustelulistojen ylläpitäjiksi nimettiin pääsihteeri Jori Mäntysalo ja ATK-vastaava Marko Koivuniemi. Mäntysalo jatkaa myös uskonnonvapaus.fi -sivuston webmasterina.

Liittohallitus päätti aloittaa liiton www-sivujen kehitysprojektin, jota vetää liiton tiedottaja Petri Karisma. Tekstisisältöjen päivitykseen osallistuu myös järjestösihteeri Janne Vainio.

Liiton edustajaksi Prometheus-leirin tuki ry:ssä nimettiin Esa Ylikoski.

Talousongelmille etsitään ratkaisuja

Liittohallitus pohti liiton viimeaikaista kassakriisiä ja nimesi työryhmän valmistelemaan selvityksen nykyisestä kulu- ja menorakenteesta sekä esityksen mahdollisista radikaaleistakin muutoksista talouteen. Työryhmän jäseniksi nimettiin varapuheenjohtaja Eino Huotari, liiton tiedottaja Petri Karisma ja toiminnanjohtaja Paula Vasama. Työryhmän tehtäväksi asetettiin myös valmistella esitys vuoden 2006 talousarvioksi.

Liittohallitus valtuutti puheenjohtaja Robert Brotheruksen ja toiminnanjohtaja Paula Vasaman yhdessä nostamaan tarvittaessa enintään 10 000 euroa lainaa liitolle. Puheenjohtajalle, pääsihteerille ja liittovaltuuston puheenjohtajalle myönnettiin erikseen käytettäväksi 300 euroa sellaisiin menoihin, joita ei voi ennakoida. Toiminnanjohtajan esityksestä päätettiin, että hautaustoiminnan tukemiseen perustetun Koivistojen rahaston laskennallinen tuottoprosentti pienennetään neljään prosenttiin vuoden 2005 alusta lähtien.

Matkakulujen korvaamista koskevat juoksevat päätökset jätettiin toiminnanjohtaja Paula Vasaman tehtäviksi. Tästä lähtien hyväksyttäviä matkakuluja voivat kohtuullisissa rajoissa olla protuleirien paneelit ja muut sellaiset tilaisuudet, joissa jokin liiton jäsen esiintyy ennalta sovitulla tavoin vapaa-ajattelijoiden edustajana.

Liittohallitus päätti, että vanhat tositetarkastajat Eeva Hartikainen ja Veikko Laine jatkavat vuoden 2005 loppuun.

Jäsentilannetta selvitetään

Liittohallitus päätti tehdä liiton jäsenyhdistysten kokonaistilanteesta yleiskartoituksen, jota varten oli laadittu kyselylomake kaikille toimiville jäsenyhdistyksille lähetettäväksi. Pääsihteeri Jori Mäntysalon ja järjestösihteeri Janne Vainion tehtäväksi asetettiin selvittää, miten paljon liitolla on toimimattomia jäsenyhdistyksiä ja minkälaisiin jatkotoimenpiteisiin näiden "nukkuvien" jäsenyhdistysten aseman osalta voidaan ryhtyä.

Seuraavaksi liittohallitus kokoontuu Helsingissä lauantaina 1.10.2005. Tämän jälkeen on tulossa liittovaltuuston ja liittohallituksen yhteinen seminaariviikonloppu Kiljavan opistolla 5.-6.11., jolloin pidetään sekä valtuuston että hallituksen kokous. Syysseminaariin kutsutaan myös liiton kunniapuheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja ja pääsihteeri.

1.10.2005 - liittohallituksen kokous

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus kokoontui Helsingissä Kahvila Soihdussa 1.10.2005. Kokouksessa valmisteltiin useita merkittäviä muutoksia liiton organisaatioon ja toimintatapoihin. Lisäksi hallitus hyväksyi yhden uuden jäsenyhdistyksen liiton jäseneksi.

Syysseminaari, jonka yhteydessä pidetään myös liittohallituksen ja valtuuston kokous, lyötiin lukkoon ja päätettiin pitää Kiljavan opistolla 5.-6.11.2005.

Jäsenyhdistysten asema liitossa

Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry hyväksyttiin liiton jäsenyhdistykseksi vuodesta 2006 alkaen. Yhdistys on kotipaikallaan Kolarissa ylläpitänyt hautausmaata ja siitä on nyt tulossa liiton 28. aktiivinen jäsenyhdistys.

Liittohallituksen teettämään jäsenyhdistyskyselyyn oli tullut runsaan kymmenen yhdistyksen vastaukset. Selvitykselle päätettiin varata lisäaikaa seuraavaan liittohallituksen kokoukseen asti, jotta passiivisemmat yhdistykset ehtivät lähettää vastauksensa.

Passiivisten jäsenyhdistysten osalta päätettiin jatkaa selvitystyötä. Liittomaksunsa vähintään kolme vuotta maksamatta jättäneille yhdistyksille päätettiin lähettää ilmoitus, että yhdistys katsotaan eronneeksi liitosta, ellei maksuja suoriteta lokakuun loppuun mennessä.

Liiton ja jäsenyhdistysten erillisten jäsenrekisterien välisestä päällekkäisyydestä keskusteltiin. Ongelmana nähtiin mm. ettei joissakin yhdistyksissä välttämättä ole tarvittavia teknisiä taitoja jäsenrekisterin asialliseen pitämiseen ja että jäsenyhdistyksien ja liiton rekisterit saattavat ajautua ristiriitaan, jos esimerkiksi osoitemuutokset päivitetään vain toiseen.

Todettiin, että useassa suomalaisessa liittomuotoisessa järjestössä on käytäntönä yhtenäinen rekisteri, jota jäsenyhdistykset voivat halutessaan käyttää pitämättä omaa rinnakkaista jäsenrekisteriä. Muutostyön tekninen osuus sisältäisi suojatun www-käyttöliittymän rakentamisen liiton rekisteriin niin että liiton työntekijöiden lisäksi kunkin jäsenyhdistyksen valtuuttamat toimihenkilöt voisivat päivittää oman jäsenyhdistyksensä tietoja. Puheenjohtajan ehdotuksesta Helsingin Vapaa-ajattelijat voisi pilotoida tällaista ratkaisua niin että se saadaan teknisesti toimivaksi ratkaisuksi.

Todettiin, että järjestelmän lainmukaisuus tulisi varmistaa uuden henkilörekisterilain pohjalta. Päätettiin jatkaa selvityksiä yhdistetyn rekisterin teknisestä toteutuksesta, mahdollisista juridisista seikoista sekä koekäytöstä Helsingin vapaa-ajattelijoiden kanssa. Nykyisen käytännön lainmukaisuus päätettiin samalla varmistaa lisäämällä liiton sivustoilla sijaitsevan www-liittymisanomuksen yhteyteen teksti, jossa hakija hyväksyy tietojensa säilytyksen liiton ja jäsenyhdistyksen rekistereissä.

Kulurakennetta ja tiedotusta uudistetaan

Liittohallituksen taloustyöryhmä esitteli suunnitelman liiton kulurakenteen radikaalista muuttamisesta vuoden 2006 talousarviosta lähtien. Tavoitteena oli siirtää aikaisempaa huomattavasti enemmän varoja jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen ulkoistamalla liiton kirjanpito ja lakkauttamalla järjestösihteerin palkallinen toimi.

Kulurakenteen uudistamissuunnitelma sekä siihen liittyvä ensi vuoden talousarvio tullaan käsittelemään liittohallituksen seuraavassa kokouksessa syysseminaarin yhteydessä Kiljavalla, jolloin esitys annetaan liittovaltuuston hyväksyttäväksi.  

Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajan ja taittajan tehtävät päätettiin laittaa avoimeen hakuun vuoden 2006 alusta alkaen. Valinta tehdään marraskuun loppuun mennessä. Tietoa avoimista paikoista levitetään lehden ilmoituksen lisäksi webbipalstojen välityksellä.

Liiton internet-keskustelupalstojen ja -listojen moderoinnista päätettiin laatia esitys seuraavaan kokoukseen mennessä. Tavoitteena olisi luoda keskustelupalstojen moderointipolitiikalle pelisäännöt, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin käytännön tarpeita.

Muita asioita

Suunnitteilla olevasta hautausmaatakuusta jäsenyhdistyksille todettiin, että asiaa säätelee hautaustoimilaki,
jota tarkentamaan ei olla vielä tehty asetusta, ja näin ollen lain valmistelutyö on pohjana, kun epäselviä hautausmaatakuuasioita selvitetään.

Liittohallituksen työvaliokunnan nimeämisestä keskusteltiin. Edellisellä liittokokouskaudella työvaliokunnassa efektiivisesti tehtiin monet liiton päätökset, ja tämä oli herättänyt jonkin verran vastustusta. Toistaiseksi hyväksyttiin, että puheenjohtaja tapaa muita liittohallituksen jäseniä suunnitellakseen kokouksen esityslistoja.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta liittyä lähitulevaisuudessa Soihtu-kahvilaa ylläpitävän Prafé-osuuskunnan jäseneksi. Esille tuli myös mahdollisuus hankkia yhdessä Prometheus leirin tuki ry:n kanssa yhteinen toimitila Helsingistä, jolloin saavutetteisiin synergiaetuja.

6.11.2005 - liittohallituksen kokous

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus kokoontui Kiljavan opistolla 6.11.2005 valtuuston ja hallituksen yhteisen viikonloppuseminaarin jälkeen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodelle 2006 sekä todettiin joukko nukkuvia jäsenyhdistyksiä eronneiksi liitosta.

Dynaamisempi toimintasuunnitelma

Vuoden 2006 toimintasuunnitelmaluonnoksessa keskeisinä painopistealueina ovat jäsenyhdistysten aktivointi ja kiinteämpi suhde liittoon, liiton painoarvon ja näkyvyyden lisääminen ja imagon parantaminen yhteiskunnassa sekä elämänkatsomustiedon aseman kohentaminen.

Liiton toiminta on jaettu projekteihin. Projektit on jaoteltu perustoimintaan (esim. taloudenpito), toiminnassa oleviin (jotka on käynnistetty edellisinä vuosina), lisäselvitystä vaativiin (joista ei vielä ole tehty tarvittavaa pohjaselvitystä), alulle 2006 pantaviin (jotka varsinaisesti toteutuvat vasta seuraavina vuosina) ja vuoden 2006 projekteihin (joista on selvä suunnitelma ja jotka toteutuvat vuoden 2006 aikana).

Vuoden 2006 projekteja ovat paikallisyhdistysten aktivointi, liiton ulkoisen ilmeen kohentaminen (esitteiden ym. uudistaminen), kesäpäivien järjestäminen sekä jäsenhankinta- ja julkisuuskampanja. Tavoitteena on 300 uutta jäsentä vuonna 2006.

Vuonna 2006 alulle pantaviin projekteihin kuuluu mm. ET-opetuksen tekeminen tunnetuksi. Projektille perustetaan liiton sivujen alle oma sivusto, jolla pyritään saamaan asiasta kiinnostuneita osallistumaan projektiin.

Lisäselvitystä vaativiin projekteihin kuuluu mm. ALPI-projekti (”Anna lapsesi päättää itse”), jonka tarkoituksena olisi polemisoida ajatus, että lapsen kastaminen on normi ja että uskonnonopetukseen osallistuminen ei ole haitallista. Lisäksi työnimellä ”Välkky” on kaavailtu paikallisjärjestöjen yhteistä jäsenrekrytointilehteä, jonka sisäsivut olisivat kaikille yhteisiä ja ulkosivut jäsenyhdistyskohtaisia sisältäen paikallisen yhdistyksen tietoja.

Jäsenyhdistysten mallisäännöt päätettiin uudistaa. Liiton sääntötyöryhmän vanhat jäsenet Olavi Korhonen, Eino Huotari ja Heljä Pekkalin nimitettiin mallisääntöjä uudistavaan työryhmään, joka laatii esityksen liittohallitukselle.

Liittohallitus totesi eronneeksi kaikki ne jäsenyhdistykset, jotka eivät olleet maksaneet liittomaksuja vuonna 2004. Nukkuviin jäsenyhdistyksiin oli yritetty ottaa yhteyttä useaan kertaan, viimeksi kirjatulla kirjeellä. Eräiden yhdistysten viimeiset kirjeenvaihtajat olivatkin ilmoittaneet, että heidän yhdistyksensä saa poistaa liiton jäsenrekisteristä.

Ongelmiin etsitty ratkaisuja

Liiton keskustelufoorumeille päätettiin ottaa käyttöön moderointipolitiikka. Moderointipolitiikan vastaisia ovat viestit, jotka sisältävät törkeää kielenkäyttöä, ovat vailla mielekästä sisältöä, ovat sisällöltään palstan aiheen ulkopuolella, ovat pelkkää uskonnollista julistusta, itsepintaisesti toistavat samaa asiaa ilman uutta sisältöä, tai sisältävät ylipitkiä tarpeettomia lainauksia muista viesteistä tai lähteistä. Moderaattorit valtuutetaan harkintansa mukaan antamaan henkilölle varoituksen moderointipolitiikan vastaisista viesteistä, poistamaan moderointipolitiikan vastaisia viestejä tai estämään niiden lähetys palstalle, muokkaamaan viestejä poistamalla niistä moderointipolitiikan vastaisia sisältöjä, tai poistamaan moderointipolitiikkaa rikkoneen henkilön määräajaksi tai pysyvästi keskustelufoorumilta.

Toimintaa vaikeuttanut liiton kassakriisi on saamassa ratkaisuja. Liiton omistamat kuntaobligaatiot päätettiin myydä tilintarkastaja Erkki Hohenthalille siten, että Hohenthal saa obligaatioiden korot myynnin jälkeiseltä ajalta. Kuntaobligaatioita ei myyty, vaan liiton ja Hohenthalin välillä sovittiin likviditeettilainasta, jossa Hohenthal lainaa liitolle kuntaobligaatioiden nimellisarvoa vastaavan summan obligaatioiden korkoa vastaavalla korolla.

Liittovaltuustolle päätettiin esittää valtuutusta ottaa enintään 10 000 euron limiittilaina ja pantata sitä vastaan osakekirjoja liiton omistamista asunto-osakkeista.

Liittohallitus päätti lakkauttaa palkatun järjestösihteerin tehtävät liiton huonon taloustilanteen perusteella. Järjestösihteerin työsuhde päättyy vuoden vaihteessa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry.
val@vapaa-ajattelijat.fi
Yhteystiedot | Palautesivu