Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Ehdotuksemme virkavalan ja -vakuutuksen korvaamiseksi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 11.12.2014
Ehdotamme erillisen virkavalan ja -vakuutuksen korvaamista yhdellä kaikille samanlaisella vakuutuksella.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry                                          LAUSUNTO
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi
                                                                                       11.12.2014

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Asia:             "Hallituksen esitys (HE 298/2014 vp) eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi."


Ehdotamme erillisen virkavalan ja -vakuutuksen korvaamista yhdellä kaikille samanlaisella vakuutuksella.

Vastaavaa muutosta ollaan parhaillaan tekemässä oikeudessa todistajan valan ja vakuutuksen osalta (HE 46/2014). Oikeusministeriön työryhmä esittää myös tuomarinvalan korvaamista uskonnollisesti neutraalilla vakuutuksella (OM mietintöjä ja lausuntoja 26/2014). Kalastuksenvalvojan vala poistui kokonaan 1.4.2012. Eduskunnan puhemies ja tasavallan presidentti antavat toimeensa astuessaan aina vakuutuksen.

 

Perusteluna erillisen valan ja vakuutuksen yhdistämiselle oikeusministeriö viittaa mm. siihen, ettei Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa.

 

Lakitekstissä riittää poistaa ehdotetusta 70 § "Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset virkavalasta ja virkavakuutuksesta" sanat "virkavalasta ja". Perustelutekstiksi tälle sopii suoraan kappale edellä mainitusta hallituksen esityksestä 46/2014:

 

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa (Dimitras ym. v. Kreikka 3.6.2010). Ylipäätään henkilöllä ei ole velvollisuutta toimia niin, että toiminnasta voitaisiin tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan (Alexandridis v. Kreikka 21.2.2008). Uskonnollista vakaumusta koskevat tiedot ovat henkilötietolain (523/1999) 11 §:n mukaan ns. arkaluonteisia tietoja. Tällaiset tiedot kuuluvat myös Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen mukaan erityisen suojan piiriin (L 35/1992; SopS 36/1992). Valtion on myös toimittava neutraalisti ja puolueettomasti suhteissaan eri uskonnollisiin yhdyskuntiin ja käyttäessään niitä koskevaa sääntelyvaltaa (esim. Metropolitan Church of Bessarabia ym. v. Moldova 13.12.2001).”

 

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

 

Petri Karisma                     Esa Ylikoski
puheenjohtaja                     pääsihteeri

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry