Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Pohjoismainen humanistimanifesti
Jori Mäntysalo / 8.4.2016
Norjan humanistien manifestia ollaan laajentamassa uudeksi yhteispohjoismaiseksi manifestiksi. Luonnokseen ja sen käännökseen pyydetään kommentteja.

Taustaa:

Norjan humanistiyhdistyksellä (Hef) on ollut Humanistimanifesti ja kun on tullut aika ajanmukaistaa se, päätettiin että tehdään siitä Pohjoismainen Manifesti. Tämä tuli mahdolliseksi, kun tauon jälkeen on taas tiivistetty pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismailla on enemmän yhteistä kuin erilaista ja se on lähtökohtana yhteistyölle. Manifesti on tehty ajatuksella, että on jonkunlainen määritelmä siitä, mitä Pohjoismainen humanismi on. Kuten monessa muussakin paperin tekemisessä prosessi on ollut tärkeä. Vapaa-ajattelijat ovat olleet mukana työssä, koska olemme osa kansainvälistä humanististaliikettä.

Tarkoitus ei ole tehdä tekstistä kovinkaan pitempää. Kommentit, täsmennykset ja korjausehdotukset 11.5.2016 mennessä osoitteeseen
maarit.fredlund@vapaa-ajattelijat.fi.

Nordic Humanist Manifesto 2016
Pohjoismainen Humanistimanifesti 2016

1 Humanism is a secular life stance. Its starting point is that humans are part of nature, equipped with reason and conscience through evolution.

Humanismi on sekulaari/maallinen elämänkatsomus. Sen lähtökohtana on, että ihmiset ovat osa luontoa ja heillä on evoluution myötä kehittynyt järki ja omatunto.

2 The humanist view of humanity is summed up in Article 1 of The Universal Declaration of Human Rights: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Humanistisen käsityksen mukaan ihmisyys on kiteytetty Ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisessä artiklassa: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”
 
3 There is no fixed meaning of life. We are all free to create meaning and purpose in our own lives, building on the rich culture mankind has created through science, philosophy and the arts.

Mitään tiettyä, muuttumatonta, elämän tarkoitusta ei ole. Olemme kaikki vapaita luomaan merkityksen ja tarkoituksen omalle elämällemme, nojautuen ihmiskunnan rikkaaseen kulttuuriin, joka on luotu tieteen, filosofian ja taiteiden kautta.
 
4 Humanism promotes rationality. Critical inquiry, informed reasoning and scientific methods are our best tools for acquiring reliable knowledge of the world, though scientific theories and findings are not eternal truths.

Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittinen lähestymistapa, perusteltu päättely ja tieteelliset metodit ovat parhaita välineitä, joilla saamme luotettavaa tietoa maailmasta, vaikkeivät tieteelliset teoriat ja tulokset ole ikuisia totuuksia.
 
5 Humanists encourage critical inquiry of all ideas and opinions, our own included. We should actively seek out the best arguments and strive to change our minds when shown to be wrong. Freedom of speech is essential for us to test our opinions in an open debate.

Humanistit kannustavat kaikkien ajatusten ja mielipiteiden kriittiseen arvioimiseen, omamme mukaanlukien. Tavoitteenamme tulee olla vakuuttavimpien perusteluiden ja väitteiden löytäminen, ja meidän tulee pyrkiä muuttamaan mielipiteitämme niiden osoittautuessa vääriksi. Sananvapaus on meille tärkeä jotta voimme tuoda esille mielipiteemme julkisessa keskustelussa.

6 Humanists consider democracy and human rights to be fundamental, rationally justified values. We are part of a community and have responsibility for that community and our fellow humans, locally and globally. We are responsible for nature and the environment and must make sure our planet is habitable for future generations.

Humanisteille demokratia ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, järjellisesti oikeutettuja arvoja. Olemme kaikki osa yhteisöä, ja sen jäseninä olemme vastuullisia sekä yhteisölle että kanssaihmisillemme, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Olemme vastuussa luonnosta ja ympäristöstä ja meidän vastuullamme on säilyttää planeettamme elinkelpoisena tulevia sukupolvia varten.
 
7 Humanism promotes equality and freedom of belief, independent of sex, skin colour, sexual orientation or religious or political opinions. Humanists respect the right of everyone to choose their own life stance. The state should be secular and grant no life stance special privileges.

Humanismi edistää tasa-arvoa ja uskonvapautta, sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnollisesta ja poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. Humanistit kunnioittavat jokaisen oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Valtion tulee olla sekulaari/maallinen, eikä sen tule myöntää erityisoikeuksia millekään katsomukselle.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry