Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kantelupukki vie uskonnonvapautta kouluihin
kimmo / 30.6.2015
Kantelupukki on Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijoiden sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n ylläpitämä verkkopalvelu osoitteessa kantelupukki.fi. Siellä kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia juhlia ja uskonnollista ohjelmaa järjestäessään, ja myöskin mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei toimi näin.

Kaisa Robbins

Kaiken alku

Kantelupukki sai alkunsa turhautumisesta siihen, ettei kouluissa noudateta Opetushallituksen ohjetta. Näin erään opettajan viestin siitä, että lukuisissa kouluissa, joissa hän oli toiminut sijaisena, ruokarukoilutettiin lapsia. Tästä tuohtuneena soitin alueen aluehallintovirastoon ottaakseni selvää, mitä voisimme tehdä sen eteen, että Suomen kouluissa noudatettaisiin Suomen lakia.

Opetushallitus oli antanut kouluille uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskevat ohjeet, mutta omien kokemusteni ja näkemieni muiden vanhempien viestien perusteella minulla oli käsitys, että ohjeita ei noudatettu juuri missään koulussa ainakaan tarkalleen. Mitä asialle sitten voisi tehdä?

Opetushallitus on ainoastaan ohjaava viranomainen. He kirjoittavat ohjeita mutta eivät valvo niiden noudattamista. Aluehallintovirastot valvovat koulujen toiminnan lainmukaisuutta, mutta hekään eivät oma-aloitteisesti tarkasta koulujen toimintaa. Aluehallintoviraston juristilta selvisi, että ainoa mitä voi tehdä, on kirjallisten kanteluiden tekeminen heille. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, henkilön ei tarvitse olla asianosainen. Ainoat kriteerit olivat, että kantelun on oltava kirjallinen ja siinä on oltava jonkun allekirjoitus. Sama henkilö voisi tehdä vaikka kuinka monta kantelua.

Kanteluiden tekemisestä piti siis tehdä mahdollisimman helppoa, jotta uskonnottomat vanhemmat osaisivat kannella. Helsingin Vapaa-ajattelijoiden piirissä päätettiin syksyllä 2013 tehdä verkkopalvelu, joka helpottaisi kanteluiden tekemisessä.

Mitä tarvittiin

Ensimmäinen ongelma koulujen kanssa oli, että uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskevat säännökset olivat monimutkaisia ja monitulkintaisia. Uskonnottomat eivät osanneet puuttua koulujen toimintaan, koska he eivät tienneet tarkalleen, mikä oli sallittua ja mikä ei. Kantelupalveluun piti siis kirjoittaa ymmärrettävässä muodossa kootut ohjeet, miten koulujen tulee toimia uskonnollisten tilaisuuksien suhteen.

Toinen ongelma oli kantelun tekemisen vaikeus ja työläys. Lapsiperheiden vanhemmat ovat kiireisiä eikä heillä ole aikaa ottaa selvää, miten kantelu tehdään ja minne. Kantelupalvelun piti tehdä kantelun tekeminen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja nopeaksi.

Kolmas ongelma oli, että vanhemmat usein pelkäävät olla hankalia ja kritisoida koulun toimintaa. He eivät uskalla tai kehtaa valittaa rehtorille saati tehdä kantelua, koska he pelkäävät lapsensa joutuvan silmätikuksi. Siksi kantelupalveluun piti luoda mahdollisuus puuttua koulun toimintaan ilman että oppilaan nimi paljastuu koululle. Mahdollisuus kannella anonyymisti mahdollistaisi myös opettajien kantelemisen koulun toiminnasta ilman että heidän täytyisi pelätä työnantajan reaktiota.

Päiväkodeissa on vastaavanlaisia ongelmia kuin kouluissa, joten ohjeet niitäkin varten päätettiin ottaa mukaan. Näiden kahden alueen palvelemisella päästäisiin hyvään alkuun. Armeijaa, vankiloita ja muita alueita koskevat säännökset ovat niin erilaisia, että tässä vaiheessa oli liian työlästä selvittää nekin.

Sitten työhön

Keväällä 2014 saatiin apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätös, jonka mukaan olisi perusteltua, etteivät koulut järjestäisi uskonnollisia tilaisuuksia. Tästä seuranneen kohun johdosta perustuslakivaliokunta päätti, että koulut voivat edelleen järjestää sellaisia, mutta oppilaalle tai hänen huoltajalleen tulee jäädä todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko oppilas tällaisiin tilaisuuksiin. Tältä pohjalta ryhdyimme kirjoittamaan Kantelupukkiin sisältöä, ja Helsingin Vapaa-ajattelijat saivat apua Tampereen Vapaa-ajattelijoilta.

Syksyllä 2014 Opetushallitus uudisti ohjeistustaan perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaiseksi, ja saimme viimeisteltyä Kantelupukin ohjeet sen mukaisiksi. Tässä vaiheessa hanke päätettiin toteuttaa kolmen yhdistyksen yhteistyönä: Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistysten sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n.

Palvelu avataan

Joululomien jälkeen palvelu vihdoin avattiin yleisölle. Heti alkupäivinä tuli kyselyitä ja viisi kantelupyyntöä, jotka lähetettiin saman tien aluehallintovirastoon. Pidimme tärkeänä saada nopeasti muutamia kanteluita aikaiseksi, jotta saisimme tapauksia aluahallintovirastojen juristien käsiteltäviksi ja vahvistuksen sille, että he ovat samoilla linjoilla säännösten tulkinnassa kuin Opetushallitus. Myöhemmin olemme tehneet vielä kolme kantelua. Tiedossamme ei ole, onko kanteluita tehty myös ilman meidän avustustamme.

Kantelupukki toimii tällä hetkellä niin, että päivystämme vuorotellen valmiina neuvomaan kyselijöitä ja lähettämään viestejä ja kanteluita eteenpäin. Monet oppilaiden vanhemmat ja opettajat ovat vain kyselleet kuinka koulun tulisi toimia, ja he ovat halunneet itse sopia asiat koulun kanssa. Jos avunpyytäjä ei ole halunnut paljastaa nimeään koululle, olemme soittaneet rehtorille tai lähettäneet viestin omissa nimissämme. Jos meiltä on tilattu anonyymi kantelu, olemme tehneet sen Uskonnottomat Suomessa ry allekirjoittajana.

Yleisimmät ongelmat, joita avunpyytäjillä on ollut johtuvat siitä, ettei kouluissa ole ymmärretty tilanteen muuttuneen vuoden 2014 aikana. Aikaisemmin oli käytäntönä, että kaikki oppilaat osallistuvat koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Vain ET-oppilaille ja muslimeille annettiin huoltajan pyynnöstä vapautus niistä. Uusien ohjeiden mukaan sekä uskonnollisista tilaisuuksista että niiden vaihtoehdoista sisältöineen on tiedotettava kaikille huoltajille, ja tilaisuuksien välillä saa tehdä valinnan vapaasti.

Yhdessäkään koulussa, josta Kantelupukilta on kyselty tai josta on haluttu kannella, ei ole tiedotettu vaihtoehtoisten tilaisuuksien sisällöstä. Useimmissa vaihtoehtoinen ohjelma ei ole ollut mielekästä vaan lähinnä oppilaiden säilytystä. Monissa kouluissa joulu- tai kevätjuhlat ovat olleet uskonnollisia tilaisuuksia, vaikka ohjeet lähtevät siitä, että juhlat ovat kaikille yhteisiä. Kaikkiin näihin ongelmiin olemme jo saaneet aluehallintovirastolta kannanoton, joka on näkemyksemme mukainen. Päätös on saatu viiteen kanteluun.

Vähenemään päin

Olemme niin avunpyyntöjen johdosta kuin myös oma-aloitteisesti keskustelleet monien rehtoreiden ja kuntien opetusviranomaisten kanssa. Näiden keskustelujen aikana on ilmennyt, että kevään 2014 suvivirsikohu mediassa oli meidän kannaltamme hyödyllinen. Se havahdutti rehtorit miettimään asiaa, sai monet kunnat muuttamaan käytäntöjään ja vähentämään uskonnollisuutta kouluissa.

Sitä mukaa kuin koulut alkavat noudattaa ohjeita ja järjestää uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehtoja asianmukaisesti, uskonnolliset tilaisuudet vähentyvät edelleen. Niiden tarpeellisuutta harkitaan, kun kaikesta tiedottaminen ja mielekkäiden vaihtoehtotilaisuuksien järjestäminen on työlästä. Kun kaikille yhteinen katsomusaine toteutuu, uskonnollisista tilaisuuksista tulee väkisinkin aidosti vapaaehtoisia, koska oppilaiden uskonnot eivät enää ole koulujen tiedossa eivätkä koulut saa pitää rekisteriä uskonnon harjoittajista.

Luulisi rehtoreiden tajuavan jossakin vaiheessa, että uskonnolliset tilaisuudet kannattaa siirtää kouluajan ulkopuolelle seurakuntien järjestettäviksi, jotta vaihtoehtotilaisuuksia ei tarvitse järjestää vaan oppilaat voivat lähteä kotiin niin halutessaan. Onkin epäloogista, että koulut saavat vielä järjestää uskonnon harjoittamista kouluajalla, vaikka oppilaiden indoktrinoiminen uskontoon on kiellettyä.

Kertokaa meille!

Vielä tilanne on kuitenkin sellainen, että Kantelupukin on edettävä kunta kunnalta ja koulu koululta, jotta uskonnolliset tilaisuudet saadaan säännösten mukaisiksi. Tässä työssä olemme riippuvaisia lasten vanhemmista ja opettajista: tarvitsemme tietoa ongelmista, jotta voimme puuttua niihin. Toivomme siis kaikkien, jotka eivät itse pysty saamaan kouluja ja päiväkoteja toimimaan asianmukaisesti, kertovan meille tilanteesta.

Kirjoittaja on Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen

kantelupukki.fi

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry