Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan
Jori Mäntysalo / 27.2.2017
Jännite on ratkaistava niin, että suomalaisen yhteiskunnan ydinarvot, kuten yhdenvertaisuus, ovat etusijalla ja oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen on toissijainen.

Vapaa-ajattelijain liitto uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä toteaa lausuntonaan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2018 luonnoksesta seuraavaa:

Pidämme erinomaisena sitä, että opetus on luonnoksen mukaan uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Sen tulee koskea oppilaitoksen koko toimintaa, koska opetusta ei ole vain luokkahuoneopetus.

Luonnoksen (kohdan 2.4. arvoperusta) mukaan aikuisten perusopetus ”ohjaa opiskelijoita tunnistamaan eri kulttuureiden yhteisiä hyvää elämää kannattelevia arvoja ja periaatteita.” ja toisaalta ”nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä kriittisesti”. Tähän voisi selkeyden vuoksi kirjata myös, että arvokeskustelut ”ohjaavat tarkastelemaan kriittisesti myös omaa kulttuuritaustaansa ja irtaantumaan tavoista, jotka ovat ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.”

Suuri osa kohderyhmää on maahanmuuttajia, joista monen kulttuuritausta esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon suhteen poikkeaa täysin suomalaisesta. Tämä jännite on ratkaistava niin, että suomalaisen yhteiskunnan ydinarvot, kuten yhdenvertaisuus, ovat etusijalla ja oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen on toissijainen.

Oppiainekohtaisissa kuvauksissa tulisi erikseen mainita, että uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista, ja sen tarkoitus on antaa tietoja, ei vahvistaa uskonnollista vakaumusta.

Katsomusvapaus ihmisoikeutena on mainittu erikseen elämänkatsomustietoa koskevassa osassa. Se on syytä ottaa mukaan samaan tapaan myös uskonnon oppimäärään, opetuksen tavoitteisiin ja kurssien sisältökuvauksiin (kohtaan 9.3.4.).

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry